عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ما در این رساله گفتیم که هیوم تمام معرفت بشری را ناشی از تجربه می‌داند و معتقد است تمام محتویات ذهن آدمی محدود به انطباعات و تصورات است که منشأ همه این محتویات تجربه حسی است و هر نتیجه‌گیری که حاصل مشاهده و تجربه نباشد بیهوده و نامعتبر است. عناصر عمده و اساسی فلسفه او سه اصل «استنساخ»، «جدایی‌پذیری» و «تداعی تصورات» است که هیوم به کمک آنها ساختار ذهن انسانی و نحوه کارکرد آن را تبیین می‌نماید. گفتیم که او با طرح مسبوقیت هر تصوری به یک انطباع متناظر، اصلی بنا نهاد که بر مبنای آ ...

در این پژوهش مناسبات میان دو جهان درون و برون در مثنوی مولوی بررسی و تحلیل شده است. دو جهان درون و برون، برابر است با آنچه آن را "ظاهر و باطن"، "آفاق و انفس"، "غیب و شهادت"، "روح و جسم"، "ذهن و عین" و "لفظ و معنا" می‌نامیم. این مفاهیم متناظر مطرح شده را که حضور برجسته و اساسی در سرتاسر مثنوی داشته و با تمام موضوعات و مضامین آن به نحوی آمیختگی دارند، در چارچوب پنج محور یا ساحت وجودی ـ شناختی و همراه با مناسبات حاکم بر آنها بررسی کردیم. این ساحت‌ها عبارتند از: خدا، زبان، جهان، ...

شناخت واقعیت یکی از مهمترین بخش‌های فلسفه است که از دیرباز اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بسیاری را در طول تاریخ فلسفه معطوف به خود نموده است. به طور کلی شناخت واقعیت در پی پاسخ دادن به سوالاتی از این دست است: حدود و ارزش واقعیتی که انسان قادر به رسیدن به آن است تا کجاست؟ آیا می‌توان به واقعیت مطلق و یقینی دست یازید؟ ابزارهای معرفتی جهت رسیدن به واقعیت کدامند؟ واقعیت از آنِ جهان پدیداری است یا جهان فی‌نفسه؟ مکاتب فلسفی متعدد و به تبع آن فیلسوفان بسیاری در پرداختن به این سوالات فلسفه‌های گ ...