عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر جهت دستیابی به دو هدف کلی طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املای فارسی سوم دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام پذیرفته است. جهت طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی و ستون و همکاران انتخاب وبرمبنی آن الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی دبستان طراحی گردیده است. الگوی پیشنهادی شامل سه بخش اصلی عنصرطراحی شامل عناصر برنامه درسی، عنصر ارائه شامل ویژگیهای ظاهری برنامه تحت شبکه و عناصر زیبایی شناختی ، عناصر ارتباطی وپشتی ...

هدف این پژوش مقايسه ي ميزان اثر بخشي الگوهاي طراحي آموزشي رايگلوث و گانيه با همدیگر و با روش مرسوم دريادگيري و يادداري درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود . برای رسیدن به این هدف از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و در سه گروه گواه ،آزمایشی یک و آزمایشی دو که به ترتیب با روشهای مرسوم ، الگوی طراحی آموزشی گا ...

دانش اقسام گوناگون دارد و راه‌های تفکر در مورد اقسام دانش نیز متفاوت است، پس بنابراین نه یک راه ثابت برای یادگیری امور مختلف وجود دارد و نه نتیجه آموزش برای هر یک از یادگیرندگان یکسان می باشد. برای آموزش موثر و مفید بایستی طراحی کرد و به آموزش به صورت سیستماتیک برخورد نمود. لذا شیوه‌های طراحی موقعیت‌های یاددهی _ یادگیری متفاوت در موضوعات گوناگون می‌تواند پاسخگوی پرورش تفکر در زمینه‌های گوناگون باشد. از این رو بهره‌گیری از رویکردهای مختلف طراحی آموزشی از جمله راه کارهایی است ک ...

هدف تحقیق حاضر طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزش مداوم مبتنی بر وب بر اساس نظریه‌ی سازنده‌گرایی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تابستان 1391 بود. به ‌این منظور، به تصادف دوره آموزشی پروفیلاکسی آنتی بیوتیک از میان 30 عنوان دوره آموزش الکترونیکی انتخاب گردید. سپس این دوره بر اساس مولفه‌های اصلی سازنده‌گرایی که مورد توافق صاحب‌نظران این حوزه بود، طراحی شده با نرم افزار مدیریت یادگیری Atiutor بر روی سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به‌صورت بر خط بارگذاری شد. جامعه آماری ا ...

هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي بر بارشناختي، يادگيري و يادداري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي مي‌باشد. ضرورت انطباق آموزش با محدوديتهاي سيستم شناختي يادگيرندگان دغدغه اصلي نظريه بارشناختي بوده است، با توجه به محدوديت ظرفيت شناختي انسان، طراحي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي بر اساس نظريه بارشناختي از اهميت بسزايي برخوردار است. پژوهش حاضر از نوع طرح هاي تحقيق آزمايشي مداخله‌اي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل(گروه آزمايش بر مبناي سي ...

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت برنامه ریزی و بکارگیری اصول طراحی آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری با هدف بررسی میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان از مولفه های مورد تاکید در طراحی آموزشی انجام گرفته است .روش تحقیق پیمایشی می باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 63 سئوال و با ضریب پایایی 950/ به بررسی نظرات اعضائ هیأت علمی و دانشجویان درباره میزان استفاده اساتید از مولفه های اصلی طراحی آموزشی با دو رویکرد رفتارگرایی و ساختن گرایی می پردازد. جامعه آماری پژ ...

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و تاثیر الگوهای طراحی آموزشی خصوصاً الگوی طراحی گانیه و دیک و کاری در حوزه فعالیت های آموزشی انجام یافته و هدف آن مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی است. نوع پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، تمام دانش آموزان دختر پایه ی سوم راهنمایی شهر اهر در سالتحصیلی 91-1390 بوده و از این جامعه به طور تصادفی خو ...

تئوری های طراحی آموزشی ، رویکرد های مختلفی را تجربه کرده اند از مهم ترین این رویکرد ها در طراحی آموزشی می توان به رویکرد سیستمی و غیر سیستمی (ساختن گرایی ) اشاره کرد که مدل های مختلفی از این رویکرد ها به وجود آمده است . که پژوهش حاضر برآن است تا تاثیر هر یک از این رویکرد ها را با روش مرسوم بر یادگیری و یادداری مقایسه کند به همین خاطر از رویکرد سیستمی الگوی کمپ و از رویکرد ساختن گرایی مدل محیط های یادگیری جاناسن به طور نمونه انتخاب شد جامعه آماری پژوهش ، تمام دانش آموزان ...

زمینه و هدف: دانش اقسام گوناگون دارد و راههای تفکر در مورد اقسام دانش نیز متفاوت است، بنابراین نه یک راه ثابت برای یادگیری امور مختلف وجود دارد و نه نتیجه آموزش برای هر یک از یادگیرندگان یکسان است. شیوه‌های طراحی موقعیت‌های یاددهی - یادگیری متفاوت، در موضوعات گوناگون می‌تواند پاسخگوی پرورش تفکر در زمینه‌های گوناگون باشد. با توجه به ضرورت امر طراحی در فرایند تدریس و یادگیری، پژوهش حاضر نیز با بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل موج وار مریل بر مهارت‌های حل مسئله، یادگیری و یادداری ...