عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اکثر جوامع انسانی، تحقق رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون شناخت دقیق تغییرات جمعیتی و استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات و توانهای بالقوه نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست . بدون تردید، تعادل و توازن بین جمعیت و توزیع عادلانه ثروت در تعیین رشد جمعیت به سوی توسعه از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است . امروزه، یکی از راه‌حلها و اهداف سیاست جمعیتی در کشورهای در حال توسعه، استفاده از وسایل پیشگیری است . هدف از انجام این تحقیق سنجش نگرش و عملکرد زنان در خصوص "برنامه تنظیم خانواده" با تو ...

در این تحقیق عمده‌ترین اهداف به قرار زیر می‌باشد: الف - تا زمانی که الگوهای مدیریتی در کشور با فرهنگ مناطق سازگار نباشد دستگاههای اداری نمی‌توانند نقش موثر خود را در قبال جامعه ایفاء نمایند بنابراین طرح مدیریت بومی در مباحث نظری و عملی کشور به منظور تلاش در جهت اصلاح سیستم اداری کشور یک نیاز حیاتی است . ب - تعیین برخی از ویژگیهای مدیران متناسب با فرهنگ هر منطقه، ج - عدم توجه مسئولین استان به فرهنگ و خرده فرهنگهای خاص هر منطقه در هنگام انتصاب مدیران مناطق، هموار ...

هدف از این مطالعه بررسی علل و عوامل موثر در مهاجرت‌های بین استانی در دههء 1355-65 می‌باشد که در این راستا از قانون جاذبه نیوتن که بر اساس آن میزان کشش موجود بین دو جرم را محاسبه می‌نمایند، استفاده گردیده است و با توجه به مسائلی که این قانون در رابطه با مهاجرت دارد، فرمول‌های آن اصلاح و با استفاده از رگرسیون چند متغیره رابطه بین میزان مهاجرت (متغیر وابسته) و متغیرهای معرفی شده در مدل بعنوان متغیرهای مستقل، سعی گردیده عامل مهاجرت‌های انجام شده در دههء فوق‌الذکر تبیین گردد. نتای ...

مشارکت اجتماعی - اقتصادی با ایفای نقش موثر از سوی گروهها و افراد در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از ضروریات توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده و یکی از شاخصهای مهم توسعه به شمار می‌رود. تحولات جدید جوامع ناشی از تحولات ساختی آنها و فراهم آمدن زمینه مشارکت اجتماعی می‌باشد. با توجه به اهمیت مشارکت جوامع توسعه یافته، همراه با توسعه و پیشرفت اجتماعی مشارکت‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود را نیز فعال نموده‌اند، به طوری که مشارکت بیشتر مردم در اینگونه فعالیتها موجب تشویق و فعال شدن ...

مشارکت اجتماعی - اقتصادی یا ایفای نقش موثر از سوی گروهها و افراد در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از ضروریات توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده و یکی از شاخصهای مهم توسعه به شمار می‌رود. تحولات جدید جوامع، ناشی از تحولات ساختی آنها و فراهم آمدن زمینه مشارکت اجتماعی می‌باشد. با توجه به اهمیت مشارکت جوامع توسعه یافته، همراه با توسعه و پیشرفت اجتماعی مشارکت‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود را نیز فعال نموده‌اند، به طوری که مشارکت بیشتر مردم در اینگونه فعالیتها موجب تشویق و فعال شد ...

این پژوهش به پیش‌بینی ترافیک پست‌نامه ایران برای سالهای 1379-1384 می‌پردازد که برای پیش‌بینی پست‌نامه عوامل اقتصادی شامل متغیرهای: -1 جهانی شدن -2 تورم -3 رشد اقتصادی -4 رشد بخشهای مهم اقتصاد و عوامل اجتماعی شامل متغیرهای: -1 فرهنگ -2 آموزش و سودآوری -3 جمعیت -4 حرکت به سوی یک جامعه اطلاعاتی و نیز عوامل تکنولوژیکی شامل متغیرهای: -1 اینترنت -2 گسترش بازار ارتباطات -3 تکنولوژی به معنای عام -4 جانشینی و همچنین عوامل پستی شامل متغیرهای: -1 عوامل نهادی -2 عوامل تجاری در نظر گرفته ...

مسئله پژوهش ، تبیین جامعه شناختی به منظور شناخت تاثیر عوامل فرهنگی در بروز انحراف اجتماعی جوانان بود. جامعه آماری در تمامی افراد 18-30 سال ذکوری که دوران محکومیت جزایی خود را در زندان مرکزی کرمانشاه سپری کرده و ساکن شهر کرمانشاه بوده‌اند تعیین گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعه مورد بررسی یک نمونه 70 نفری با روش تصادفی ساده انتخاب شد. وسیله جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه کامپیوتری SPSS استفاده شد آزمون آماری بکار رفته آزمون X2(خی دو) بو ...

اهداف پژوهش : 1 - تعیین میزان تاثیر عوامل اجتماعی - فرهنگی بر ترک تحصیل دانش آموزان عشایر. 2 - تعیین میزان تاثیر عوامل آموزشی بر ترک تحصیل دانش آموزان عشایر. 3 - تعیین میزان تفاوت در تاثیر عوامل اجتماعی - فرهنگی در ترک تحصیل بین دختران و پسران مدارس راهنمایی عشایری. 4 - تعیین میزان تفاوت در تاثیر عوامل آموزشی در ترک تحصیل بین دختران و پسران مدارس راهنمایی عشایری. 5 - تعیین میزان تفاوت در تاثیر عوامل فرهنگی - اجتماعی با عوامل آموزشی در ترک تحصیل دانش آموزان عشایر. 6 - ارائه پ ...

هدف از این رساله ، درک تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی در تبیین رفتار بزهکارانه جونان بوده است .به عبارت دیگر در این رساله سعی شده است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از دانش آموزان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند.بر همین اساس ، متغیرها و فرضیاتی از دو نظریه عمده جامعه شناسی انحرافات یعنی نظریه خرده فرهنگی و نظریه کنترل اجتماعی برای پاسخگوی به این سوال طرح شده اند.جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع متوسط شهر کوار میباشد.اطلاعات مورد نیاز از طریق پرس ...