عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه و یک زبانه پسر سال سوم ابتدایی شهرستان اهواز و محاسبه ضریب همبستگی بین نمرات ادبیات فارسی با سایر دروس این دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1370-1371 است . جامعه آماری شامل 273 نفر از دانش‌آموزان پسر سوم ابتدایی شهر اهواز است روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه از دانش‌آموزان دو زبانه بیشتر است . و دانش‌آموزان دو زبانه در طول م ...

این مطالعه، پژوهشی از نوع همبستگی است که همبستگی بین فرسودگی شغلی و سخت‌رویی را در پرستاران شاغل در بخش آی.سی.یو بیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران می‌سنجد.در این مطالعه کلیه پرستاران و سرپرستاران واجد خصوصیات واحدهای مورد پژوهش که در بخش آی.سی.یو بیمارستانهای مذکور مشغول به انجام وظیفه بوده و مشتمل بر 190 نفر بودند، جامعه پژوهش را تشکیل میدادند جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای که شامل سه بخش است ، استفاده شد.بخش اول، مشخصا ...

پژوهش حاضر مطالعه است توصیفی از نوع همبستگی که بمنظور تعیین همبستگی بین عملکرد عاطفی ادراک شده از خانواده و ویژگیهای شخصیت دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 سال، انجام گرفت .اهداف جزئی این پژوهش تعیین همبستگی بین متغیرهای روابط متقابل در خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده با چهار ویژگی مهم شخصیت ماخوذ از تحلیل عوامل کاتل میباشد.شرکت‌کنندگان در این پژوهش 140 دانش‌آموز دختر 16-18 ساله بودند و ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده که در چهار بخش تنظیم گردید ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.