عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به جهت بررسی طرحهای انجام شده به سازمان ارائه گردیده و نحوه بررسی هر طرح متناسب به نوع طرح و بخش مربوطه می‌باشد. رئوس کلی بررسیهایی که انجام می‌شود ازاین قرار است : 1 - بررسی توانایی طرح در مورد انجام طرح 2 - کافی بودن تخصصهای همکاران طرح 3 - زمان لازم جهت انجام طرح 4 - مواد و تجهیزات موردنیاز طرح 5 - برنامه زمان‌بندی طرح 6 - کارشناسی برروی طرحهای اجرایی یا ارجاعی از لحاظ اقتصادی و فنی ...