عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق 160 ژنوتیپ شامل 16 لاین یا رقم اصلی حاوی یک یا چند رقم مقاومت به زنگ زرد و تعداد 14 لاین ایزوژنتیک تکمیلی به همراه 130 لاین پیشرفته و ارقام تجارتی داخلی و خارجی در ایستگاه زرقان تحت پوشش آبیاری مه پاش ‏‎‏‎(Mist)‎‏ کشت شد. ...

در سال 78 و 79 مقاومت تعداد 200 لاین گندم دیم در مرحله گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به بیماری زنگ زرد ارزیابی گردید که تعداد 50 لاین در مرحله گیاهچه ای نسبت به هر دو نژاد زنگ ‏‎134E134A+‎‏ و ‏‎134E142A+‎‏ مقاومت نشان داد و درجه آلودگی آنها کمتر از 4 بود که در مرحله گیاه کامل نیز این ارقام و لاینها مقاومت نشان دادند. هم چنین تعداد 82 رقم و لاین تیپ آلودگی بیشتر از 6 در مرحله گیاهچه ای نشان دادند. ...