عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درام نظام نشانه‌هاست. مجموعه‌اي از نشانه‌هاي مختلف كه هر كدام در فرآيند توليد معنا نقش مهم و موثري دارند. بنابر آنچه در اقوال شارحان و مفسران حوزه درام از ارسطو تا نظريه‌پردازان پست مدرن و ترنس مدرن آمده، همواره درام لابد و ناگزير از محاكات از طبيعت و تقليد از اجتماع بوده و اين سرشتگي ناگزير با واقعيت و جامعه مشمول حضور نشانه‌ها در پيكره درام نيز خواهد شد.درام با هر نسبت و زوايه‌اي كه با جنگ و دفاع مقدس در تاريخ ادبيات نمايشي حضور دارد؛ اگر به دنبال دست يافتن به راز ماندگاري ...

هـدف از اين مطالعـه بررسـي اثر شـرايط روسـازي و تاريکـي بر ويژگي هاي ترافيکـي راهها مي باشد کـه در آن از شـاخـص ناهمـواري بين المللي بـراي بيـان شـرايـط روسـازي اسـتفاده شـده اسـت. اين تحقيـق در دو بخـش انجام شـد. در بخـش اول، روابـط ظـرفـيت راههـا بر اسـاس نظـريه هاي مختـلف سـرعت-چگـالي توسـعه يافت. مطالعات ميداني در اين قسمت شامل سنجش سرعت جريان آزاد روز و شـب با دستـگاه Speed Gun در شـانزده قطعـه مطالعـاتي در يـک محـور آزادراهـي بـوده که در آن روشـنائي مصنوعي وجود نداشـت. ...

میزان تحمل مخاطرات وشکار فرصتهای محیطی به ظرفیت سازمانی سازمانها بستگی دارد. برای ارتقاء ظرفیت سازمانی راهبردهای متعددی پیشنهاد شده است. مدیریت دانش سازمانی از جمله راهبردهای جدید مدیران برای بهبود ظرفیت رهبری، مدیریتی، فنی و انطباقی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی است. نتایج حاصله بر تاثیر مثبت اقدامات مدیران در مدیریت دانش بر افزایش ظرفیت سازمانی دارد. ...

مسائل مکان‌یابی نقاط محوري عموماً در شبکه‌هاي حمل‌ونقلي و ارتباطات راه دور مطرح مي‌شوند. نقطه محوري نقش يک نقطه انتقال را ايفا مي‌کند که در آن ترافيک وارده از چندين مبدا باهم جمع شده و به سمت نقطه محوري ديگر فرستاده مي‌شود و يا اين ترافيک به چندين شريان تقسيم شده که به سمت سایر مقاصد هدايت مي‌شوند. مساله مکان‌یابی نقاط محوري مرتبط با مکان‌یابی تسهيلات نقاط محوري و تخصيص نقاط تقاضا به نقاط محوري براي مسيريابي ترافيک بين جفت نقاط مبدا و مقصد است. در این پایان‌نامه محدودیت ظرفی ...

امروزه مشارکت در توسعه و از آن جمله مشارکت روستائیان در توسعه‌ی محل سکونت خود به ‌قدری اهمیت یافته است که به عقیده‌ی بسیاری از دانشمندان رکن اصلی در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار محسوب می‌شود؛ ولی بایستی توجه نمود که مشارکت روستائیان در روند اجرای برنامه‌های عمرانی به خودی خود امکان‌پذیر نیست زیرا ضمن اینکه ساکنین روستاها بااهمیت و ضرورت مشارکت آشنا نبوده، بسیاری از نهادهای دولتی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های روستائیان در روند مدیریت توسعه‌ی روستایی آگاهی ندارند؛ بنابراین شناسا ...

در این پایان نامه مسأله ماکزیمم جریان در گرافهایی که در آنها یالها و رئوس دارای ظرفیت میباشند مورد بررسی قرار میگیرد. این مسأله برای گرافهای مسطح از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالت کلی اضافه کردن ظرفیت به رئوس، مسأله ماکزیمم جریان را مشکلتر نمیکند و با یک تبدیل ساده میتوانیم ظرفیت رئوس را حذف کنیم. اما این تبدیل مسطح بودن گراف را حفظ نمیکند. بنابراین الگوریتمی در زمان o(nlogn) برای پیدا کردن ماکزیمم جریان در گراف مسطح جهتدار معرفی میکنیم که علاوه بر یالها، رئوس نیز دارا ...

در این تحقیق شش بعد برنامه ریزی،هدایت و رهبری،سازماندهی،کنترل و نظارت،منابع و بعد عوامل محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی می باشد که شیوه اجرای آن بصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است که بر اساس مدل تحقیق طراحی شده است. جامعه آماری موردنظر در این تحقیق، شامل مهندسان، کارشناسان و دست اندرکاران مقوله ساخت و ساز در شهر کرج می باشند که به تناسب جمعیت به دو بخش کارکنان بخش شهرسازی شهرداری کرج و اعضای نظام مهندسی ساختمان ا ...

چکيده در سال‌هاي اخير، استفاده از شبکه‌هاي بي‌سيم به خاطر توسعه‌ي ساده و هزينه‌ي پايين آن‌ها، پشتيباني از سيار بودن و قابليت تحرک ايستگاه‌هاي کاربر به طور وسيع رواج يافته است. از سوي ديگر با وجود امتيازهاي شبکه‌هاي اقتضايي در راه‌اندازي سريع و عدم نياز به زير‌ساخت، مشخص نبودن همبندي و تغييرات کانال بي‌سيم در طول زمان، مسائل و مشکلات مختلفي را در زمينه تحقيقات، طراحي و پياده‌سازي اين شبکه‌ها به وجود آورده است. اين مسائل و مشکلات الگوريتم‌هاي مسيريابي، تخمين کارايي شبکه، سطح پ ...

در روند طراحي شبکه‌های فاضلابرو ، ظرفيت لوله‌های حامل فاضلاب در كاهش بار آلي و تصفيه آن در نظر گرفته نمی‌شود. با در نظر گرفتن ظرفيت لوله‌ها، می‌توان از شبکه‌های فاضلابرو به عنوان بخشي از سيستم تصفيه فاضلاب استفاده شود..تصور ساخت تصفيه خانه‌های كوچك براي همه كارفرمايان تصور شيريني است و در همين راستا موضوع تغييرات كيفي فاضلاب در فاضلابروها و كاهش بار آلي آن به لحاظ اقتصاد طرح مهندسي اهميت ويژه اي خواهد داشت.تصفيه خانه‌های كوچك تر علاوه بر نياز به سرمايه گذاري اوليه كمتر بهره ب ...