عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد روزافزون پلیمرها و کوپلیمرها در صنایع و زندگی، باعث به وجودآمدن تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه و نهایتا منجر به تهیه پلیمرهائی با خاصیت رسانندگی الکتریکی بالا شده است . از اینرو دانشمندان و محققین زیادی در طی سالهای اخیر برای تهیه پلیمرهای هادی که کاربردهای بسیار جالب و وسیعی در صنایع دارند، تلاش می‌کنند [8-9]. فیلمهای پلیمری الکتروفعال رسانا از اکسیدآسیون ترکیبات بنزنی یا غیربنزنی و آروماتیکهای ناجور حلقه، بخصوص از مشتقات پیرول، کاربازول، تیوفن، آزولن، پیرن، تری‌فنیلن ...

در این پژوهش، پس از انتخاب ترکیبات مختلف با استفاده از اکسیدبور، کربنات پتاسیم، کربنات باریم ،کربنات سدیم و سیلیس، مواد اولیه انتخابی در دمای ?c1320ذوب شده سپس درقالب فولادی ریخته‌گری شد. به منظور اطمینان از عدم تبلور در هر مرحله از ساخت شیشه‌ الگوی پراش اشعه‌ی ایکسXRD تهیه شد. به منظور بررسی رفتار حرارتی برای تعیین دماهای انتقال به شیشه‌ای شدن و آنیل، از آنالیز حرارتیDTA استفاده شد. هم‌چنین برای مطالعه‌ی ساختاری و محاسبه‌ی پارامترهای اپتیکی، طیف‌های FT-IR، رامان و UV-Vis مور ...

چکیده بخش 1: نانوذرات دوفلزی پالادیم- نقره‌ی پایدار شده از پلی وینیل پیرولیدون با روش کاهش همزمان نمک‌های یونی نقره نیترات و پالادیم نیترات دو آبه در حضور و غیاب امواج فراصوت به ترتیب با میانگین اندازه‌ی 9 و 6 نانومتر تهیه شدند. نانوذرات تهیه شده با شش روش شامل پراش اشعه‌ی ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا، طیف‌بینی ماوراء بنفش، میکروسکوپ تونل‌زنی پویشی و آنالیز تفرق انرژی اشعه‌ی ایکس مشخصه‌یابی شدند. خواص رئولوژی نانوذرات دوفلزی ...

ترکیب -1فنیل -3آمینو -2بوتن -1 ون و کمپلکس مس (II) آن تهیه و خالص شده‌اند. همچنین ترکیب فوق در موقعیتهای آمینو و آلیلی دوتره شده است . سپس طیفهای ارتعاشی مادون قرمز و رامان این ترکیبات تفسیر شده‌اند. علاوه بر این با استفاده از محاسبات ab initio در سطح HF/6-31G ساختمان ترکیب فوق و ایزومر ساختمانی آن، -4فنیل -4آمینو -3بوتن -2 ون، در دو طرف چاه پتانسیل هیدروژن کمینه و فرکانسهای ارتعاشی آنها محاسبه شده است . سپس با استفاده از این محاسبات شیوه‌های ارتعاشی این ترکیبات رسم شده است . ...

مشتقات جدیدی از [1، 2، 4] ترین‌آزینو [3، 4[b-]1، 3، 4] تیون -5- اون از واکنش -4 آمینو -6-- متیل -1،2، -4 تری‌آزین - (2H) -3 تیون -5- اون و مشتقات a، -B اپوکسی استر تحت تابش میکروویو برای اولین بار تهیه شدند. ساختمان ترکیبات با استفاده از روش‌های طیف‌بینی روزنانس مغناطیسی پرتون و مادون قرمز مورد تایید قرار گرفتند. انتظار می‌رود ترکیبات فوق، فعالیت بیولوژیک از خود نشان دهند. ...

ترکیبات پیریدینی دو ارتعاش در نزدیکی 1600 cm-1 و 1585 cm-1 نشان می‌دهند که مربوط به کششی‌های یک چهارمی CC حلقه پیریدین می‌باشد شدت جذب انتگرال‌گیری شده این دو پیک در ترکیبات مختلف پیریدینی به دو روش تجربی و محاسباتی بدست آمده است در روش تجربی ترکیبی از توابع گوسی و لورنتسی بر روی پیکهای ناحیه 1600cm-1 فیت شده و از تابع مربوط به این دو پیک انتگرال‌گیری شده است . در روش محاسباتی با استفاده از نرم‌افزار گوسین 92 در سطح هارتی‌فاگ و تابع پایه STO-3G ساختمان تعادلی ملکول محاسبه شده ...

The importance of application of anthraquinones and corresponding anthrones in dye and pharmaceutical industries have caused many research activities devoted toward the sythesize of three ring molecules and their derivatives. The results of these work is lead to different synthetic , strategies toward the preparation of these compounds. One of these synthetic stratiegies is the friedel - crafts acylation. Based on this method , from the condensation of succinic anhydride (108 ...

نظر به اینکه کمپلکسهای اوره، تیواوره و تیوسمی کاربازونها استفاده فراوانی در زمینه‌های بیولوژیکی، صنعتی و اندازه‌گیریهای تجزیه‌ای دارد، در این پروژه تحقیقاتی، تهیه و بررسی این کمپلکسها مورد توجه بوده است . در قسمت اول این پروژه، برهم‌کنش کاتیونهای Fe3+, Mn3+, Cr3+, Al3+, K+ با اوره و برهم‌کنش کاتیونهای Al3+, Na+ با تیواوره با استفاده از طیفهای زیرقرمز و الکترونی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در قسمت دوم این پروژه، ابتدا لیگاند -5 فنیل آزوسالیسیل آلدهید تیوسمی‌کاربازون ( ...