عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 210

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طیف سنجی محصول تجزیه حرارتی،‌یکی از روش های آزمایشگاهی است که قابلیت تعیین سریع خصوصیت میکروارگانیسم ها را دارد. تجزیه حرارتی میکروارگانیسم ها ،‌یک سری مواد فرار با وزن ملکولی کم تولید می کنند که می توان آنها را به صورت کیفی و کمی با دستگاه طیف سنجی تجزیه و تحلیل کرد. در این بررسی سلول تام و غشاء خارجی 42 سویه استنوتروفوموناس مالتوفیلیای رشد یافته ،‌در 30 و 37 درجه سانتی گراد ، به وسیله دستگاه طیف سنجی محصول تجزیه حرارتی مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصل اطلاعاتی که ...

محدودیت طیف فرکانسی و بهره‌وری پایین در استفاده از آن در سال‌های اخیر، منجر به طرح ایده‌ی دسترسی پویا به طیف شده است. یکی از مدل‌های پیاده‌سازی این ایده، مدل دسترسی سلسه مراتبی به طیف است که در آن کاربران بدون مجوز تا زمانی که برای کاربران دارای مجوز تداخل غیرقابل تحمل ایجاد نکنند، اجازه‌ی دسترسی به طیف را خواهند داشت. رادیو شناختگر یکی از فن‌آوری‌های کلیدی برای تحقق این مدل است. از جمله رویکردهای رادیو شناختگر برای دسترسی سلسه مراتبی به طیف رویکرد میان‌بافی است. در این رویک ...

به منظور تعیین مقادیر کم پالادیم روش حساس و انتخابی استخراج - طیف سنجی (Spectrophotometric) گزارش شده است . اساس روش عبارت است از استخراج کمی جفت یون قهوه‌ای تترابوتیل آمونیوم تترایدید پالادیم (II) در حجم کمی از کلروفرم در PH بین 0ˆ12 - 3ˆ1 و به دنبال آن اندازه‌گیری طیف نسجی فازآلی ، قانون بیر در محدوده غلظتی Mgml 09ˆ1 - 02ˆ0 با جذب مولی Lmol Cm 10×3ˆ5 در طول موج nm 445 صادق است . حساسیت سندل (Sandell) برای 001ˆ0 واحد جذب ، ng Cm 80ˆ0 می‌باشد. این روش دارای محدوده وسیعی بوده ...

دراین تحقیقات واکنش حلقه‌زائی 1 و -3 دی فنیل ایزوبنزوفوران)12(با اتیل اکریلات ، انیدرید مالئیک و اسید مالئیک موردمطالعه قرار گرفت و منجر به تهی ترکیبات 16،24 و 42B گردید که ترکیبات 16 و 42B برای اولین بار تهیه شده است به کمک طیف سنجی MASS,NMR,IRتوانستیم درصد دو ایزومر ممکن رابرای ترکیب 16 بدست آوریم و دراین راستا علت وجود دو نقطه ذوب برای ترکیب 24 را مورد مطال قرار دهیم .درادامه کار احتمال واکنش پروتون اسیدی اسیدمالئیک با حلقه اتری ترکیب 12 و یا واکنش حلقه‌زائی آنها مورد بررس ...

فتالوسیانین‌های فلزدار از دسته‌ی رنگ‌های آلی هستند که به دلیل ویژگی‌های ساختاری و سیستم الکترونی منحصر‌به‌فردی که دارند، کاربردهای فراوانی در پزشکی و صنعت دارند. در این پروژه از مشتق کبالت‌دار فتالوسیانین به دلیل دسترسی بهتر استفاده شد. اتصال این ترکیبات به مدل‌های شیمیایی ساده مانند مواد فعال سطحی به دلیل کاربرد در فرآیند‌های بیولوژی و فوتوشیمی مورد توجه خاصی بوده است. به همین منظور رفتار جذبی این ترکیب در محیط‌های مختلفی مطالعه شد. رفتار تجمعی رنگدانه فتالوسیانین در حضور حل ...

اکتشاف نفت و گاز در حقیقت پایه و پشتوانه فعالیت‌های بعدی در زنجیره ارزش نفت و گاز است. با توجه به ضرورت تسریع در اجرای عملیات اکتشافی نفت و گاز در سالهای اخیر توجه به فناوری‌های نوین ضروری به نظر می‌رسد. امروزه فناوری سنجش از دور به طور فزاینده‌ای در اکتشافات به کمک صنعت نفت می‌آید. به گونه‌ای که اطلاعات بدست آمده از باند‌های سنجنده‌های چندطیفی می‌تواند در شناسایی مخازن هیدروکربنی کمک کند. از سنجنده‌ها با قدرت تفکیک بالا، می‌توان برای شناسایی خاک‌هایی که تحت تاثیر گازهای هیدر ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

از واکنش استیل و یا منوکلرواستیل کلرید با -5 آریلوکسی تترازولها (آریل=فنیل، 2، -6 دی متیل فنیل، 2، 4، -6 تری متیل‌فنیل، پارابرموفنیل و پارانیتروفنیل)، مشتقات -N آسیل - 5 - آریلوکسی تترازولها با راندمان بالایی تولید می‌شوند.مطالعات طیف H-NMR و IR نشان می‌دهد که در تمام موارد در اثر کریستالیزاسیون در حلالهای دی‌اتیل اتر، نرمال هگزان و اتر نفت و دمای 0C بلورهای خالص ایزومرهای -2 آسیل - 5 - آریلوکسی تترازول بدست می‌آیند. دردمای اطاق و در حلال پس از چندین روز، مخلوط تعادلی ایزومره ...

اکثر ستارگان، سیستم های دوتایی یا چندتایی می باشند. بررسی ستارگان دوتایی از این جهت جالب توجه است که در مدت عمر کوتاه آدمی می توان تغییرات و تحولات آنها را دنبال کرد. در حالی که دنبال کردن فقط یک دوره تحولی ستارگان از غول قرمز، به کوتوله سفید مستلزم میلیون ها سال می باشد. در این طرح تحقیقاتی به بررسی و مطالعه منحنی نوری سیستم ‏‎v566 oph‎‏ پرداختیم و به کمک روش ویلسون دوینی پارامترهای دما، پتانسیل، نسبت جرم و ضرایب تارکی گرانش را محاسبه و سپس به کمک نتایج طیف سنجی مک لین (1994 ...