عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید،در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی ...

بررسی گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد آن‌چه مورد تأیید مردمان گذشته در رابطه با بدهکار مستنکف یا معسر از پرداخت بدهی بوده، اندیشه‌ی «رابطه‌ی شخصی بودن دین» است. به این معنا که با به‌ وجود آمدن رابطه‌ی داین و مدیونی بین دو شخص، در واقع «شخصیت» بدهکار زیر دین رفته و به ‌نوعی تحت اختیار طلبکار قرار خواهد گرفت. امّا هم‌زمان با پیشرفت علم و فرهنگ بشری، این تفکر کم‌رنگ شده و در برخورد با مدیون معسر به عوض شخص او، دارائی‌هایش محل توجه قانون‌گذاران قرار می‌گیرد. تا آن‌جا که در روزگار فع ...

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول ماده 10 قانون مدنی شباهت هایی دارد و ...

در‌حقوق‌انگلیس‌، اصلی‌به‌عنوان‌"اصل حفظ و نگهداری سرمایه"از اواخر قرن نوزدهم در رویه دادگاههای آن کشور مطرح شد.زیرا سرمایه در شرکت سهامی عام،با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکاء ، وثیقه پرداخت طلب طلبکاران شرکت وبه عنوان پشتوانه ی تعهدات آن محسوب می شود. اصل مذکور در حقوق آن کشور دارای دو جنبه است: 1-اطمینان پیدا کردن از تأمین و تعهد کلی سرمایه اسمی شرکت سهامی عام،2-اطمینان پیدا کردن از اینکه سرمایه شرکت سهامی عام قبل ازانحلال شرکت تحت عناوین مختلف بین سهامداران و به ضرر طلبکا ...