عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انگلیسی با اهداف ویژه شاخه ای از تدریس زبان انگلیسی به سخنگویان سایر زبان ها است، که هدف آن شناسایی نیازهای خاص زبان آموزان در فراگیری زبان و پاسخ به آنها در اصول آموزش زبان است. نیازسنجی، به عنوان یکی از اصول انگلیسی با اهداف ویژه، فرایندی است که به منظور تعیین پیش نیازهای توسعه درس صورت می گیرد. اهمیت نیازسنجی بیشتر بر نقش آن به عنوان نقطه آغاز یا یک راهنما برای طرح درس، طرح برنامه درسی، انتخاب متون درسی، ارزیابی و حتی فعالیت کلاسی تأکید دارد. هدف این تحقیق بررسی اعمال اصول ...

پیشبرد یادگیری زمان و نمود دستوری در زبان فارسی توسط فارسی آموزان خارجی موضوع اصلی این پژوهش است. مقوله زمان و نمود در عبارت‌های فعلی بر اساس دیدگاه کامری و تطبیق آن در زبان فارسی در این پژوهش بررسی شده است. دو گروه مورد نظر در بخش تجربی پژوهش، آزمودنی‌های گروه ساختاری و گروه ارتباطی هستند. آزمودنی‌ها از بین فارسی‌آموزان سطح میانی دو در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران (موسسه دهخدا) انتخاب شدند. تعداد هر گروه 40 نفر است. هر دو گروه در دو پیش‌آزمون زمان و نمو ...

هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی استفاده از روش مطالعه درس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی تصوری معلمان بود. مطالعه درس یکی از روش های نوین است که در ژاپن بنیان گذاشته شده است و شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان در کلاس درس می شود. نمونه تحقیق شامل معلمان و دانش آموزان 24 کلاس در 8 مدرسه پسرانه از نواحی چهارگانه شهرستان قم بود که به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (12 معلم و 300 دانش آموز) و کنترل (12 معلم و 325 دان ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش بازخوانی بر پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و نگرش در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان سال اول متوسطه شهر همدان می باشد. پژوهش حاضر به صورت آزمایشی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت به این صورت که از بین مدارس شهر یک کلاس 25 نفری از دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه دبیرستان حجه فروش به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید و هم چنین یک کلاس 25 نفری از دانش آموزان دختر پایه اول همین دبیرستان به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد که با تدریس معل ...

یکی از مهمترین مباحث مطرح در آموزش فیزیک، بهینه کردن راهبردهای آموزشی با هدف یادگیری بهتر است. هدف از انجام این پژوهش طراحی یک روش آموزشی موثر جهت رفع طرحواره ی شناخته شده ی "یکسان دانستن مفاهیم مکان و سرعت" است. این پژوهش بر لزوم توجه به طرحواره های اولیه دانش‌آموزان در هنگام آموزش تأکید دارد و بر اساس روانشناسی شناختی، الگویی تلفیقی از چند روش آموزشی ارائه می کند. این روش علاوه بر آموزش معنی دار مفاهیم پایه و اساسی سینماتیک، هدف کلی رفع طرحواره ی فوق را نیز دنبال می کند. طر ...

در این تحقیق که به صورت کیفی انجام شده است، ابتدا برخی از افکار و اندیشه‌های دانش‌آموزان در مورد الکتریسیته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این است که ابتدا بدانیم، دانش‌آموزان ما در مورد الکتریسیته‌ی ساکن چگونه فکر می‌کنند و چه تصوری دارند. به این منظور سوالاتی از دانش‌آموزان پرسیده شد و پاسخ‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای منابع شناختی برای یادگیری طبقه‌بندی گردید. سپس با استفاده از آن‌ها یک طرح درس بر مبنای مدل استقرا و پرسشگری با موضوع الکتریسیته‌ی ساکن طراحی شد ...

بر اساس نظریه‌ی برساخت‌گرایی دانش‌آموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی بر اساس تجارب و دانش قبلی‌شان دارای مجموعه‌ای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشد و فراگیران بوسیله‌ی آن‌ها قادر به توضیح درست پدیده‌های علمی نباشند، کج‌فهمی نامیده می‌شود. محققان بسیاری در سراسر دنیا به دنبال تشخیص کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان در مباحث مختلف درسی بوده‌اند و این موضوع زمانی که با مفاهیم انتزاعی مانند میدان سروکار داریم اهمیت ب ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ویژگیهای طرح برنامه درسی الکترونیکی در آموزش عالی از نگاه متخصصان برنامه درسی و فناوری اطلاعات است. نمونه آماری شامل 22 نفر از متخصصان برنامه درسی و 25 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات دانشگاه های ایران است، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش دیدگاه متخصصان برنامه درسی و فناوری اطلاعات درباره ویژگیهای عناصر طرح برنامه درسی الکترونیکی (یعنی اهداف، محتوا، فعالیتهای یادگیری، راهبردهای تدریس، گروهبندی، مواد و منابع، زمان، مکان و ارزشیابی) ...

نظام نوین آموزشی به مهارت های معلم جهت یادگیری عمیق تمرکز ویژه ای شده است و تاکید متخصصان تعلیم و تربیت همواره بر این نکته ها می باشد که فرایند یاددهی – یادگیری نیازمند تقویت مهارت های تدرس معلمان است. تحقق اهاف آموزشی و تدریس با کیفیت در گرو برنامه ریزی و طراحی برای تدریس است که این امر به کمک طرح درس ایجاد می‌شود چرا که طرح درس به معلم کمک می کند تا برای یادگیری هر چه بهتر فراگیران برنامه ریزی داشته باشد و به اهداف آموزشی جامه ی عمل بپوشاند . دراین راستا این تحقیق با هدف «ب ...