عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 696

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح پژوهشی آنالوگ کامپیوتر: آنالوگ کامپیوتریک وسیله‌ای می‌باشد که در آزمایشگاههای کنترل در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای آموزش و شبیه‌سازی پروسه‌ها و کنترلرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولا در شبیه‌سازی سیستم‌های پیوسته - زمانی و حل معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت بکار گرفته می‌شود و همچنین کاربرد آن در آزمایشگاههای کنترل خطی حس می‌گردد. در ارتباط با این طرح مدارهای چاپی و پرده‌ای مربوطه برای تقویت کننده‌ها و انتگرال‌گیریها و مقایسه کننده‌ها و ضرب کننده‌ها ...
 
در این جزوه به 210 طرح که همگی پژوهشی بوده و در بخشهای علمی دهگانه سازمان مرکزی در تهران مطرح میباشند اشاره شده است . همچنین قسمتی از طرحهای کارگاه شیشه‌گری سازمان نیز ضمیمه میباشند. در مواردیکه طرحی با همکاری دو یا چند بخش علمی به اجرا درآمده، توضیح لازم در ستون ملاحظات ارائه گردیده است . تعداد طرح‌ها به تفکیک بخش مربوطه و مراحل مختلف از تحقیق تا تولید در "جدول مراحل گوناگون طرح‌های پژوهشی سازمان مرکزی (تهران) مشخص شده است . طرحهای مزبور در یکی از مراحل چهارگانه زیر قرار دار ...

در این طرح ، ابتدا طرحهای پژوهشی پایان یافته دانشگاه شهید بهشتی از نظر نوع طرح ، هزینه و مدت زمان اجرای طرح (پیش‌بینی شده) و تعداد پرسنل و همکار دسته‌بندی و مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس چگونگی توزیع بودجه پژوهشی دانشگاه بین دانشکده‌ها و رشته‌های مختلف دانشگاه و هم چنین بین اساتید دانشگاه و بر حسب رتبه دانشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. هم چنین چون تاخیر در تحویل گزارش نهایی یا تکمیل طرح و میزان تاخیر ، اطلاع و استفاده موسسات پیش‌بینی شده در طرحها از نتایج آنها ، و مد ...

گزارش حاضر که مربوط به بررسی و تجزیه و تحلیل طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تهران است . با هدف به دست دادن شناختی کلی از وضعیت طرحهای پژوهشی دانشگاه تهران، به عنوان معیاری برای ارزیابی بخش تحقیقات دانشگاهی، تهیه و تنظیم شده است . در این طرح که از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پرونده‌های طرحهای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، صورت گرفته، نشان داده شده است که طرحهای تحقیقاتی این دانشگاه از پنج عنصر اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از: مشخصات موضوعی، نیروی انسانی، مشخصات اجرایی، هزینه‌ها و و ...
  
در راستای نیاز طرح‌های پژوهشی کشور و به منظور تقویت آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و کمک به انجام بهینه برنامه ملی تحقیقات کشور در زمینه‌های مختلف ، طرح "شبکه آزمایشگاههای ملی تحقیقات کشور (شامتک " مطرح شد. این طرح همزمان با برنامه ملی تحقیقات مطرح شده است و اجرای آن برای سالهای 1378 و 1379 برنامه‌ریزی شده است . با ایجاد شامتک از این پس تنها آزمایشگاههای موجود در مراکز علمی و تحقیقاتی تجهیز و توسعه داده خواهند شد. شامتک متشکل از شبکه آزمایشگاههای تخصصی در یک ...

جهت تعیین سیستم بازخورد مناسب برای سیستم پژوهشی در ایران، پژوهش بررسی شاخصهای طرحهای پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی علوم پزشکی تهران از سال 67 تا 77 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که 42/1 درصد طرجهای مصوب مبط به دانشکده پزشکی و 32/6 درصد طرحهای مصوب مربوط به دانشکده بهداشت بوده است . که بیشترین طرح را داشته‌اند تعداد طرحهای خاتمه یافته 52/3 درصد به منتفی 16/5 درصد و طرح مستمر 1/8 درصد می باشد. اعتبار کامل معادل 3400000000 می‌باشد. که بطور میانگین سهم هر طرح 12000000 می باشد. ...