عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشخصات طرحها و پروژه‌های عمرانی از نظر مبلغ اعتبارات مصوب ، تخصیص و عملکرد و نیز نحوه اجرای پروژه‌ها و محل اجرا به تفکیک فصل و یا دستگاه اجرایی، و نیز منابع مختلف اعتباری در این گزارش مشخص شده همچنین اعتبارات عمرانی به تفکیک شهرستانهای استان در این گزارش مشخص میباشد. ضمنا پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز مشخص شده است . ...

مشخصات طرحها و پروژه‌هیا عمرانی از نظر مبلغ اعتبار مصوب ، تخصیص و عملکرد و نیز نحوه اجرای پروژه‌ها و محل اجرای آنها به تفکیک فصل و یا دستگاه اجرایی و نیز منبع تامین اعتبار در این گزارش مشخص شده و همچنین اعتبارات عمرانی به تفکیک شهرستانهای مختلف استان در این گزارش موجود می‌باشد. ...

یک برنامه از سه مرحله تصمیم‌سازی، اجرا و کنترل عبور می‌کند. این سه مرحله روی هم یک نظام سیستماتیک را تشکیل می‌دهد و از لحاط تئوریک ، موفقیت یک برنامه در گرو کارآئی این سه مرحله مزبور است . با این توضیح مختصر، هدف اصلی طرح حاضر شناخت نقاط قوت و ضعف ساختار تصمیم‌سازی، اجرا و کنترل برنامه‌های عمرانی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجانشرقی میباشد. این تحقیق در راستای هدف اصلی خود از سه فرضیه تشکیل شده است که هر کدام در ارتباط با نظام سه مرحله‌ای طراحی شده است . روش تحقیق کتابخانه ...

جمع‌آوری اطلاعات مربوطه به دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی با توجه به اهمیت نقش آن در برآورد هزینه‌های طرحهای عمرانی دولت همواره مورد توجه بوده است . از طرف دیگر تغییرات دستمزد نیروی انسانی، بخش ساختمانی و دیگر بخشهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و بررسی این تغییرات می‌تواند وسیله‌ای موثر برای تدوین برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و ... باشد. در همین راستا 1374 این طرح به صورت ششماهه در سطح تهران اجرا می‌شود. ...

امروزه یکی ازعوامل مهمی که می تواند درموفقیت روزافزون مدیریت شهری تاثیرگذار باشد، بکارگیری صحیح فنون مدیریت عمران شهری و نظارت صحیح بر اجرای طرح‌های شهری می باشد تا سبب اتمام به موقع اجرای طرح ها درمحدوده زمانی مشخص گردد و به تحقق پذیری بهترطرح های عمرانی بیا نجامد.هدف این تحقیق ارزیابی نقش مدیریت شهری در میزان تحقق پذیری طرح های عمرانی شهری کرج و ارائه راهکارهایی در جهت اجرای موفق و مناسب این طرح ها می باشد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران384 نفر ازمدیران شهری ومس ...

بروز پیاپی تأخیرات در اتمام پروژه های عمرانی بخش آب در آذربایجان غربی، باعث شده که علیرغم هزینه کرد اعتبارات عمرانی چشمگیر توسط شرکت آب منطقه ای استان و تلاش شبانه روزی و مخلصانه عوامل مختلف در این دستگاه اجرایی، مردم شهرستانهای محل اجرای پروژه ها، موفق به چشیدن طعم خوش خدمت در زمان مورد انتظار نشده و این موضوع همواره باعث بروز نارضایتی و عدم انعکاس خدمات شبانه روزی شرکت آب منطقه ای استان بعنوان بزرگترین دستگاه اجرایی در سطح استان آذربایجان غربی شده است. از طرف دیگر در جلسات ...

بسیاری از طرحهای عمرانی در زمان پیش بینی شده و باهزینه تخصیص یافته و کیفیت مناسب به اتمام نرسیده اند و مشکلات عدیده ای را به همراه داشته اند . بنابراین این پایان نامه با درنظرگرفتن این واقعیت نسبت به بررسی وضعیت موجود در اجرای طرحهای عمرانی با مدنظر گرفتن عوامل درگیر و مراحل شکل گیری پرداخته تابتواند ساختار تشکیلاتی این نظام را براساس وظائف و مسئولیتهای عوامل ترسیم نماید . از طرفی بی تردید یکی از پارامترهای بسیار مفید جهت اجرای موفقیت آمیز طرح های عمرانی درسازمان‌های دولتی نق ...
 
این طرح به منظور بازدید از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرائی به منظور ارزشیابی و مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور تهیه گردیده است . ...