عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر در عاطفه‌مندی آثار شعری مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان-نژاد براساس مبانی استخراج‌شده توسط پژوهشگر است. در این الگو تمرکز پژوهشگر بر عناصر تأثیرگذار بر فضاسازی عاطفی اشعار اجتماعی، طبیعت‌گرایانه و معنوی است و براین اعتقاد است، که وقتی از فضاسازی عاطفی صحبت می‌شود، تنها عنصر عاطفه مدنظر نیست، بلکه همه‌ی اندام‌های شعر باید رنگ عاطفه بگیرد و بعد وارد شعر شود، بنابراین دیگر عناصر سازنده‌ی شعر نقش برجسته‌ای در ارتقای سطح عاطفی و انتقال آن به مخاطب دا ...

عاطفه، مهمترین عنصر سازنده شعر است و خواننده نیز بیشترین تأثیر را از جنبه عاطفی آن می‌گیرد. اگر عناصر صوری یعنی خیال، زبان و موسیقی، حسّ زیبایی پسندی مخاطب را اقناع می‌کنند، عاطفه به باطن او نقب می‌زند و زیبایی‌های معنوی‌ای را که پنهان‌تر و البته متعالی‌تر از زیبایی صورت هستند، نشانش می‌دهد. انسان بنا بر سرشتی که دارد، دوست دارد دیگران در عواطف او شریک باشند و او نیز البته چنین همنوایی‌ای با همنوعان خویش حس می‌کند. هنر، وسیله این همنوایی است و پلی که بین عواطف هنرمند و مخا ...

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علّی اضطراب و تاب آوری با عزت نفس با میانجیگری عاطفه مثبت و عاطفه منفی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر اهواز است. در این پژوهش اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مذکور بر یکدیگر و عزت نفس در چارچوب مدل علّی بررسی می‌شود. جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای س ...

در سال های اخیر رویکردهای زیست روان شناختی در شخصیت، رشد و تحول فزاینده ای داشته اند. اما در این زمینه نکته مهم که اغلب نادیده گرفته می شود، ارتباط سبب شناختی چند گانه بین شخصیت و بیماری است. که اهمیتی برابر و یا حتی بیشتر از شناخت علل معمول بیماری دارد. از همین رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری و اختلال جسمانی سازی با میانجیگری عاطفه مثبت و عاطفه منفی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل می دادند که از بین ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عاطفه مثبت با خلاقیت و حل مسأله در دانش آموزان دوره متوسطه جهرم به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری ، دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم که در سال 90-1389 به تحصیل مشغول بودند را تشکیل داد. نمونه 367 نفر دانش آموز (176 پسر و 191 دختر) بود. که با روش نمونه گیری تصادفی به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مقیاس عاطفه مثبت (PANAS)، پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه حل مسأله هپنر(PSI) جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده ...

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عاطفه مثبت، عاطفه منفی و نگرانی براساس سبک های دلبستگی (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش حاضر شامل 200 دانشجو بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه ی سبک های دلبستگی سیمپسون، پرسشنامه عاطفه مث ...

شهریار از شاعران بنام و تاثیر گذار ادب معاصر ایران است که محققان و سخن سنجان شعر او را از منظرهای مختلف بحث و بررسی کرده اند. اندیشه و عاطفه، ستون فقرات و هسته اصلی شعر او را تشکیل می دهد. شعر شهریار را بحق باید پذیرفت و اذعان کرد که بسان آینه ای دردها، مشکلات، دغدغه ها و امید و فضایل عصر و روزگار خود را منعکس می کند. و از این منظر، اندیشه تجلی یافته در شعر او از جنبه های مختلف قابل بحث و بررسی است. و منظور از اندیشه و عاطفه، نظریه و تئوریهای اصلی و احساسات کلی است که شهریار ...

هدف این پژوهش مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی با کنترل سلامت روان در شهر اهواز است. نمونه پژوهش حاضر، شامل 152 نفر، 78 بیمار مبتلا به آسم و 74 فرد عادی بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیلASI ,PANAS , TAS-20و SCL-25 در این پژوهش شرکت کردند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای بود و جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس چند متغیری در سطح معنی‌داری P<0/05 استفاده شد. یافته‌ها بیانگر این بود ک ...

مقدمه: اضطراب اجتماعی، به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی در نظر گرفته می شود که با نقص هایی در عاطفه مثبت و منفی رابطه دارد. علاوه بر آن، هیچ مطالعه ای به نقش میانجی متغیرهایی چون کنترل توجه و توجه متمرکز بر خود در رابطه میان عاطفه مثبت و منفی و شدت علائم اضطراب اجتماعی نپرداخته است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر 1) روشن ساختن رابطه میان عاطفه مثبت و منفی و علائم اضطراب اجتماعی و 2) بررسی نقش میانجی کنترل توجه و توجه متمرکز بر خود در رابطه میان عاطفه مثبت و منفی و علائم ...