عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی از دید زنان، و به روش نظریه مبنایی که از انواع روش تحقیق کیفی می باشد، انجام شده است. تمرکز مطالعه بر فرایندی بوده که تجربه طلاق عاطفی زنان را شکل داده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست نفر از زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران جمع آوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. زنان در مصاحبه ها شرایط علّی، شرایط مداخله گر، ویژگی ها، پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های خود در مواجهه با طلاق عاطفی را توصیف کرده اند. نتایج ...

چکیده مقدمه و هدف: شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طلاق عاطفی با توجه به تبعات بسیار سوء این مشکل اجتماعی، می‌تواند نقش مهمی را در پیشگیری از وقوع آن بازی کند. پدیده اعتیاد اینترنتی و خشونت خانگی علیه زنان از عواملی است که می‌تواند با طلاق عاطفی ارتباط داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و خشونت خانگی با طلاق عاطفی در بین زنان متاهل شهر تهران انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی-همبستگی (مقطعی) است که رابطه اعتیاد اینترنتی و خشو ...

مطالعه حاضر به بررسی میزان طلاق عاطفی و عوامل جامعه شناختی مرتبط با آن در بین افراد متاهل شهر همدان پرداخته است. طلاق عاطفی نماد وجود مشکل در ارتباط سالم و صحیح بین زن و شوهر است. این مشکل ارتباطی حتی این قابلیت را دارد که به روابط فراتر از روابط زوجین نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباط انسانی را مختل نماید. موضوع طلاق عاطفی طبق دیدگاه های کارکردگرایی پارسونز، نظریه مرتن، نظریه نظام، نظریه مبادله، نظریه شبکه، مدل لوینگر، نظریه مارکز و نظریه استرنبرگ بررسی شده است. در تحقیق حاضر ...

طلاق عاطفی در سال‌های اخیر، ذهن کسانی را که نگران فروپاشی نهاد خانواده هستند، به خود مشغول کرده‌است. این پژوهش، با نگاهی انگ زدوده به طلاق، صرفا آن‌را به عنوان یک پدیده‌ای اجتماعی بررسی کرده‌است. در این بررسی طلاق عاطفی، دو رهیافت وجود دارد: در رهیافت نخست (پل بوهانال)، طلاق عاطفی یکی از مراحل نیل به سویِ طلاق قانونی و در رهیافت دوم، طلاق عاطفی نه مرحله‌ای پیش از طلاق قانونی، که خود پدیده‌ای مجزا محسوب می‌شود؛ طلاق عاطفی در امتدادِ مفهوم "خانواده‌ی توخالیِ" ویلیام جی. گود مطر ...

طلاق عاطفی پیش زمینه طلاق رسمی است. برای کاهش طلاق رسمی باید از طلاق عاطفی جلوگیری کرد. این پژوهش با هدف شناسایی تصورات(تصور، فرم و حالتی معنی‏دار است که یک فاعل با توجه به ویژگی‏های روانی و فرهنگی خود از چیزی می سازد) زنان دچار طلاق عاطفی از زندگی مشترک، انتظار آنان از همسرشان و بررسی اثربخشی آموزش تصورات بر کاهش طلاق عاطفی آنان انجام شد. نمونه این پژوهش متشکل از 20 زن دچار طلاق عاطفی شهر تهران بود. این افراد توسط یک مرکز مشاوره به شکل هدفمند انتخاب شده بودند. سپس برای تشخیص ...

طلاق عاطفی، نماد وجود مشکل در روابط زناشویی است که منجر به اختلال در کارکردهای روانی، جسمی، عاطفی و کلامی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن بود. مطالعه اول به بررسی رابطه طلاق عاطفی، آسیب‌های روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و تنیدگی) و دلزدگی زناشویی و مطالعه دوم به اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن پرداخت. مطالعه اول از نوع توصیفی‌همبستگی و مطالعه دوم از نوع شبه‌آز ...

مطالعات نشان می دهد که طلاق عاطفی می تواند تأثیر مهمی بر رضایت زناشویی داشته باشد. این تأثیر می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و در تعامل با سایر متغیرهای روان شناختی از قبیل دانش و نگرش جنسی، باورهای ارتباطی و سبک حل تعارض باشد. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی دانش و نگرش جنسی، باورهای ارتباطی و سبک های حل تعارض با طلاق عاطفی بود. جامعه ی آماری این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی را پرستاران زن متأهل شاغل در بیمارستان های شهر خرم آباد تشکیل ‌دادند. حجم نمو ...

مقدمه: یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است که در خانواده های آسیایی شایع است. در این حالت زوجین بنا به ضرورت و اجبار زیر یک سقف با همدیگر زندگی می کنند، ولی روابط عاطفی سازنده و مناسبی ندارند، به دلیل شرایط دشوار شغلی پرستاران، شیفتی بودن، ساعات کار طولانی، پر استرس بودن شغل و حقوق پایین و با توجه به تاثیری که تنشهای محل کار برروی روابط زناشویی دارد احتمال می رود که طلاق عاطفی در پرستاران زیاد باشد و با توجه به اثرات مثبت خودکارآمدی روی خانواده و رضایتمندی زناشویی هدف این مطال ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعارض‌های زناشویی در پیش‌بینی طلاق عاطفی با میانجیگری استفاده از رسانه‌های اجتماعی آنلاین می‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی ‌زنان و مردان متأهل تشکیل می‌دهند. تعداد 581 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه‌گیری گلوله برفی، انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، پرسشنامه تعارض‌های زناشویی تجدید نظر شده و پرسشنامه استفاده از رسانه‌های اجتماعی آنلاین (محقق ساخته) استفاد ...