عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 329

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مقدمه: تبعات محیط‌زیستی پیگیری هدف توسعه باعث ارائه مفهوم توسعه پایدار شد. یکی از عوامل تولید مورد استفاده در فرآیند رشد، انرژی است و استفاده از انرژی چه در بعد آثار محیط‌زیستی و چه در بعد توزیعی آن حائز اهمیت است. در اقتصاد ایران طرح هدفمندی یارانه-ها به منظور دستیابی به عدالت و منطقی شدن مصرف انرژی در راستای آثار محیطی آن برنامه-ریزی و اجرا شد. بنابراین دو مسئله این پژوهش این است که آیا طی دوره هدفمندی یارانه‌ها عدالت توزیعی در زمینه انرژی در ایران برقرار شده است؟ را ...

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز‌های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده‌اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنها است و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابر ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی در بانک سپه منطقه شرق تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه کارکنان بانک سپه منطقه شرق تهران تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 637 نفر می باشد. بر اساس روش نمونه گیری خوشه گیری، 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسش‌نامه عدالت سازمانی نی هوف و مورمن(1993)؛ و سرمایه اجتماعی سازمانی ناهاپیت و گوشا ...

امروزه کارکنان در سازمان‌های دولتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان‌ها و به ‏ویژه کیفیت خدمات آن‌ها دارند. ادارات دولتی یکی از انواع سازمان‌هایی که کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی در آن‌ها ایفا می‌نماید. تحقیقات پیشین نشان داده است کیفیت خدمات سازمان‌ها تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان تحت عنوان رفتارهای شهروندی قرار می‌گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان‌های خدماتی، تحقیقات گسترده‌ای بر روی این‌گونه رفتارها و عوامل موثر بر بروز آن صورت گرفته است. رفتارهای شهرو ...

عدالت همانگونه که عنوان شریفی است، موضوعی پیچیده، بحث برانگیز و قابل تعمق است. به دلیل اهمیت زیاد هیچ نظام و مکتبی نتوانسته بدون پرداختن به مفهوم و ابعاد عدالت ، اهداف و روش اداره جامعه را تبیین کند. همه نخبگان فکر، صاحبان اندیشه و ادیان الهی و بویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تاکید فراوان دارند؛ اما هیچ گاه بین نخبگان و مکاتب فکری در مفهوم عدالت، روش ها، و راه های تحقق آن، توافقی حاصل نشده است. مفهوم واژه عدالت با تساوی فرق دارد. اما مساله بسیار مهم آن است ک ...

این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی‌گری خستگی هیجانی و نقش تعدیلی عاطفه مثبت در رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار های شهروندی سازمانی طراحی و اجرا گردید .روش پژوهش توصیفی و از نوع رابطه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بود که در تابستان 1390 در این شرکت مشغول به کار بودند. تعداد 144 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای بکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه عدالت توزیعی و رویه‌ای کالکویت (2 ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پرداخته است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه تشکیل داده اند که 155 نفر براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند، پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) و بهره وری هرسی وگلداسمیت (1980) بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در ...

سازمان های امروزی با توجه به درکی که از اهمیت برآوردن نیازها و خواسته های مشتری پیدا کرده اند، به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتری گرایش پیدا کرده اند. و یکی از مهم ترین دلایل ترک سازمان و کاهش سودآوری آن، احساس بی عدالتی و نارضایتی مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان است .هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تاثیرات نسبی ابعاد عدالت، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، براحیا رضایتمندی مشتری از طریق احیا خدمات است .همچنین رابطه بین احیا رضایتمندی و سه متغیر تبلی ...

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ایی، مراوده ایی) با رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان امور اداری و مالی بیمارستان ولی عصر نورآباد ممسنی در سال 94 است.روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش 85 نفر از کارکنان امور اداری و مالی بیمارستان نورآباد ممسنی است و حجم نمونه که با استفاده از جدول مورگان به دست آمده 85 نفر می باشد و روش نمونه گیری از طریق نمونه گیری طبقه ایی نسبی می باشد و با توجه به این که د ...