عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طبقه اجتماعی به همراه تجویز هنجارها و ارزش های پذیرفته شده برای کنش و کنش متقابلِ اعضای خود در درون ساختار طبقاتی ، امکانات و فرصت هایی متناسب با جایگاه خود ، فراهم می کند که از مهم ترین این فرصت ها نوع ، شدت و میزان روابط ، منابع حمایتی ، اعتماد و شبکه اجتماعی یا به عبارتی دیگر ، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی است . این شکل از توزیع منابع اولیه از طریق تأثیر بر خودارزیابی فرد ، با احساس لیاقت و شایستگی و بیش از همه ، احساس احترام به خود یا عزت نفس تجانس و سنخیت دارد . اگرچه ...

علی رغم وجود تبیین های مختلف در باب انقلاب اسلامی ، توده ی کنشگران انقلابی که سهم عمده ای در فرآیند انقلاب ایران داشته ، مورد کم توجهی قرار گرفته اند و از این رو ، نیازمند مطالعات وسیع و عمیقی است . شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان نمونه ای مهم از این کنشگران انقلابی محسوب می شوند.بر این اساس ما در جستجوی یافتن پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که خاستگاه و طبقه ی اجتماعی شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی سال های 57 -1350 استانهای آذربایجان شرقی و غربی چگونه بوده است ...

ارزشهای اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی می باشد. خانه و مدرسه، به عنوان دو نهاد مهم در انتقال ارزشها به جوانان سهم به سزایی دارند. در جوامع نوین تعارض ارزشها، نه به عنوان پدیده ای هنجارمند و طبیعی، بلکه به شکل مسئله اجتماعی پدیدار که موجب سر در گمی جوانان شده است. پژوهش حاضر به بررسی تعارض ارزشهای اجتماعی بین خانه و مدرسه و عوامل موثر بر آن می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظرات (مارکس، تونیس، پارسنز، کوزر، دارندورف و بوردیو) تدوین شده است. جامعه آماری مشتم ...

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير طبقه اجتماعي در ميزان آگاهي از حقوق شهروندي (مطالعه موردي شهر بوشهر) است.نمونه اين مطالعه 459 نفر از شهروندان ساكن در شهر بوشهر مي باشد كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از بين شهروندان انتخاب گرديده است.روش پژوهش ،پيمايش وابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي است كه پس از طراحي ،روايي آن توسط اساتيد ومتخصصين مورد تاييد قرار گرفته وپايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد.داده هاي حاصله با استفاده از آمار توصيفي مانند ج ...

با وجود تغییرات چشمگیر و گسترده‏ در عقاید، ازرش‏ها و باورهای مرتبط با ازدواج و خانواده در ایران، پژوهش‏های محدودی به تحلیل تفاوت‏ها، روندها، دلایل و پیامدهای این تغییرات نگرشی پرداخته‏اند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر یکی از مولفه‏های بومی و سنت‏های اسلامی- ایرانی تشکیل خانواده، یعنی مهریه‏های ازدواج، به مطالعه نگرش‏های شهروندان شهر یزد نسبت به کارکردهای اجتماعی مهریه پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از داده‏های حاصل از پرسشنامه‌ی محقق ساخته در بین نمونه 612 نفری از شهروند ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طبقه‌ی اجتماعی بر ساختار زبان نوشتاری و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پایه-ی چهارم ابتدایی شهر اهواز است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه‌ی تشخیصی طبقه اجتماعی، فیلم باز باران و یک متن ناتمام از کتاب بنویسیم سال چهارم ابتدایی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش به دو شیوه هدفمند و تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده است. بدین منظور تعداد 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) از منطقه‌ی کیان پارس و 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) از منطقه‌ی کوی علوی به عنوان نمونه‌ی ...

از آن جا که انسان درون اجتماع زندگی می‌کند ، لاجرم رفتارهایی از او سر می‌زند که بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عوامل فرهنگی از جمله عوامل مهمی هستند که بر روی رفتار و تصمیمات مصرف کننده (صرف نظر از نوع تصمیم) تأثیر می گذارد؛ یکی از مهم ترین این عوامل طبقه اجتماعی است. لذا موضوع این پایان نامه تحت عنوان« بررسی چگونگی تاثیرگذاری طبقه اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری خرید فردی در شهرستان اندیمشک» مورد بررسی قرا ...

سه دیدگاه برای توضیح سبک های زندگی وجود دارد. دیدگاه اول: سبک های زندگی را بر مبنای سازمان اجتماعی تولید و عوامل ساختاری تبیین می کنند و دیدگاه دوم سبک های زندگی را مبتنی بر سازمان اجتماعی مصرف می داند. در دیدگاه اول الزامات ساختی و در دیدگاه دوم فردیت افراطی هنجارگریز تعین بخش سبک زندگی قلمداد شده اند. دیدگاه سومی هم وجود دارد که در شکل گیری سبک های زندگی الگومندی فردی و گروهی را بررسی می کند؛ به عبارت دیگر هم ساختار را تعین بخش می داند و هم فرد را. در این پایان نامه با مو ...

در قلمرو جامعه شناسی دین در مورد رابطه دین با پدیده‌های اجتماعی از جمله قشربندی، جنسیت جامعه بذیری، رفتار‌ها و نگرش‌های دینی و پایگاه‌های اقتصادی– اجتماعی افراد..تئوریهای مختلف تدوین یافته است. در این مطالعه برای بررسی رفتارهای دینی جامعه مورد مطالعه از تئوریهای اعتماد اجتماعی، جامعه پذیری، جنسیت و طبقه اجتماعی استفاده شده است. تحقیق حاضر در برابر دین به عنوان متغیر مستقل رویکردی کارکرد گرایانه دارد که نقش دین را در رابطه با کمیت و کیفیت روابط اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. ...