عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رابطه بین عاطفه مثبت- عاطفه منفی و عملکرد مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کابل بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری به ترتیب 693 و 64 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه کابل، 609 و 44 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 بود از این تعداد 123 نفر از دانشگاه کابل و 120 نفر از دانشگاه اصفهان از طریق نمونه گیری تصادفی، طبقه ای متناسب با حجم به عنوان ...

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علّی اضطراب و تاب آوری با عزت نفس با میانجیگری عاطفه مثبت و عاطفه منفی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر اهواز است. در این پژوهش اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مذکور بر یکدیگر و عزت نفس در چارچوب مدل علّی بررسی می‌شود. جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای س ...

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأکید دبیران بر پرورش حس زیبایی‌شناسی دانش‌آموزان می‌باشد. برای نیل به این هدف، مولفه‌های زیبایی‌شناسی در قالب نه سوال پژوهشی با هدف شناسایی میزان تأکید دبیران بر پرورش تخیّل، نوآوری، کنجکاوی، انعطاف‌پذیری، تحرک و پویایی، تنوع‌طلبی، دقّت و توجّه، هماهنگی و موزونی و عواطف انسانی دانش‌آموزان طراحی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که جامعه آماری آن را دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر ابهر با حجم 1779 نفر تشکیل می‌دهند. با ...

پژوهش حاضر اعتبار ، روایی و عملی بودن آزمون عواطف مثبت و منفی (PANAS) و همچنین رابطه عواطف مثبت و منفی با خودکارآمدی و بهزیستی روانی را مورد بررسی قرار داده است . به این منظور از پرسشنامه های عواطف مثبت و منفی (PANAS) ، خودکارآمدی عمومی ، و بهزیستی روانی بهره برده شد . جامعه آماری دانشجویان مذکر و مونث دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 90-89 بودند که از میان آنان تعداد 601 نفر ( 305 مونث و 296 مذکر ) به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . برای تحلیل داده ...

یکی از ویژگی های تربیت اسلامی مهم تلقی کردن عقل و عاطفه و نقش آنها در پرورش شخصیت افراد است پرورش بعد عقلانی و عاطفی همواره مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است عقل و عاطفه دو عامل موثر در اداره زندگی بشر و دو نیروی مهم در تأمین خوشبختی و سعادت انسان است. وجود هر یک از این دو عامل در جای خود ضروری و لازم است. تعیین ارتباط عقل و عاطفه در نظامهای تربیتی یکی از کارهای اساسی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت است.در این پژوهش هدف آن است تا بر مبنای آموزه های نهج البلاغه امام ...

ادبیات عامیانه شامل آداب و رسوم ، قصه ها ، متل ها ، افسانه ها ، ضرب المثل ها ، ترانه ها ، تصنیف های سوگواری و شادی یک قوم است که سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و مهمترین عناصر شعر عبارت است از : زبان ، موسیقی ، تخیل ، عاطفه و شکل . موضوع این پایان نامه ، بررسی این عناصر شعر در چهار دسته از اشعار عامیانه منطقه سبزوار شامل : لالایی ها ، ترانه های عاشقانه ، چاووشی ها و سوگنامه هاست .پیش از این، پژوهش هایی چند درباره ادبیات عامیانه ایران و نیز گردآوری نمونه ه ...

شعر از پنج عنصر عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل تشکیل شده است. در این میان عاطفه یا احساس که زمینه‌ی درونی و معنایی شعر به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان ذهنی و حوادث پیرامون اوست، از مهم‌ترین عناصر محسوب می‌شود و موفقیت و پایایی شعر، مرهون آن است. مهدی اخوان ثالث از شاعران برجسته و نام آشنای معاصر است و اصالت و ماندگاریِ شعر او تا حد بسیار زیادی، مرهون عواطف صمیمانه‌ و برخورد ویژه و مناسب او با جهان درونی و بیرونی خویش است. روش تحقیق به صورت مطالعات کتابخانه‌ای ا‌ست. ابتدا آ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه واضطراب در افراد متقاضی جراحی زیبایی انجام شد. گروه نمونه در این پژوهش شامل200 نفربودند که از بین متقاضیان جراحی زیبایی که در طی دو ماه( بهمن و اسفند 1392) به مراکز‌تخصصی‌جراحی‌زیبایی در شهرشیراز مراجعه کرده بودند و به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد‌آوری داده‌ها از سه مقیاس پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه ?? آیتمی یانگ(‌SQ-SF‌)‌‌، مقیاس اضطراب 21 سوالی بک‌(BA ...

ادبیات به کلامی نیکو و زیبا از شعر یا نثری گفته می‌شود که احساس خواننده یا شنونده را برانگیزد ‏و در روحش لذت هنری ایجاد کند. به یقین چنین متنی باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا اثر بگذارد. وجود ‏عناصر چهارگانه ادبیات یعنی اندیشه، خیال، عاطفه و اسلوب باعث ادبی شدن یک متن و اثرگذاری‌اش می-‏شود که البته دو عنصر عاطفه و خیال مختص متن ادبی و دو عنصر اندیشه و اسلوب میان متن ادبی و دیگر ‏متون مشترک است. اگرچه هرمتنی، به طور متفاوت از دو عنصر اندیشه و اسلوب برخوردار می‌باشد. ‏ ادبیات، م ...