عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 151

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی و اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی،کیفیت زندگی و سلامت عمومی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری گروهی سعی کرد در چنین مسیری گام بردارد.به همین منظور ، نمونه ای به حجم 24 نفر زن مبتلا به سرطان پستان که درمرحله پرتو درمانی قرار داشته ، به روش نمونه گیری غیر تصادفی از بیمارستان امام حسین تهران ، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.اما روش جایگزینی آزمودنی ها در گروه های آزما ...

این پژوهش به بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی، رفتاری، عاطفی ، بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان می پردازد. برای انجام پژوهش 24 دانش آموز که در آزمون پرخاشگری نمره بالایی آورده بودند به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (12 نفر) و گواه (12 نفر ) جایگزین شدند. گروه آزمایش ده جلسه آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی، رفتاری ، عاطفی، را دریافت کردند و پس از اتمام جلسات گروه، پس آزمون و بعد از یک ماه آزمون پیگیری اجرا شد. فرضیه های تحقی ...

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس با نظریه تصمیم گیری تیدمن برعملکرد شغلی معلمان بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل باپیگیری بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، تمامی دبیران مدارس متوسطه ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی95 -1394 بودند.نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انجام گردید. بدین ترتیب که ابتدا از بین مدارس متوسطه بخش شمالی، جنوبی و مرکزی ناحیه 4 هریک سه مدرسه به تصادف انتخاب شدند و معلمان این مدارس به پرسشنامه عملکرد ش ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی – عاطفی آلبرت الیس بر سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان سروستان بود. به منظور انجام این پژوهش، 28 نفر از دانش آموزانی که درآزمون سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینک نمره کمتری کسب نموده بودند، به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طریق جایگزینی تصادفی در گروه های 14 نفره آزمایش و گواه قرارگرفتند. متغیر مستقل در 7 هفته متوالی طی7 جلسه ی 60 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا گ ...

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی ، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد به اجرا درآمده است. روش : این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد در سال 90 – 1389 تشکیل می دهند . حجم نمونه پژوهش 40 نفر زندانی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (20 نفره ...

در سالهای اخیر عده‌ای از مشاوران و متخصصین علوم رفتاری قلمرو فشار روانی را از دیدگاه مکتب شناختی مورد بررسی قرار داده‌اند. در بررسی‌های مختلف پژوهشگران تلاش نموده‌اند تا بوسیله کاهش افکار غیرمنطقی مهارتهای شناختی و ابزار وجود را در افراد شاغل بالا ببرند. در این پژوهش ضمن شناسایی فشارهای خاص شغل پرستاری، اثر مداخله مشاوره‌ای در کاهش فشار شغلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهداف کلی: بررسی نقش و اثر مشاوره گروهی براساس رویکرد عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس در کاهش فشارهای شغلی پرستاران و ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بخشودگی برافزایش میزان صمیمیت زوجین و همچنین تعیین اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان ابعاد صمیمیت (صمیمیت عاطفی، عقلانی، فیزیکی، اجتماعی-تفریحی، ارتباطی، مذهبی، روانشناختی و جنسی )صورت گرفت. همچنین فرضیه های این پژوهش عبارت بودند از: آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوجین موثر است، و همچنین آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت در ابعاد، عاطفی، عقلانی، فیزیکی، اجتماعی-تفریحی، ارتباطی، مذهبی، روانشناختی و جنسی زوجین موثر است. ر ...

در این مطالعه به بررسی مسئله طلاق عاطفی در شهر تهران پرداخته شده است. طلاق در تمامی جوامع حساس است اما در جوامع مذهبی و همچنین جهان سوم به علل محرومیت‌های ساختاری-تاریخی طلاق دشوارتر است و این خود بسترساز طلاق عاطفی می‌شود. در توضیح طلاق عاطفی می‌توان به طیفی از نارضایتی زناشویی اشاره کرد که لزوما به جدایی منجر نمی‌شود بلکه نوعی همسازی را جایگزین می‌نماید. روش تحقیق کیفی با رویکرد برساخت‌گرایی با نمونه‌گیری نظری روش اصلی بررسی است. استقراء تحلیلی و اشباع نظری به عنوان خطوط را ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر درمان عقلانی- هیجانی رفتاری بر نمایه ی توده ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی، خودکارامدی وزن، تصویر بدن و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن بود. از جامعه آماری که نوجوانان دختر 18-14 سال دارای اضافه وزن بودند، 36 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از ارزیابی های اولیه و تشخیص داشتن اضافه وزن به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش، پلاسیبو و لیست انتظار گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه باورهای غذایی غیر منطقی، سبک خودکارآ ...