عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آمریکا دارای اهداف متعدد اقتصادی و سیاسی در آسیای مرکزی است که اهم آن عبارتند از: 1 - هدف آمریکا ایجاد نظم و امنیت سیاسی اقتصادی در آسیای مرکزی است . 2 - هدف آمریکا محدود کردن نفوذ روسیه و ایران در آسیای مرکزی است . 3 - هدف آمریکا استفاده از منابع نفت و گاز در آسیای مرکزی است . ایالات متحده برای رسیدن به اهداف خود از تمامی امکانات و وسایل موجود سود می برد. از لحاظ اقتصادی ایالات متحده دو هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از : 1 - کاهش وابستگی به نفت حوزه خلیج فارس. 2 - سوده ...

این اثر تحقیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه رابطه‌ای بین عوامل و متغیرهای فرهنگی و سیاسی و توسعه اقتصادی در کره جنوبی وجود دارد؟ هدف از انتخاب این موضوع، بررسی تجربه نسبتا موفق یک کشور جهان سومی، کره جنوبی، است که استراتژی توسعه همانند کشور ما و همزمان با ما اتخاذ کرده است . این تحقیق در طی چند فصل به دنبال اثبات این فرضیه است که باورهای فرهنگی مناسب برای توسعه اقتصادی و دولت توسعه‌گرا عوامل اصل توسعه اقتصادی کره جنوبی هستند، هر چند نظام بین‌الملل بستری مناسب برای توسع ...

یکی از مباحث اساسی در حوزه تاریخ تشیع ، سی تکاملی آن بویژه در ایران می باشد، که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. تشیع در طول تاریخ طولانی خود یک سیر تکاملی را پیموده است. که برای درک آن نیازمند توجه به سیر تاریخی تشیع می باشیم. یکی از نقاط عطف تاریخ تشیع عصر ایلخانیان (654-756ه) می باشد. به اذعان بسیاری از مورخین ، شیعه در این دوره توانست به موفقیتهای بسیاری دست یابد. مسلما عوامل بسیاری در این روند موثر بوده اند. که مهمترین آنها عبارتند از: اولا: سقوط دولت اسماعیلیان المو ...
نمایه ها:
تشیع | 
سیاست | 

هدف این تحقیق بررسی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر نگرش سیاسی دانشجویان و تعیین انواع نگرش آنها است. بدین منظور پس از مقدمه و ذکر اهمیت و اهداف تحقیق، در فصل دوم ابتدا پیشینه تحقیق مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت. در فصل سوم مجموعه ای از نظریات بطور تفکیک شده بررسی شد و سپس ترکیب دو نظریه، یکی فرهنگ سیاسی که در مورد جهت گیریهای ذهنی ملتها و گروههای اجتماعی نسبت به نظامها و پدیده های سیاسی بحث می کند و دیگری نظریه گاسفیلد که در حیطه جنبشهای اجتماعی است و دو نوع جامعه مدن ...

نگارنده در رساله حاضر موضوعات زیر را برابر خواننده به تحلیل و شرح گذارده است : در بخش اول ضمن ارائه کلیاتی از حوزه جامعه شناسی دین که موضوع رساله حاضر در آن قرار می گیرد و نیز بیان حدود کلی این موضوع در چارچوب جامعه شناسی -که بعنوان طرز تلقی مورد بررسی واقع می شود سوال مرکب آغازین این رساله مطرح شده است . این سوال مرکب عبارت است از اینکه: "اولا آیا ویژگی تیپیک تقدیر گرایی مشخص شده در بخش‌های اول و دوم در میان وجود دارد؟ ثانیا آیا این نوع تقدیرگرایی جزء ضروری اندیشه اسلامی است ...

در مهاجرت قبایلی از فلات آناتولی که به تشکیل حکومت صفوی مدد رسانیدند، ایل قاجار را می‌توان بر شمرد که در نخستین دوره حکومت صفویان با عدم شرکت در رقابت‌های نظامی-سیاسی توانستند به حیات و قدرت ایلیاتی خود دوام بخشند. بنا به سیاست‌های نظامی شاه عباس اول، قاجارها از مسکن اولیه خود، گنجه به دو گروه به استراباد و مرو کوچانیده شدند. از آنجا سپس قاجارها به عنوان بخشی از بازوی نظامی صفویان مفید و موثری ایفا نمودند. با سقوط اصفهان و آغاز رقابت‌های ایلیاتی برای حمایت از سلطنت سرگردان صف ...

در این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی در سالهای اخیر بوده اند در بی پاسخ به این سوال بوده ایم که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت توسعه و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر؟ با توجه به سوال فوق این فرضیه مطرح شد که بین دسترسی به فرصت سیاسی و توسعه فوق العاده استانهای یزد و کرمان رابطه وجود دارد و روند رشد شاخصهای توسعه استانهای مزبور در دوره های ...
نمایه ها:
کرمان | 
رابطه | 
توسعه | 
یزد | 

ادبیات هنر آفرینش زیبایی بوسیله کلمات در لباس شعر یا نثر است و عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فکری، مذهبی و ادبی در رواج آن تاثیر دارد. این پژوهش با توجه به اهمیت و سابقه دیرینه ادبیات در ایران و ظهور شعر او نویسندگان گرانقدر در طول تاریخ انجام گرفته و شامل مطالب زیر است : -1 تعریف شعر -2 اغراض شعر -3 اقسام و موضوعات مختلف شعر از آغاز تاکنون (شامل: اشعار مذهبی، رثاء، وصف ، اشعار اخلاقی، فسلفی، روایی، غزل، شعر خمری، مناظره، حسب حال، حماسه و مفاخره، شکوی، اعتذار، هج ...

این پژوهش از نوع پژوهش موردی کابردی است که در سطح استان سمنان موانع مشارکت زنان را مورد بررسی قرار میدهد که در 5 فصل تنظیم میشود و متغیرهای که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد 1- متغیرهای سیاست-اجتماعی-فرهنگی و محیطی، اقتصادی است. فرضیه های آن مهم به شرح ذیل می باشد: 1- بین میزان موانع مشارکت زنان و عوامل سیاسی ارتباط وجود دارد. 2- بین میزان موانع مشارکت زنان و عوامل اجتماعی ارتباط وجود دارد. 3- بین میزان موانع مشارکت زنان و عوامل فرهنگی ارتباط وجود دارد. 4- بین میزان م ...