عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل جامعه شناختی گلستان سعدی از نظر طبقه، ارزش های اخلاقی و اوضاع اجتماعی موضوع تحقیق حاضر است و هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه ترسیم اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی زمان نویسنده و همچنین انعکاس اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی در گلستان سعدی می باشد. دراین تحقیق از روش تحلیل محتوا و از نوع تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. طبق نتایج حاصله تحلیل محتوی گلستان سعدی در باب ها و حکایت های آن 105 مفهوم مرتبط با طبقه توانگران و 73 مفهوم مرتبط ...