عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام مردان دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا بوده است، نمونه آماری تحقیق، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده انتخاب شد. حجم نمونه در این تحقیق تعداد 16 نفر بود که با توجه به معیاره ...

پژوهش حاضر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی و احساس تنهایی را در افراد عادی (60=N) و HIV+ (60=N) مقایسه می‌کند. دو گروه ابتدا پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) که 15 طرح‌واره ناسازگار اولیه را مشخص می‌کند و سپس پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 (وارووشربون، 1992) و پرسشنامه احساس تنهایی UcLA را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی تست برای گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین افراد عادی و HIV+ از نظر ط ...

هدف پژوهش، بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پيش بيني شیوه های فرزند پروری در پسران نوجوان بزهکار مي باشد. نوع مطالعه توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان زاهدان در سال 1392می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر نوجوان بزهکار می باشد که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. متغیرها با استفاده از پرسشنامه های شیوه های فرزند پروری یانگ و طرحواره های ناسازگار یانگ مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از روشهای همبست ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه زنان در انواع خشونت خانگی بر علیه آنان صورت گرفته است. این پژوهش یک پژوهش علی- مقایسه‌ای است. افراد حاضر در نمونه پژوهشی 197 نفر بودند که به صورت هدفمند و قضاوتی با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، مراکز تفریحی مثل پارک‌ها، سینماها و فرهنگسراها انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های طرحواره یانگ ( YSO-SF ) و تاکتیک های تعارضی (CTS-2)، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چند ...

پژوهش حاضر در قالب یک طرح همبستگی با هدف تعیین رابطه حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه بااضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان انجام شد.به این منظور 155 دانش آموز(دختر)در منطقه 5 شهر تهران با استفاده از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شدند.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه فرم بلند طرحواره یانگ ، پرسشنامه خودسنجی مشکلات رفناری نوجوانان آخنباخ جمع آوری گردیدو سپس داده ها با روش رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل ...

مصرف مواد در نوجوانان یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل بهداشتی و روانی-اجتماعی جوامع است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه، هیجان‌خواهی و الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به سوء-مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دختر انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمانشاه که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از فرمول کوکران 357 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمر ...

هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه و مقایسه سبکهای دلبستگی وطرحوارهای ناسازگار اولیه در زنان مطلقه و متاهل است. به اين منظور 100 نفر زن )50 زن مطلقه و 50 زن متاهل( براساس نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و علی مقایسه ای می باشد. از ابزارهای پژوهش، پرسشنامه (AAI) سبک های دلبستگی بزرگسالان و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار (SQ-SF) استفاده شد. تحليل نتايج با استفاده از رگرسیون گام به گام، آزمون t مستقل، نشان داد: از بین سبک های دلبستگی،سبک دلبستگی ایمن ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ شیوه های فرزندپروری ادراک شده با طرحواره های ناسازگار اولیه و جهت گیری مذهبی صورت گرفته است. به این منظور 300 دانش آموز دختر مقطع دوم و سوم دبیرستان به شیوۀ نمونه گیری طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ابعاد رفتاری والدین شیفر و فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار اولیۀ یانگ و جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست ...

نتایج مطالعات حاکی از آن است که افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، مشکلاتی را در حفظ روابط صمیمانه و نزدیک خود تجربه می کنند (برای مثال، هولندر و همکاران، 1996). هدف ما در این پژوهش، کشف و آشکار سازی معنای رابطه ی صمیمانه از نظر افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری و ارائه ی مدلی منسجم و همه جانبه برای ترسیم کیفیت روابط بین فردی و صمیمانه این افراد با استفاده از مفاهیم مربوط نظریه دلبستگی و نظریه طرحواره های ناسازگار اولیه می باشد. برای تحقق این هدف، از رویکرد پدیدار شناسی ...