عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 120

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این مطالعه بررسی نابرابری اجتماعی از دیدگاه امام و دکتر شریعتی است . در این مطالعه با استفاده از دیدگاههای کارکردی و تضاد و نیز دیدگاه اسلام در باره نابرابری به تبیین نابرابری از دیدگاه این دو شخصیت پرداخته‌ایم. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی است نتایج از تحقیق که مبتنی بر روش تحلیل متن است بشرح زیر است : امام خمینی براساس تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد سه طبقه بالا، پائین و متوسط را در جامعه تشخیص می‌دهد، همچنین امام بر اساس وجود عامل استعمار معتقد به دو طبقه ظالم و ...

سه دیدگاه برای توضیح سبک های زندگی وجود دارد. دیدگاه اول: سبک های زندگی را بر مبنای سازمان اجتماعی تولید و عوامل ساختاری تبیین می کنند و دیدگاه دوم سبک های زندگی را مبتنی بر سازمان اجتماعی مصرف می داند. در دیدگاه اول الزامات ساختی و در دیدگاه دوم فردیت افراطی هنجارگریز تعین بخش سبک زندگی قلمداد شده اند. دیدگاه سومی هم وجود دارد که در شکل گیری سبک های زندگی الگومندی فردی و گروهی را بررسی می کند؛ به عبارت دیگر هم ساختار را تعین بخش می داند و هم فرد را. در این پایان نامه با مو ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی افراد 20 سال به بالای شهر شیراز می‌باشد. در این رساله ابتدا به تحقیقات داخلی و خارجی و سپس به نظریات موجود پیرامون فرهنگ سیاسی و قشربندی اجتماعی پرداخته و سپس نظریات پارسونز، آلموند، وربا و وارنر به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفت . داده‌ها بوسیله پرسشنامه از یک نمونه 525 نفری از افراد بیست سال به بالا، در خرداد ماه سال 1379 جمع‌آوری شدند. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: تحصیلات ، درآمد خانواده، محل سکونت ...
نمایه ها:
شیراز | 

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت بازکاوی و تحلیلی متفاوت و نو از اولیس رمانی مدرن و تجربه گرایانه از جیمیز جویس. این تحلیل بر سه شخصیت اصلی رمان متمرکز شده است: لئوپلد بلوم یهودی ساکن دبلین، همسرش مالی بلوم و استیون ددلوس. نویسنده تلاش کرده است تا با تحلیل موقعیت طبقاتی این افراد و خاستگاه و موقعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی مرتبط با این موقعیت طبقاتی مشکل هویت که در تمامی رمان گریبان گیر این شخصیت هاست را مطالعه و تحلیل نماید. لئوپلد بلوم و همسر بی وفایش مالی در طبقه خرده ب ...

انسان برای تأمین نیازهای خود وابسته به جامعه است، از سوی دیگر جامعه نیز ضوابطی را برای افراد تعیین و بوسیله فرهنگ معرفی می‌کند. هر طبقه اجتماعی، فرهنگ خاص خود را دارد که از توافقات تاریخی- اجتماعی افراد آن طبقه نشأت می گیرد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ «ارزش های اجتماعی» است. ارزش های اجتماعی، مقاصد و هدف های مطلوبی است که افراد جامعه برای دستیابی به آن ها فعالیت می کنند تا بدین وسیله نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند. این تحقیق به منظور مطالعه ارزش های رایج در طبقات مختل ...

به منظور شناخت عوامل اقتصادی – اجتماعی و کیفیت زندگی مهاجران منطقه شرقان شیراز تحقیقی توصیفی – تحلیلی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون حکایت از این دارد بین اعتماد اجتماعی، فرهنگ‌پذیری و طبقه اجتماعی با کیفیت زندگی مهاجران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مشاهده شد از بین دوازده مولفه جمعیت شناسی جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، اصالت فرد، اشتغال فرد، تحصیلات پدر، شغل پدر، نوع اسکان، مدت اقامت، تعداد بستگان و تعداد اعضای خانوار، بین چهار مولفه‌ی آن شامل سن، مدت ...

طبقات متوسط رویهمرفته گروه اجتماعی را تشکیل میدهند که بر اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در دوران کساد و تنزل دستخوش تزلزل شدید بوده و هستند ولی در عوض مقاومت و ایستادگی قابل ملاحظه‌ای و نیز استعداد در نو ساختن از خود نشان میدهند در طول تاریخ طبقات متوسط از بعضی جهات و در برخی جاها رو بتنزل میروند و با وجود این پا برجا میماند و دوباره در جای دیگر و در جهت دیگر رشد میکند. زمینه‌های جدید را این طبقه بهیچوجه بجد و جهد خود نمیافریند بلکه انتظار میکشد تا شرایط لازم خود بخود فراهم آید ...

نخست با طرح این سوال که آیا بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و نابهنجاری های اجتماعی آنان رابطه ای وجود دارد؟ زمینه انجام این بررسی ایجاد شد هدف کلی تحقیق عبارت است از شناخت ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی آنان هدف های اختصاصی عبارتند از شناخت ارتباط پیشرفت تحصیلی و رضایت ار رشته تحصیلی دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی برای پا سخ به سوال تحقیق دو جامعه آماری در نظر گرفته شده است الف: جامعه مورد مطالعه 117 نفر از دانشجویان نابهنجار ب - جامعه مورد مقایسه : 11 ...

در پژوهش حاضر ما به بررسی مقایسه ایی مشکلات جنسی درمیان نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر تهران و ارتباط آن با سطح اجتماعی- فرهنگی پرداخته ایم. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان و دانشجویان در سطح تهران در سال تحصیلی 87-88 بودندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ایی 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یکی از متغییر های مورد بررسی در این پروژه طبقه اجتماعی- فرهنگی است بدین منظور سه منطفه به طور تصادفی از بین مناطق(1تا 6) و (7 تا12 )و (13 تا 18)انتخاب شد. برای ا ...