عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر جهت دستیابی به دو هدف کلی طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املای فارسی سوم دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام پذیرفته است. جهت طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی و ستون و همکاران انتخاب وبرمبنی آن الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی دبستان طراحی گردیده است. الگوی پیشنهادی شامل سه بخش اصلی عنصرطراحی شامل عناصر برنامه درسی، عنصر ارائه شامل ویژگیهای ظاهری برنامه تحت شبکه و عناصر زیبایی شناختی ، عناصر ارتباطی وپشتی ...

هدف این پژوش مقايسه ي ميزان اثر بخشي الگوهاي طراحي آموزشي رايگلوث و گانيه با همدیگر و با روش مرسوم دريادگيري و يادداري درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود . برای رسیدن به این هدف از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و در سه گروه گواه ،آزمایشی یک و آزمایشی دو که به ترتیب با روشهای مرسوم ، الگوی طراحی آموزشی گا ...

در هدف از انجام این تحقیق ، تعیین میزان استفاده از طراحی آموزشی در دانشگاه اصفهان برای یافتن پاسخ به پرسشهای پژوهشی زیر بوده است . 1 ) اعضای هیات علمی در جریان آموزش به چه میزانی از طراحی آموزشی استفاده می کنند ؟ 2 ) آیا بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان در باره میزان استفاده از طراحی آموزشی تفاوتی وجود دارد ؟ 3 ) آیا بین نظرات اعضای هیات علمی در باره میزان استفاده از طراحی آموزشی با توجه به متغیر های فردی ( جنس ، مدرک و رشته تحصیلی ، سنوات تدریس ، گذراندن دوره های رو ...

هدف پژوهش حاضر طراحی روش آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری ساختن گرایانه دانشجویان است. به منظور دست یابی به این هدف، ارائه ی مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی (IDMSN ) و به دنبال آن طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی به منظور برطرف ساختن برخی نقدهای وارد بر رویکرد ساختن گرایی (نظیر عملیاتی ساختن مشارکت و تعامل کلاسی، برطرف ساختن مسایل اجرایی و عینی کردن مفهوم تولید دانش) مورد بررسی و توجه قرار گرفت. روش پژوهش ، روش آمیخته و در د ...

هدف این تحقیق بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی می باشد. به همین منظور سوال اصلی تحقیق به این گونه مطرح گردید که آیا استفاده از الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر سبب یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی می شود؟ به دنبال این سوال تعداد هشت فرضیه مطرح گردید که در آن تأثیر به کار گیری طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر هشت متغیر شامل: یادگیری مهارت خواندن، یادداری مهارت خواندن، یادگیری مهارت نوشتن، یادداری مهارت نوشتن، یادگیری قواعد دستوری، یا ...

دانش اقسام گوناگون دارد و راه‌های تفکر در مورد اقسام دانش نیز متفاوت است، پس بنابراین نه یک راه ثابت برای یادگیری امور مختلف وجود دارد و نه نتیجه آموزش برای هر یک از یادگیرندگان یکسان می باشد. برای آموزش موثر و مفید بایستی طراحی کرد و به آموزش به صورت سیستماتیک برخورد نمود. لذا شیوه‌های طراحی موقعیت‌های یاددهی _ یادگیری متفاوت در موضوعات گوناگون می‌تواند پاسخگوی پرورش تفکر در زمینه‌های گوناگون باشد. از این رو بهره‌گیری از رویکردهای مختلف طراحی آموزشی از جمله راه کارهایی است ک ...

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پرسشتامه محقق ساخته استفاده شده است. برای این منظور پرسشنامه بصورت حضوری وبرخط دردسترس نمونه آماری قرار گرفت. باتوجه به اینکه هدف پژوهش بررسی میزان شناخت و استفاده از الگوی طراحی آموزشی ایران در دانشگاه های ایران و مقایسه آن با دیگر الگوهای طراحی آموزشی از جمله اشور، گانیه، دیک و کری و ای دی دی آی ای از نظر کاربرد و شناخت و نه ماهیت بود. ابتدا الگوی مریل مورد بررسی قرار گرفت و چهار نظریه نمایش اجزاء ، شی دانش، اصول ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طراحی آموزشی، محیط کاری و حرفه ای گرایی با انتقال یادگیری در شرکت فولاد مهر سهند، انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت به تعداد 270 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 159 نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای ابزار پژوهش طراحی آموزشی، محیط کاری از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است و برای سنجش حرفه ای گرایی از پرسش نامه استاندارد شده مک ماهون و هوی (2009)، ...

هدف تحقیق حاضر طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزش مداوم مبتنی بر وب بر اساس نظریه‌ی سازنده‌گرایی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تابستان 1391 بود. به ‌این منظور، به تصادف دوره آموزشی پروفیلاکسی آنتی بیوتیک از میان 30 عنوان دوره آموزش الکترونیکی انتخاب گردید. سپس این دوره بر اساس مولفه‌های اصلی سازنده‌گرایی که مورد توافق صاحب‌نظران این حوزه بود، طراحی شده با نرم افزار مدیریت یادگیری Atiutor بر روی سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به‌صورت بر خط بارگذاری شد. جامعه آماری ا ...