عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4364

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش از روش تحقیق با هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از مفهوم روایی استفاده شده و چون تحقیقات از نوع کیفی است، بررسی پاسخ سوالات و یکسان بودن آن در 2 روز متفاوت توسط زوجین تأکید شده و بر پایائی پرسشنامه نیز از فرمول آلفای کرونباخ و برای توصیف داده ها ی پژوهش نیز از محاسبه شاخص های آماری شامل میانگین ، واریانس، انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و آزمون استقلال کای مربع استفاده شده است. سپس به نتیجه رسیدیم که خود زوجین ، نوع نگرش ها ،جوان واحس ...

در این تحقیق، برای کسب اطلاعات مورد نیاز از پرسش‌نامه بهره گرفته و به روش تمام‌شماری داده‌های آ‌ن‌ها محاسبه و استنتاج شد. نتایج این بررسی نشان داد که در 21 موسسه ستادی و 32 مرکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (ستاک) در هر سال به طور متوسط 2664 طرح پژوهشی اجرا و پایان یافته و حدود 2702 طرح پژوهشی در دست اجرا (فعال) بود (متوسط سال‌های 1380، 1381 و 1382). محققین شامل محققین شاغل در موسسات و مراکز ستاک هر سال به طور سرانه حدود 38/1 طرح پژوهشی را به پایان می‌رسانند و 4/1 ...
نمایه ها:

روش طرح و ساخت یکی از روش های دوعاملی برای انجام پروژه ها می باشد . از ویژگی های اصلی این روش همکاری ، هماهنگی و اتفاق مناسب و بهینه سه فعالیت طراحی ، تهیه و تامین و اجرا می باشدکه ضمن کا هش روند اجرای پروژه ها منجر به قطعی تر شدن هزینه ها و برنامه زمانبندی می گردد . پیمانکاران در روش طرح و ساخت تشویق می شوند توانایی های خلاق و ابتکاری خود را در خدمت پروژه به کارگیرند . اما برای پرهیز از مشکلات ضمن کار لازم است که کارفرمایان و پیمانکاران به اصول و مبانی روش طرح و ساخت آشنایی ...

طرح پژوهشی آنالوگ کامپیوتر: آنالوگ کامپیوتریک وسیله‌ای می‌باشد که در آزمایشگاههای کنترل در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای آموزش و شبیه‌سازی پروسه‌ها و کنترلرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولا در شبیه‌سازی سیستم‌های پیوسته - زمانی و حل معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت بکار گرفته می‌شود و همچنین کاربرد آن در آزمایشگاههای کنترل خطی حس می‌گردد. در ارتباط با این طرح مدارهای چاپی و پرده‌ای مربوطه برای تقویت کننده‌ها و انتگرال‌گیریها و مقایسه کننده‌ها و ضرب کننده‌ها ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح پژوهانه بر افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان صورت گرفته است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه‌ای پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر (40نفر مشمول و 40 نفر غیر مشمول) از دانشجویان دکتری در دانشگاه تربیت مدرس در رشته‌های گروه علوم انسانی و مدیریت و حسابداری می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات: از پرسشنامه 55 سؤالی محقق ساخته کیفیت پایان‌نامه و پرسشنامه 27 سؤالی محقق ساخته دغدغه مالی استفاده ش ...

طرح آموزش مدیریت مصرف انرژی ویژه مدارس راهنمایی استان های مازندران و گلستان که برای اولین بار در سطح کشور با سبک و روش جدید اجرا گردید، بواسطه جدید بودن کار، زمان و انرژی قابل ملاحظه ای را در ابتدا به منظور بستر سازی لازم و آماده نمودن مقدمات اجرای پروژه به خود اختصاص داد. طرح این موضوع اگرچه در سال های اخیر بواسطه اهمیت مدیریت مصرف در اشکال مختلف و در شیوه های اجرایی متفاوت چون سمینار- کارگاه آموزشی- بهره برداری از شیوه های غیرمستقیم تبلیغاتی- مصاحبه- گزارش نویسی- کتاب- برو ...
نمایه ها:
NULL | 

حوزه فرهنگی و هنری صفویان دارای سامان و مدیریتی متمرکز بوده که بر هویت های ملی و فراگیرتاکید داشته است.به نظر می آیدکه نگرشی مسلط باویژگی های آرایش گفتمانی شرایطی خاص در فرهنگ وهنر صفوی به وجود آورده بودکه به گونه ای مسلط و فراگیرموجب تجلی باغ در شکل و محتوی هنر های مختلف معماری، فرش ، هنرهای صناعی ، نگارگری و ...شده است. در دوره صفوی فرش هم طراز باسایر رشته های هنری تحت تاثیر نگرش فرهنگی مسلط ، به بازنمائی باغ می پردازد.در طرح باغی که از طرح های شاخص فرش دوره صفوی است ، بازن ...
 
از سال 1378 ، ما شاهد اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح کشور هستیم ، این مهم قطعا با مسائل مختلفی همراه می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان، نظارت علمی بر قریب به ده طرح پژوهشی - کاربردی استان، ایجاد هماهنگی میان مجریان، ناظران علمی و کارفرمای اصلی این طرحها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ) را در قالب این پروژه به عهده دانشگاه هرمزگان واگذار نموده است. ...