عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بخش اول، يك مجموعه از ليگاندهاي متقارن و نامتقارن از واكنش تراكمي برخی از مشتقات سالسيل-آلدهيد با ليگاند تتراآمين سه‌پايـه‌ای آليفاتيک tren، سنتز و با طيف‌سنجي جرمي مورد بررسي و شناسايي قرار گرفتند. پس از آن درصد هر يك از گونه هاي تشكيل شده تعيين شد. همچنين ليگاند هاي باز شیف متقارن و نامتقارن حاصل از واكنش تراكمي ليگاند تتراآمين سه‌پايـه‌ای آليفاتيک tpt با ساليسيل‌آلدهيد و 5-برموساليسيل‌آلدهيد و كمپلكس‌هاي (Fe(III آنها سنتز شدند و با روش‌هاي اسپكتروسكوپي IR و طيف-سنجي جر ...

طیف سنجی جرمی یکی از حساس ‌ترین روش‌ها درآنالیزمواداست.دراین روش مولکول‌هاو اتم‌های خنثی یونیزه می‌شوند. سپس در میدان الکتریکی، مغناطیسی و یا الکترومغناطیسی جداسازی و توسط آشکارساز، شناسایی می‌شوند. طیف‌سنج جرمی زمان پرواز یکی از ساده‌ترین، پرکاربردترین وسریعترین دستگاه‌های تجزیه‌گر جرمی است. در این پایان نامه از طیف‌سنج جرمی زمان پرواز ساخته شده در آزمایشگاه لیزر دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان برای بررسی طیف جرمی آمینواسیدهای فنیل آلانین، آلانین، والین و پرولین استفاده شد ...

هرگاه جریانی از یونها توسط یک دستگاه شتاب دهنده، داخل یک چهار قطبی الکتریکی فرستاده شود. میدان چهار قطبی بر آن نیرو وارد می‌کند. ویونها را از مسیر اولیه خود منحرف می‌کند در این حال بعضی از یونها در راستای عمود بر محور چهار قطبی نوسان می‌کنند و ماکزیمم دامنه آنها مقدار معینی می‌باشد. ولی دامنه نوسان برخی دیگر حداقل در یکی از راستاهای عمود بر محور چهار قطبی بطور نمایی افزایش پیدا می‌کند، این امر سبب می‌شود که آنها به الکترودها برخورد کرده از حرکت باز بمانند. آن دسته از یونهایی ...

در کار حاضر با شبیه سازی 300 بهمن هوایی در انرژی eV 1018 برای اولیه های پروتون، هلیم، اکسیژن، سدیم و کلسیم با استفاده از کد CORSIKA و مدل اندرکنش هادرونی QGSJET به مطالعه ی برخی پارامترهای موثر در توسعه طولی بهمن پرداخته ایم. توسعه طولی ذرات باردار و پارامترهایی از جمله Ne،Nmax، Xmax ، µ NوAsymmetry که در تفکیک جرمی پرتوهای کیهانی تاثیر می گذارد را بررسی کرده ایم. سپس آنها را از لحاظ توانایی تفکیک جرمی با استفاده از عامل معیار توانایی جداسازی جرمی مورد مقایسه قرار داده ...

میوه کیوی با نام علمی Actinidia Chinensis از کشور چین منشاء گرفته است . این میوه هم‌اکنون در کشورهای آمریکا ، نیوزلند در مقیاس وسیع کشت می‌شود و در چند سال اخیر به عنوان یک محصول صادراتی در ایران نیز مطرح گردیده است . این میوه بخاطر مقدار زیاد ویتامین‌های C و E از اهمیت خاصی برخوردار است . میوه کیوی دارای واریته‌های مختلفی می‌باشد که این واریته‌ها عمدتا" شامل واریته‌های ابوت ، برونو، مونتی و هایوارد می‌باشند. واریته‌های مذکور از نظر شکل ظاهری، طعم، بو، برخی ترکیبات شیمیایی و ...
نمایه ها:
کیوی | 
سدیم | 
کلسیم | 
روی | 
مس | 
آهن | 

-5 کلرو -2 متیل ایزوتیازولین -3 ان و -2 متیل ایزوتیازولین -3 ان با عملکرد بیوساید با استفاده از ایندرید استیک به عنوان ماده اولیه در هفت مرحله سنتز گردیدند. ترکیبات فوق بسته به اعمال شرایط حلقوی‌شدن در نسبتهای قابل کنترل تشکیل می‌گردند. مرحله کلیدی سنتز مربوط به حلقوی‌نمودن حد واسط -N , N دی متیل B , B- دی تیوپروپیونامید با استفاده از کلراسیون می‌باشد. شرایط حلقوی‌شدن و سوق دادن نسبت محصولات به سمت مورد نظر با استفاده از آنالیز طیف‌سنجی جرمی محصولات بدست آمده در تابعیت با شرا ...

توپیرامات یک داروی نسبتا جدید ضد صرع با ساختار شیمیایی متفاوت از داروهای قدیمی و فاقد گروههای کروموفور است. بنابراین, اندازه گیری آن در نمونه های بیولوژیک با روشهای کلاسیک مانند HPLC مجهز به آشکارساز ماوراء بنفش میسر نمی باشد و اندازه گیری آن الزاما از طریق مشتق سازی و ایجاد یک ترکیب دارای جذب به کمک HPLC مجهز به آشکار ساز فلورسانس و یا روش طیف سنجی جرمی امکانپذیر است. در مطالعات قبلی عوامل موثر بر مشتق سازی دارو با استفاده از پیک مشتق حاصله در روش HPLC - F مورد ارزیابی قرار ...

پیام دهنده های شیمیایی موادی هستند که یک موجود زنده می تواند آنها را از محیطش دریافت کند و بر اساس آنها رفتار و یا فیزیولوژی خود را تغییر دهد. پژوهش در مورد جذب کننده های حشرات در طول قرن کنونی شروع شد ولی، اولین ماده از این دسته، بامبی کول را بعد از 20 سال پژوهش متمرکز تا سال 1960 نتوانستند جدا نمایند. امروزه با استفاده از روشهای پیشرفته طیف سنجی جرمی و کروماتوگرافی گازی می توان ساختار یک پیام دهنده شیمیایی را در مدت چند ماه تعیین کرد. این مواد به عنوان فریب دهنده های حشرات ...

مطالعات اخیر انجام شده بر روی سنگهای منشاء هیدروکربور متعلق به دوره کامبرین زیرین واقع در حوضه آفیسر استرالیا منجر به شناسایی نشانه‌های زیستی مهم گردید. از اختصاصات ویژه نشانه‌های زیستی موجود در رسوبات تالارینگا، فراوانی 17a-hopane نسبت به 17a-30-norhopane است . متیل هوپانهای غالب عبارتند از 2a(Me)-30-norhopane و 2a(Me)-hopane شواهد بدست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که تبدیل هوپانها و استرانهای نرمال به ترتیب به هوپانهای تغییر شکل یافته (Rearranged) و دیااسترانها با توجه به ...