عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم ژئوپلتیک که در طی قرن بیستم جهت معنا بخشیدن به ارتباط میان جغرافیا و سیاست،‌ مراحل مختلفی را طی نموده است. در طی دوره های متمایز قابل بررسی می باشد. نظریه پردازان در طی این دوره های متمایز سعی نموده اند دگرگونی در ساختار نظام جهانی را تبیین نموده، ضمن طرح عوامل موثر در دگرگونی نظام جهانی، جهت گیریهای آینده این نظام رانیز تحلیل نمایند. در این دوره های متمایز، مفهوم ژئوپلتیک در قالب سنتی به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی که با رابطه بین زمین و سیاست سروکار دارد مورد بررسی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
مواد |