عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشور ما طی چند دوره شهرها رشد ناموزون خویش را آغاز و دنبال نموده‌اند. این دوران‌ها را می‌توان -1 به قدرت رسیدن رضاشاه و آغاز روند مدرنیزاسیون -2 تحولات اجتماعی ایران در سالهای 1320 تا 1332. -3 اصلاحات اراضی و اصل چهارترومن -4 اصلاحات ارضی آمریکایی شاه و رشد مهاجرت به شهرها -5 انقلاب اسلامی -6 جنگ تحمیلی، مورد توجه قرارداد. تمرکزگرایی به عنوان عامل مهم در راستای آسیب‌پذیرذ ساختن بافت‌های اجتماعی و منجمله شهرها مطرح می‌شود، لذا پیشنهاد و پیش‌بینی طرح ارائه علمی این اندیشه خو ...

هدف اصلی تحقیق تحت عنوان ، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و تشدید نابرابری طبقاتی جامعه شهری در بروز انقلاب اسلامی ایران عبارت است از نشان دادن چگونگی تاثیر عامل اقتصادی در تشدید فاصله طبقاتی جامعه شهری و تاثیر این پدیده در بروز انقلاب اسلامی ایران که برای این منظور سوالاتی به شرح زیر برای تحلیل انتخاب شده است : 1 - آیا تغییرات قیمت نفت طی دهه 50 یکی از عوامل بروز انقلاب اسلامی بوده است ؟ 2 - کدام طبقه اجتماعی بیشتر در بروز انقلاب اسلامی موثر بوده است ؟ ...

در این طرح 20 روستا در بخش پایی که بالاترین نسبت کشت اراضی کم بازده را دارا می‌باشد انتخاب و با روش منوگرافی و بصورت عمیق اطلاعات مختلف از شیوه زندگی و میزان وابستگی به اراضی و دامداری ، تاثیرات متقابل این دو فعالیت مختلف بر یکدیگر ، میزان تمایل به تبدیل اراضی ، و میانگین شیب آنها ، محصولات کشت شده و ... جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌گردد. و در نهایت میزان سوددهی ، و سودآوری اقتصادی ، اجتماعی تبدیل اراضی کم بازده و مورد بررسی قرار می‌گیرد و عوامل مختلفی که تبدیل اراضی را تقویت ...

هدف از این مطالعه بررسی علل و عوامل موثر در مهاجرت‌های بین استانی در دههء 1355-65 می‌باشد که در این راستا از قانون جاذبه نیوتن که بر اساس آن میزان کشش موجود بین دو جرم را محاسبه می‌نمایند، استفاده گردیده است و با توجه به مسائلی که این قانون در رابطه با مهاجرت دارد، فرمول‌های آن اصلاح و با استفاده از رگرسیون چند متغیره رابطه بین میزان مهاجرت (متغیر وابسته) و متغیرهای معرفی شده در مدل بعنوان متغیرهای مستقل، سعی گردیده عامل مهاجرت‌های انجام شده در دههء فوق‌الذکر تبیین گردد. نتای ...

بررسی مرگ‌ومیر و علل و عوامل موثر بر آن در نقاط شهری و روستایی استان فارس هدف این گزارش را تشکیل می‌دهد با توجه به لزوم کاهش مرگ‌ومیر بخصوص در سطح کودکان بایستی عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، محیطی و غیره را شناسائی نمود تا با کمک آن برنامه‌ریزی‌های بهداشتی دقیق‌تری داشته و در جهت کاهش مرگ‌ومیر فعالیت داشته باشند. این تحقیق می‌تواند در این زمینه کاملا راهگشا باشد. ...

مشارکت اجتماعی - اقتصادی با ایفای نقش موثر از سوی گروهها و افراد در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از ضروریات توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده و یکی از شاخصهای مهم توسعه به شمار می‌رود. تحولات جدید جوامع ناشی از تحولات ساختی آنها و فراهم آمدن زمینه مشارکت اجتماعی می‌باشد. با توجه به اهمیت مشارکت جوامع توسعه یافته، همراه با توسعه و پیشرفت اجتماعی مشارکت‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود را نیز فعال نموده‌اند، به طوری که مشارکت بیشتر مردم در اینگونه فعالیتها موجب تشویق و فعال شدن ...

مشارکت اجتماعی - اقتصادی یا ایفای نقش موثر از سوی گروهها و افراد در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از ضروریات توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده و یکی از شاخصهای مهم توسعه به شمار می‌رود. تحولات جدید جوامع، ناشی از تحولات ساختی آنها و فراهم آمدن زمینه مشارکت اجتماعی می‌باشد. با توجه به اهمیت مشارکت جوامع توسعه یافته، همراه با توسعه و پیشرفت اجتماعی مشارکت‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود را نیز فعال نموده‌اند، به طوری که مشارکت بیشتر مردم در اینگونه فعالیتها موجب تشویق و فعال شد ...

این پژوهش به پیش‌بینی ترافیک پست‌نامه ایران برای سالهای 1379-1384 می‌پردازد که برای پیش‌بینی پست‌نامه عوامل اقتصادی شامل متغیرهای: -1 جهانی شدن -2 تورم -3 رشد اقتصادی -4 رشد بخشهای مهم اقتصاد و عوامل اجتماعی شامل متغیرهای: -1 فرهنگ -2 آموزش و سودآوری -3 جمعیت -4 حرکت به سوی یک جامعه اطلاعاتی و نیز عوامل تکنولوژیکی شامل متغیرهای: -1 اینترنت -2 گسترش بازار ارتباطات -3 تکنولوژی به معنای عام -4 جانشینی و همچنین عوامل پستی شامل متغیرهای: -1 عوامل نهادی -2 عوامل تجاری در نظر گرفته ...

فعالیت های دامداری در جنگلهای شمال مبتنی بر تامین حداقل نیاز معیشتی بوده که تولیدات آن به علت بهره دهی ناچیز دام، بازدهی پائین عناصر تولید- هزینه گزاف تامین علوفه و عدم دسترسی مناسب به بازارهای فروش و افزایش دستمزدها و تراکم دام ها و دامدار در عرصه ها به نظر می رسد که غیر اقتصادی باشد. سازمان جنگلها و مراتع کشور همزمان با تهیه طرح های جنگلداری در جنگلها به دنبال سازماندهی دامداران جنگل نشین در قالب طرح های خروج دام می باشد. اما به نظر می رسد با تنوع بالای فرهنگی، اجتماعی و طب ...