عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مؤلفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعميم خدمات تأمين اجتماعي به روستاييان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و م ...

موضوع اصلی رساله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم وچهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس چارچوب مفهومی-تحلیلی تحقیق، زندگی اجتماعی متشکّل از چهار حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، جامعوی و فرهنگی است.لایه زیرین زندگی اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می بخشد،ارزشهای اجتماعی است. ارزشهای محوری حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی به ترتیب: پول، قدرت، تعهد و دانش است. حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی درعین استقلال در ساختار و سازوکار با دی ...

عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض های ناروا، از اهداف و نیازهای اساسی جامعه انسانی است که در اسلام به عنوان دین کامل و پاسخگوی نیازهای بشر، در سیره اجتماعی پیامبر(ص) تبلور یافته است. اساساً یکی از هدف های مهم رسالت پیامبر(ص) و مأموریت او، اجرای عدالت اجتماعی بوده است. بیشتر مردم به طور طبیعی و فطری قادر به درک وضعیت‌ رفتارهای عادلانه و ناعادلانه و تمایز قائل شدن میان این دو وضعیت هستند. با این همه، به دلیل اهمیت و نقش محوری عدالت اجتماعی در سرنوشت فردی و اجتماعی، در متون دینی ...

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است. هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهوم جریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرای عدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالت را در روابط میان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از ...

عدالت و مباحث مربوط به آن از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره یکی از دغدغه های خاص جوامع انسانی بوده است. از آن جهت که مفهوم عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است، هرکس با توجه به زمینه های دینی، مذهبی یا فرهنگی و... جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارد، برداشتی متفاوت از عدالت دارد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت عدالت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی از دیرزمان موضوع عدالت جزء مهم ترین مباحث و دغدغه‏های اندیشمندان سیاسی بوده است و آراء و نظریات ‏گوناگونی درباره آن بیان شده، به ر ...

شهرنشيني و شهرگرايي در جهان در حال توسعه در قرن گذشته و حاضر با دو ويژگي مهم؛ رشد شتابان جمعيت و گشترش فيزيكي فزاينده و بي برنامه مواجه بوده است. شكل گيري فضاهاي نابرابر شهري، فقرشهري، ناپايداري شهري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي و ...، مسايل و مشكلات مشترك اين شهرها به شمار مي رود. هر چند كه اين مسايل تحت تاثير عوامل محلي، منطقه اي و ملي نظير اقتصاد سياسي، پيشينه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي، قالب هاي متفاوتي به خود گرفته، اما همه آنها متأثر از موج دوم تحولات زيستي بشر ...

پژوهش حاضر در صدد بررسی جامعه شناختی چگونگی گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی، دلایل انتقادات جامعه‌شناسان حقوقی از مفهوم متافیزیکی عدالت در حقوق، آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی غرب و حقوق کار ایران و تحلیل و بررسی مفاهیم مربوط به متغیرهای عدالت اجتماعی و متافیزیکی در قوانین مرتبط با روابط کار ایران، از سال 1307 تا 1369 و مقایسه‌ی آن‌ها بود و دست یابی به این هدف از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از چک لیست ...

هر یک از شهرها و سکونتگاهها، گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر یک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی های اجتماعی– فرهنگی جامعه است که با بررسی و شناخت آن می توان به زوایا و ابعاد غیرمدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی سرزمینها پی برد. امروزه یکی از مهم ترین مباحث شهرنشینی مبحث عدالت اجتماعی و جدایی گزینی اکولوژیک در شهر ها می باشد که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر مبلمان و چیدمان شهری و در ابعاد وسیعتر، بر فض ...

این تحقیق به بررسی میزان احساس عدالت و عوامل اجتماعی موثر برآن می پردازدودر جستجوی آن است که با سنجش تجربی ابعاد احساس عدالت و متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی و سایر متغیرهای زمینه ای و مرتبط با آن ، عوامل موثر بر احساس عدالت را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از نظرات جان راولز و نظریه عدالت او ، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر، فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز تفکیک و باتوجه به تأکیدخاص او بر آزادی های اساسی پس از وزن دهی به متغیرها سنجیده شده ا ...