عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2729

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رابطه بین عاطفه مثبت- عاطفه منفی و عملکرد مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کابل بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری به ترتیب 693 و 64 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه کابل، 609 و 44 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 بود از این تعداد 123 نفر از دانشگاه کابل و 120 نفر از دانشگاه اصفهان از طریق نمونه گیری تصادفی، طبقه ای متناسب با حجم به عنوان ...

مقدمه: در سالهای اخیر، به رسمیت شناختن نیروی کار زنان در تمام امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواست و نیاز جوامع است. بنابراین پرداختن به موضوع اشتغال زنان و تاثیراتی که بر زندگی خانوادگی و فردی آنها بر جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه کیفیت زندگی ، عاطفه مثبت/ منفی با رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار بود. روش: این پژوهش از روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر گرگان ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه عاطفه مثبت و منفی، خوش بینی و بدبینی و ترس از شکست با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهراهواز بود. حجم نمونه در این پژوهش 180 نفر دانش‌آموز دبیرستانی بود، که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)، مقیاس خوش بینی (Lot-R)، مقیاس بدبینی( PALS)، مقیاس ترس از شکست (PFAT ) و مقیاس خود ناتوان سازی (َSHS) بودند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ض ...

اختلالات رفتار ایذایی، مانند اختلال نافرمانی مقابله ای، که منجر به مشکلات جدی در زمینه های تحصیلی، روانی و اجتماعی می شود، تا حد زیادی ناشی از ادراک فرزندان از شیوه ی فرزند پروری والدین می باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین ادراک از شیوه های فرزند پروری والدین با افسردگی و اضطراب، و واسطه گری بعد عاطفی و نگرش های ناکارآمد در نوجوانان دارای تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای بود.این تحقیق بر اساس روش همبستگی انجام گردیده است. بر این اساس، از فرم معلم پرسشنامه علائم مرضی کودکا ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر در عاطفه‌مندی آثار شعری مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان-نژاد براساس مبانی استخراج‌شده توسط پژوهشگر است. در این الگو تمرکز پژوهشگر بر عناصر تأثیرگذار بر فضاسازی عاطفی اشعار اجتماعی، طبیعت‌گرایانه و معنوی است و براین اعتقاد است، که وقتی از فضاسازی عاطفی صحبت می‌شود، تنها عنصر عاطفه مدنظر نیست، بلکه همه‌ی اندام‌های شعر باید رنگ عاطفه بگیرد و بعد وارد شعر شود، بنابراین دیگر عناصر سازنده‌ی شعر نقش برجسته‌ای در ارتقای سطح عاطفی و انتقال آن به مخاطب دا ...

عاطفه، مهمترین عنصر سازنده شعر است و خواننده نیز بیشترین تأثیر را از جنبه عاطفی آن می‌گیرد. اگر عناصر صوری یعنی خیال، زبان و موسیقی، حسّ زیبایی پسندی مخاطب را اقناع می‌کنند، عاطفه به باطن او نقب می‌زند و زیبایی‌های معنوی‌ای را که پنهان‌تر و البته متعالی‌تر از زیبایی صورت هستند، نشانش می‌دهد. انسان بنا بر سرشتی که دارد، دوست دارد دیگران در عواطف او شریک باشند و او نیز البته چنین همنوایی‌ای با همنوعان خویش حس می‌کند. هنر، وسیله این همنوایی است و پلی که بین عواطف هنرمند و مخا ...

یکی از ویژگی های تربیت اسلامی مهم تلقی کردن عقل و عاطفه و نقش آنها در پرورش شخصیت افراد است پرورش بعد عقلانی و عاطفی همواره مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است عقل و عاطفه دو عامل موثر در اداره زندگی بشر و دو نیروی مهم در تأمین خوشبختی و سعادت انسان است. وجود هر یک از این دو عامل در جای خود ضروری و لازم است. تعیین ارتباط عقل و عاطفه در نظامهای تربیتی یکی از کارهای اساسی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت است.در این پژوهش هدف آن است تا بر مبنای آموزه های نهج البلاغه امام ...

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علّی اضطراب و تاب آوری با عزت نفس با میانجیگری عاطفه مثبت و عاطفه منفی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر اهواز است. در این پژوهش اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مذکور بر یکدیگر و عزت نفس در چارچوب مدل علّی بررسی می‌شود. جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای س ...

هدف: هدف تحقیق، بررسی نقش معنویت، حمایت اجتماعی و عاطفه مثبت در پیش بینی رشد پس از آسیب در بیماران مبتلا به سرطان سینه بوده و همچنین نقش متغیرهای جمعیت شناسی سن و تحصیلات در تغییر ترتیب پیش بینی کننده ها، تحقیق و بررسی شده است. مواد و روش کار: نوع مطالعه توصیفی-همبستگی بود. 106 خانم مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به سه بیمارستان تخصصی شهر تهران، در یک دوره چهارماهه، به روش نمونه گیری آماری ساده (سرشماری) انتخاب شدند. متغیرها با استفاده از پرسشنامه های رشد پس از آسیب (PTGI) ...