عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 192

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش چشم اندازی است بر طبقه بندی مشاغل شاعران در دوران صفوی و می کوشد اوضاع فکری و فرهنگی حاکم بر این دوره را بر اساس پیشامدها و تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تاثیر آن بر جایگاه اجتماعی توده های مختلف مردم، مورد بررسی قرار دهد. جریان های ادبی- هنری، بی شک رابطه عمیق و تفکیک ناپذیری با ارزش های اصیل اجتماعی دارند و ادبیات هر عصری، آینه تمام نمای تمایلات و شادکامی ها و نیز ناکامی ها و شکست هایی است، که ناشی از همین اوضاع و روابط اجتماعی می باشد. لذا بررسی این روابط ...

مشکلات چشمگیر طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو در شش بند زیر خلاصه می‌شود: 1 - دستمزدهای تعیین شده براساس طرح کارگری جاری پاسخگوی نیازهای مادی کارگران در شرایط خاص اقتصادی جامعه (شرایط تورمی) می‌باشد. 2 - در آئین نامه اجرائی و جدول تدوین شرایط احراز رشته‌های شغلی بخش‌های فنی و غیر فنی طرح جاری نواقص چشمگیر و ابهامات فراوانی بچشم می‌خورد به طوریکه اعمال سلیقه‌های شخصی را اشاعه می‌دهد. 3 - رشته‌های شغلی طرح کارگری جاری متناسب با تکنولوژی پیشرفته، گستردگی و تنوع مشاغل نیروگ ...

هرموسسه گه‌گاهی مجبوراست به‌این سئوال پاسخ دهد که برای انواع مختلف کارچه‌مزدی باید پرداخت نماید. دربسیاری ازموارد علت طرح سئوال این است که موسسات و شرکتها خودراملزم می‌دانند که موقع بروز تغییرات ناگهانی درفشارهای موثربرمزد، به‌نحوی عکسالعمل نشان دهند. منظور ازفشارهای موثر برمزدرامی‌توان شرایط بازار، خواست های شوراها و اتحادیه‌های کارگری، عرضه محصولات جدید ونظایر آنهادانست چون تاثیراین گونه فشارها برکلیه‌مشاغل موسسه، یکنواخت نیست . بااستفاده از روش ارزشیابی مشاغل، می‌توان ارزش ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
    
چکیده ندارد.
نمایه ها: