عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از مجموع مطالعات و تحقیقاتی که بعمل آمد چنین نتیجه گرفتیم که موفقیت و عدم موفقیت داوطلبان در کنکور بستگی به عوامل زیر دارد: -1 روش امتحان کنکور - در آزمایش مورد تحقیق ما روش امتحانات کنکور دانشگاه در آن سال تستی بود و این روش بیشتر بنفع کسانی که سرعت عمل و سرعت انتقال داشتند تمام شد. -2 جنس مرد یا زن بودن - در این آمارگیری که بطور تصادفی از چهار دبیرستان پسران و دختران (دختران 2 و پسران 2) بعمل آمد نسبت قبولی داوطلبان مرد بیش از داوطلبان زن بوده گرچه در این مورد هم نمیتوان تن ...

در این تحقیق به عوامل موثر در موفقیت شرکت‌کنندگان کنکور دانشگاه تهران پرداخته شده است که این عوامل عبارتند از: -1 رشته تحصیلی، -2 جنس ، -3 زبان و ادبیات فارسی، -4 زبان خارجه، -5 دروس اختصاصی. ...

پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه سازمانی یکی از چالش‌های مهم سازمان‌های کشور، بویژه سازمان‌های بزرگ در دهه اخیر بوده است. در واقع نیاز است که در جهت افزایش رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری، سازمان تغییراتی را در ساختار، مدیریت، فرآیندها و خط‌مشی‌های خود ایجاد کند. این اهداف قرار است که با پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه سازمانی حاصل شوند. طی فرایند پیاده‌سازی لازم است که تغییراتی که اساسا بنیادین هم می‌باشند، در سازمان‌ها انجام گیرد. البته این پیاده‌سازی در سازمان‌ه ...

در این تحقیق به عوامل موثر در موقعیت داوطلبان کنکور در دانشگاه تهران پرداخته شده است که این عوامل عبارتند از: جنس ، معدل دبیرستان، رشته امتحانی، زبان فارسی، زبان خارجه لازم به ذکر است که عوامل زیادی غیر از عوامل فوق‌الذکر در این امر موثر می‌باشد لذا از بین آنها می‌توانیم به اهمیت عوامل فوق‌الذکر پی ببریم. ...