عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 121

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه مفهوم ضریب همبستگی از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. فرمولهای متفاوتی برای ضریب همبستگی مورد بحث قرا ر می گیرد. بطوری که هریک از این فرمولها تعریف محاسباتی و مفهومی متفاوتی از ضریب همبستگی پیرسون را ارائه می دهند. ضریب همبستگی نامتقارن برای تعیین مدل مناسب در یک مدل رگرسیون خطی استفاده می گردد. همچنین با استفاده از خاصیت های نامتقارن ضریب همبستگی معیاری برای آنکه مشخص شود کدام متغیر در یک مسئله رگرسیون خطی ساده بعنوان متغیر پاسخ می باشد معرفی خوا ...
نمایه ها:
نظریه | 
برگشت | 
آماره | 

1- تعیین ضریب همبستگی ساده بین صفات 2- برآورد توارث پذیری 3- تجزیه علیت صفات مورد بررسی قرار می گیرد . ...

اهمیت ضریب همبستگی پیرسون در روش شناسی آماری نقش مهمی را در مطالعات آماری ایفا می کند و به مکرر این اندازه همبستگی در مطالعات آماری اندازه گیری می شود. اما چنین مفهومی هرگز در ساختار بیزی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا بررسی ضریب همبستگی در ساختار بیزی می تواند به یک روش جدید برای تفسیر و استنتاج آماری منتهی می شود، که این پایان نامه بصورت مفصل بدان می پردازد. ...
نمایه ها:

در سال 78 بعد از کشت گیاه برنج ( رقم خزر) در 23 نمونه خاک و برداشت گیاه بعد از اتمام مرحله رشد نسبت به تعیین ضرایب همبستی پارامترهای مختلف مقدار به شدت با عملکرد، غلظت و جذب پتاسیم بوسیله گیاه برنج اقدام گردید. نتایج نشان داد که غلظت تعادلی پتاسیم محلول خاک (‏‎(C, K0‎‏ و پتاسیم تعادلی ‏‎(E)‎‏ بیشترین ضریب همبستگی را با جذب کل پتاسیم بوسیله برنج دارا می باشند (64%) همبستگی پارامترهای مختلف با غلظت پتاسیم در کاه و کلش و کل گیاه تقریبا مشابه با مقدار جذب پتاسیم بوسیله برنج است ...

آیا کارآیی بهتر و بیشتر بدن و داشتن آمادگی جسمانی حرکتی بهتر، می‌تواند با سطح عزت نفس در بین دختران دانشجو ارتباط و همبستگی داشته‌باشد به عبارت دیگر شرایطی را برای دانشجویان بوجودآورد که به خویشتن شناسی آنها کمک کرده و تصویر مثبت و بهتری را از خود در آنان بوجودآورد؟ جهت پاسخگویی به این سئوال، سطح آمادگی جسمانی - حرکتی و سطح عزت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز اندازه‌گیری شد. روش تحقیق زمینه‌ای می‌باشد که به روی 115 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چم ...

در نتیجه مطالعه متعدد درباره هوش و کنجکاوی در مورد سنجش آن در سال 1901 اولین تست هوشی فردی توسط بینه در کشور فرانسه ساخته شد و سپس تهیه و استعمال آزمونهای متعدد رونق یافت در کشور ما نیز دانش‌آموزان در بدو ورود به کلاس اول مورد ارزیابی هوشی قرار می‌گیرند. بنابراین سوال پیش می‌آید: -1دختران و پسران نمرات یکسانی در آزمونها بدست می‌آورند؟ -2آیا میزان تحصیلات والدین می‌تواند در هوشبری کودکان دخالت داشته باشد؟ -3با توجه به تنوع آزمونهای هوشی، برای کودکان دو زبانه شهرستان ارومیه کدا ...

این تحقیق به منظور مطالعه خصوصیات کمی و کیفی و بررسی تنوع ژنتیکی 32 رقم انگور در محل کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج بدست آمده از این تحقیق دامنه وسیعی از تغییرات در بین ارقام مورد بررسی از نظر صفات اندازه‌گیری شده مشاهده گردید. در برخی صفات کلیدی طبق دستورالعمل از جمله رنگ پوست و رنگ آنتوسیانین گوشت حبه، تراکم کرک‌های خوابیده بین رگبرگ‌های اصلی در سطح زیرین پهنک و تراکم کرک‌های ایستاده روی رگبرگ ...

یکی از مسایل مهم در بکارگیری آنتن آرایه‏‎‎‏ ای مدلسازی مناسب کانال مخابراتی می‏‎‎‏باشد. در سیستم‏‎‎‏های مخابرات سیار سلولی از مدل‏‎‎‏های کانال برداری با در نظر گرفتن گستردگی تاخیر و شیفت داپلر ناشی از حرکت سیار استفاده می‏‎‎‏شود. در این مقاله با ارایه یک کانال برداری مناسب برای سیستم مخابراتی CDMA، پارامترهای پوش سیگنال و ضریب همبستگی بردار سیگنال دریافتی توسط المان‏‎‎‏های آنتن آرایه محاسبه گردیده است. بررسی انجام شده در محیط مخابرات سیار CDMA نشان می‏‎‎‏دهد که ضریب همبستگی س ...

کلروفیل a که رنگدانه اصلی فرآیند فتوسنتزی در فیتوپلانکتونهای دریایی است که با اندازه گیری آن نه تها می توان بیوماس آنها را تخمین زد بلکه یک شاخص واقعی قابل روئیت برای حالتهای تروفیک یک اکوسیستم آبی بشمار می رود. تعداد کل نمونه های اندازه گیری شده برای عمق شفافیت و کلروفیل a طی چهار فصل در سال 1375، در 81 ایستگاه مطالعاتی بترتیب برابر با 81 و 1601 بوده است. مطالعه یکساله حوضه جنوبی دریای خزر در ایستگاههای تحقیقاتی نشان داد که میانگین میزان کلروفیل a و در فصول بهار، تابستان، پا ...