عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 203

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع اصلی رساله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم وچهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس چارچوب مفهومی-تحلیلی تحقیق، زندگی اجتماعی متشکّل از چهار حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، جامعوی و فرهنگی است.لایه زیرین زندگی اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می بخشد،ارزشهای اجتماعی است. ارزشهای محوری حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی به ترتیب: پول، قدرت، تعهد و دانش است. حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی درعین استقلال در ساختار و سازوکار با دی ...

شهرنشيني و شهرگرايي در جهان در حال توسعه در قرن گذشته و حاضر با دو ويژگي مهم؛ رشد شتابان جمعيت و گشترش فيزيكي فزاينده و بي برنامه مواجه بوده است. شكل گيري فضاهاي نابرابر شهري، فقرشهري، ناپايداري شهري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و ...، مسايل و مشكلات مشترك اين شهرها به شمار مي رود. هر چند كه اين مسايل تحت تاثير عوامل محلي، منطقه اي و ملي نظير اقتصاد سياسي، پيشينه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي، قالب هاي متفاوتي به خود گرفته، اما همه آنها متأثر از موج دوم تحولات زيستي بشر ...

هر یک از شهرها و سکونتگاهها، گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر یک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی های اجتماعی– فرهنگی جامعه است که با بررسی و شناخت آن می توان به زوایا و ابعاد غیرمدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی سرزمینها پی برد. امروزه یکی از مهم ترین مباحث شهرنشینی مبحث عدالت اجتماعی و جدایی گزینی اکولوژیک در شهر ها می باشد که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر مبلمان و چیدمان شهری و در ابعاد وسیعتر، بر فض ...

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه و روش «ارنستو لاکلاو و شنتال موفه» و «نورمن فرکلاف» به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقلاب اسلامی پرداخته تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندیهای خاص هر گفتمان بپردازد. تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نه نسخه دست چپی‌ها (یعنی برابری در فرصتها و برابرسازی نتایج) و نه نسخه دست راستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها) نسخه کاملی است؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است. به لحاظ روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی اس ...
نمایه ها:
غیریت | 

در این رساله کوشش شده است نظرات اجتماعی سید قطب بررسی شود و در بین مباحث اجتماعی او بر بحث "عدالت اجتماعی" تکیهء بیشتری گردیده و سعی شده تا بصورت وسیعتر و عمیق‌تری مورد مداقه قرار گیرد و علت آنکه این بحث تقریبا بعنوان محور اندیشه‌های اجتماعی سید قطب انتخاب شده است به چند دلیل می‌باشد: -1 اکثر مطالب و مباحثی که در سایر کتابهای سید قطب آمده، بصورت خلاصه در این کتاب آمده است . -2 بحث عدالت اجتماعی شامل موضوعات متنوع و فراوانی مثل خانواده - اقتصاد - حکومت - قانون - اخلاق و ... اس ...

با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی که به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع خدمات و منابع عمومی را پیگیری می‌کند. و اهمیت تحقق آن در شهرهای ایران و هم‌چنین شهری مانند زنجان که در مسیر دو قطبی‌شدن و گسترش شکاف‌های اجتماعی حرکت می‌نماید و هم‌چنین در پاسخ به روح انسان‌ها که همواره در کنار آزادی، خواهان زندگی در جامعه‌ای عادلانه بوده‌اند، لزوم توجه به عدالت اجتماعی از سوی برنامه‌ریزان، تصمیم گیرندگان و مجریان بیش از پیش احساس می‌شود. برقراری عدالت در ابعاد مختلف آن همواره یکی از آرمان‌های ...

تامین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکاء بر آن ها الگویی موفق از تامین اجتماعی برقرارگردیده بود. در سده های اخیر در بستر بنیادهای فکری و فرهنگی و تحولات صنعتی جوامع غربی الگوی جدیدی از تامین اجتماعی پدیدار گردید و به تدریج در کشورهای اسلامی نیز استقرار یافت. از آنجا که الگوی جدید از جهات متعددی، به ویژه در راهبردهای بی ...

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ...

آثار و پیامدهای آموزرش عالی در توسعه ی تمامیت فردی افراد، از جمله مهمترین اهدافی است که نظام های آموزش عالی برای بهینه سازی و گسترش آن تلاش می کنند. در واقع، چنانچه کار ویژه های آموزش عالی که عبارتند از: آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی یا به سخنی دیگر "جامعه پذیری" را در نظر داشته باشیم، نظامی می تواند موفق تر باشد که بتواند به همسوسازی این سه کار ویژه بپردازد. بازتاب جامعه پذیری را می توان در تولید "اعتماد اجتماعی" که به همکنشی اجتماعی فزاینده تری می انجامد، مورد کندوکاو قرار د ...