عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 238

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی تطببیقی روند تغییرات نرخ و علل طلاق، در دو سطح خرد و کلان، به دلایل وقوع طلاق در شهر تهران می‌پردازد؛ در سطح کلان با استفاده از داده‌های آمار حیاتی منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال و سازمان ملی آمار کشور، روند تغییرات نسبت طلاق به ازدواج در کشور و در شهر تهران از سال 1318 تا سال 1389 محاسبه و مشخص و تغییرات به وجود آمده در نسبت طلاق به ازدواج در سال‌های مختلف، میان شهر تهران و کل کشور مقایسه شد. همچنین نسبت طلاق به ازدواج در نه ماهه‌ی اول سال 1390 در ...

در این پایان نامه موجبات طلاق در حقوق دو کشور ایران و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی این موجبات در حقوق ایران با مراجعه به منابع فقهی و اسلامی، در کنار منابع حقوقی، سعی در بررسی و مطالعه موجبات طلاق در یک کشور اسلامی تابع فقه امامیه داشته ایم (زیرا در بین فرقه های مختلف اسلامی نیز تفاوتهای بی شماری در خصوص نظریات راجع به طلاق وجود دارد لذا در این پایان نامه تنها به بررسی تطبیق فقه امامیه پرداخته شده است) که پس از مطالعه و بررسی این موجبات در حقوق آلمان نی ...

پژوهش در باب طلاق چند پرسش اصلي را مطرح مي سازد به اين ترتيب كه چرا زندگي زناشويي برخي از افراد سير عادي خود را طي نكرده و به طلاق ختم مي شود؟ طلاق تحت تاثير چه عواملي و جرياناتي امكان وقوع يافته و سرانجام محقق مي گردد. اهميت و نقش سرمايه اجتماعي ( اعتماد و همكاري ) ، محروميت و جامعه پذيري در پيدايش طلاق چيست؟ طلاق به هر علت واقع شود، چه پيامدهايي دارد؟ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر طلاق در شهرستان سقز با تاكيد بر سرمايه اجتماعي مي باشد.جامعه ی آماری عبارت بود ...

تحقیق حاضر با هدف توصیف و تبیین نگرش به طلاق در فضاهای همسرگزینی و تحلیل روند طلاق در ایران با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه شهر سنندج انجام شده است، که در آن از مفاهیم موجود در نظریه فضاهای همسرگزینی و ناهمسان همسری، جهت تدوین فرضیات تحقیق استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شده و برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه به کار گرفته شده است. جمعیت آماری کلیه زنان متأهل شهر سنندج بود که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، حجم نمونه‌ای برابر با 404 نفر از زنا ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

طلاق به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ازهم گسیختگی مهم‌ترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه، یعنی خانواده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش به طلاق و علل آن در سال 1391 با استفاده از داده های پیمایشی در همین سال بوده است که توسط محقق طراحی و اجرا شد. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر یک چارچوب تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی و نظریه های آسیب شناسی خانواده بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی زوجینی هستند که در آذر ماه سال 1391 به دادگاه خانواده ...

طلاق قضائی ؛ بررسی قوانین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه پژوهش حاضر با هدف بررسی قوانین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری(لائیک) ترکیه در مورد طلاق قضائی صورت پذیرفته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و مطالعه‌ی موردی دو کشور مذکور می‌باشد. آنچه که از این تحقیق به دست آمد این است که در کشور ترکیه نسبت به ایران دست زوجه در طلاق بازتر بوده و در نتیجه پیشنهاد می‌شود بادر حکم بائن قرار دادن این نوع طلاق در احقاق حقوق زوجا مساعدت به عمل آید. همچنین تعریف عسر و حرج ...
نمایه ها:
ایران | 
ترکیه | 
طلاق | 
اعسار | 

طلاق یکی از راه های انحلال نکاح است و از نظر اسلام مذموم است. ولی از آن جا که اسلام مایل نیست آرامش و آزادی انسان ها از بین برود، با اصل طلاق موافق است. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط انجام شده، به تطبیق قوانین ایران و پاکستان که دو کشور از چهار کشور جمهوری اسلامی می باشند، می پردازد. پرسش اصلی پایان نامه این است که آیا میان طلاق و آثار آن، در ایران و پاکستان تفاوت اساسی وجود دارد؟ بررسی ها نشان می دهند که با توجه به این که قوا ...

با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر سعی شده است ضمن بررسی پدیده طلاق قضایی در حقوق داخلی بر اساس قانون مدنی، مبانی فقهی ...