عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی و تهیه لباس فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی جهت استفاده در مراسم جشن فارغ التحصیلان دانشگاه شامل: -طراحی لباس دانشجویان (در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) -طراحی لباس اساتید (در 4 مقطع مربی، استادیار، دانشیار، استاد) -الگوسازی 3 دست لباس -پاترون دوزی 3 دست لباس -رفع اشکال -دوخت 3 دست لباس -دوخت تزئینات ...

پارچه های قدیمی ایران همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است . تحقیقات زیادی در ارتباط با انواع نقوش و طرحهای چاپی بر روی این پارچه ها صورت پذیرفته است که به صورت آثار مدونی موجود است . در مورد نحوه بافت و تکنیک طراحی این پارچه ها تا کنون مطالعات دقیقی صورت نپذیرفته است . این طرح با تاکید بر هنر اسلامی ، نگرشی بر تولید انواع پارچه دراین دوران دارد و از دیدگاه به بررسی انواع بافته هیا این دوره می پردازد تا از این راه کمک به شناخت تواناییهای موجود در هنرمندان و نساجان آن دوره ب ...

طراحی پارچه و لباس از رشته های بسیار مهم هنری است که امروز در سطح جهان، با نوآوریهای غیر قابل اجتنابی روبروست. این نوآوریها، هم در قلمرو علم و تکنولوژی و هم در قلمرو خلاقیت های هنری و شرح دروس و واحدها، صورت می گیرد. در این تحقیق هماهنگی بین نوآوری، تکنولوژی، خلاقیت با نگرشی جهان شمول با توجه به حفظ هویتی توسعه آفرین انجام گیرد. ...

طراحی پارچه و لباس از رشته های بسیار مهم هنری است که امروز در سطح جهان، با نوآوریهای غیرقابل اجتنابی روبروست. این نوآوریها، هم در قلمرو علم و تکنولوژی و هم در قلمرو خلاقیت های هنری و شرح دروس و واحدها، صورت می گیرد. در این تحقیق هماهنگی بین نوآوری، تکنولوژی، خلاقیت بانگرشی جهان شمول با توجه به حفظ هویتی توسعه آفرین انجام گیرد. ...
نمایه ها:
طراحی | 
لباس | 

ابتدا کلیه مطالب و نقوش پارچه ادوار یاد شده از منابع و کتب داخلی و خارجی و نیز با مراجعه به موزه ا و مراکز نگهداری پارچه ها گردآوری و تنظیم می گردد. سپس اصلاح و تکمیل نقوش طی دو مرحله انجام می پذیرد . الف- ابتدا نقوش پارچه ها که به صورت تکه تکه و پراکنده است به روش دستی طی چند مرحله بازسازی می شود . ب- سپس با استفاده از رایانه کلیه مراحل نهایی بر روی آنها انجام شده و نقش کامل با حفظ شکل اصلی ارائه می گردد. در مرحله نهایی نقوش از نظر مفاهیم و محتوی نیز مورد بررسی قرار می گی ...
نمایه ها:
پارچه | 
نقش | 
شکل | 
صفویه | 
پوشاک | 

موضوع این پروژه کارکردهای نشانه شناسی نقوش به کار رفته در پارچه های دوره صفویه و باز آفرینی آن در دوران معاصر می باشد، به نحوی که بتوان به لزوم شناخت و کاربرد آرایه ها در بافت پی برد و نیز از نظر کارکرد نقش، در بافتی نو مورد تحلیل قرار داد. لازم به ذکر است ،در خصوص این موضوع تا پیش از این بررسی انجام نشده است. پارچه بافی با توجه به نیازهای ضروری انسان به پوشش یکی از پر اهمیت ترین صنایع در ایران، طی دوران های مختلف به شمار می رود. در این میان، عهد صفوی عصر طلایی پارچه بافی شن ...

چکیده یکی از رسالت های بنیادین لباس حفظ بدن انسان در برابر شرایط آب و هوایی است. شرایط مختلف اقلیمی ضرورت استفاده از نوع پارچه و لباس را نسبت به ویژگی های محیطی افزایش می دهد و از این رو اقلیم گرم و خشک و نوع فرهنگ پوششی حجاب این مساله را برای بانوان ایرانی پر رنگ تر نموده است. این پژوهش که با هدف طراحی لباسی خنک تر از لباسهای معمول خانم ها در اقلیم گرم و خشک صورت گرفت، میزان احساس خنکی در لباس های طراحی و دوخت شده را نیز مورد سنجش قرار داد. افراد مورد مطالعه از میان بانوان ...
نمایه ها:
راحتی | 

هنر دوران صفویه به عنوان یکی از شاخص ترین هنرها در دوران اسلامی می باشد و بیشترین مشخصه ی هنر صفویه نقوش تزئینی آن است که مبتنی بر هنری ارزشمندتر و انکار ناپذیر ساسانی می باشد. بیشترین تجلی حضور این نقوش را می توان در بافته های این دوران مشاهده کرد. در دوران صفویه به علت حمایت شاهان از هنر پارچه بافی، پیشرفت چشمگیری حاصل شد که بسیاری از سیاحان و تاریخ نگاران، دوران صفویه را درخشان ترین عصر طلایی هنر ایران می دانند. اما در دوره های افشار و زندیه و در پی آن دوره ی قاجار این هن ...

رسیدن به خودکفایی درزمینه طراحی وتولیدلباسهای خاص معلولین جسمی که باخواص فیزیکی خاص بتوان مشکلات عدیده جانبازان رادرقسمت پوشاک روزمره حل نمودو ارائه طرحهای صنعتی جهت تولیدانبوه به نحوی که درآینده صادرات پوشاک معلولین نیزبخشی ازصادرات کشورمامحسوب گردد ...
نمایه ها: