عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشگاه محل خردورزی، آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می شود. جوانان با درک این مسائل به آموزش عالی روی می آورند. هدف این مقاله، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرایش به آموزش عالی در بین دانشجویان به منظور شناخت نگرش، باور، نیاز، ارزش و آرمان آن ها از تحصیلات دانشگاهی است. روش تحقی، پیمایشی است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق 6635 نفر از دانشجویان دانشگ ...

این مطالعه نشان می دهد که شرایط اقتصادی-اجتماعی برتر تاثیر افزاینده ای بر روی فراوانی بیماریهای اتوپیک در این جمعیت داشته است. ...

چکیده ندارد.

برای اولویت بندی تالاب های کشور بر پایه موقعیت ارزشی یا منزلت آنها، 75 تالاب حائز اهمیت کشور مشتمل بر 63 تالاب ثبت شده در دانشنامه تالاب های خاورمیانه، با استفاده از معیارهای پنجگانه پرندگان، ماهیان، عوامل تهدید کننده، مسائل اقتصادی- اجتماعی و موقعیت حفاظتی آنها مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفتند. ارزیابی تالاب های مورد بحث، بر اساس ضوابط هریک از معیارهای پنج گانه فوق صورت پذیرفت و هر تالاب با توجه به حضور یا عدم حضور ضوابط تعیین شده برای معیارهای مورد نظر و درجه شدت آنها امتیا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.