عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری سنگهای کوه دماوند مستلزم مراحل انجام کار به شرح زیر است : - مطالعه و بررسی کارهای انجام شده در سطح دنیا تا کنون - طراحی نحوه عملیات مورد نظر با توجه به مطالعات انجام شده که این دو مرحله تا کنون انجام شده است . - مسافرتهایی به نقاط مختلف کوه دماوند و برداشتن نمونه های مختلف - دحداقل سه نمونه ) از هر سایت ( مجموعا حداقل 12 سایت ) با دستگاه حفاری - تبدیل نمونه ها به نمونه های مقطع ‏‎2/5 * 2/5 cm‎‏ و همچنین برای انجام آزمایشها - انجام آزمایشهای ...

ضریب رفتار که ناشی از عوامل مختلف موثر بر رفتار سازه ها است ، سطح نیروهای ارتجاعی را به نیروهای طراحی کاهش می دهد . این ضریب از آغاز پیدایش در آیین نامه ها تا سالهای اخیر به صورت تجربی و با قضاوت مهندسی اتخاذ می شده است . طی حدود 20 سال اخیر با شناسایی دقیقتر عوامل موثربر ضریب رفتار سه عامل شکل پذیری، مقاومت افزون و نامعینی از مهمترین عوامل شناخته شده اند . پژوهش حاضر به منظور مطالعه ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح که براساس ضوابط استاندارد 2800 ایران بارگذاری شده اند برعوام ...
نمایه ها:
ضریب | 

در این پروژه ضریب شدت تنش برای یک ترک طولی واقع در دیواره داخلی یک استوانه جداره ضخیم که دهانه ترک تحت بارگذاری متغیر می‌باشد، تعیین می‌شود. به منظور تعیین ضریب شدت تنش دو روش تحلیل و اجزاء محدود بکار رفته است . در روش تحلیلی از تابع وزنی بوکنر استفاده شده است و در روش اجزاء محدود از نرم‌افزار ASDYS به منظور مش‌بندی و تعیین ضریب شدت تنش استفاده شده است . جواب‌های حاصله در یک رنج وسیعی از پارامترهای متغیر هندسی موجود می‌باشد. در پایان جواب‌های هر دو روش با یکدیگر مقایسه شده‌ان ...

تعیین تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون فقرات و همچنین بررسی تغییرات ساختار هیستومورفولوژیک نخاع شوکی در زندگی قبل و پس از تولد سگ و گربه. ...

کار اخیر، بررسی نتایج حاصل از کاربرد قوانین اختلاط مختلف همراه با معادلات حالت درجه سوم در پیش‌بینی مقادیر خواص ترمودینامیکی مخلوطهای دو جزئی فاز مایع و مقایسه این نتایج با مقادیر تجربی این خواص است . بدین منظور سه معادله حالت درجه سوم MPR, PR, SRK انتخاب گردید. سپس روابط محاسبه خواص اضافی انتالپی، انرژی آزاد گیبس و حجم، توسط این معادلات حالت و با بکارگیری قوانین اختلاط مختلف تهیه شد. قوانین اختلاط استفاده شده در کار اخیر هفت عدد هستند که شش عدد آن منتج از ترمودینامیک آماری ا ...
نمایه ها:
مخلوط | 
ضریب | 

در این پایان‌نامه ضریب انتقال جرم فازگازی ستون دیواره مرطوب ، بصورت تحیلیلی بدست آمده است ، از طرفی با طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی دستگاه ستون دیواره مرطوب و انجام آزمایشهایی برای سیستم آب و هوا نتایج تجربی لازم گرفته شده است . سپس نتایج کار تئوری و نتایج تجربی آزمایشها و نتایج حاصل از معروفترین رابطهء ارائه شدهء قبلی برای ستون دیواره مرطوب (رابطهء Gilliland-Sherwood) با هم مقایسه شده است . نتیجه کار این بود که در شرایط تقریبی عدد رینولدز فیلم آب کوچکتر از 1000 و عدد رین ...

این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می‌باشد. تعداد نمونه 130 نفر می‌باشد که به صورت سرشماری از کارکنان ذیربط انجام می‌گیرد. جامعه مورد بررسی بیمارستانهای استان یزد است و هدف کلی از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر ضریب اشغال تخت از دیدگاه کارکنان ذیربط در بیمارستانهای استان یزد می‌باشد. طی این مطالعه اطلاعات لازم در خصوص وضعیت ضریب اشغال تخت در بیمارستانهای تحت مطالعه جمع‌آوری می‌گردد. و سپس پرسشنامه‌های شماره 1 و 2 در رابطه با عوامل موثر بر ضریب اشغال تخت و همچنین و ...

امروزه استوانه‌های جدار ضخیم کاربردهای فراوانی در صنعت دارند از جمله کاربردهای آنها صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی، هوافضا و در آخر صنعت حساس و پیشرفته انرژی اتمی می‌باشد. این استوانه‌ها بیشتر به صورت مخازنی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تحت فشار و یادمای بالا کار می‌کنند و چون بارگذاری آنها به صورت سیکلی می‌باشد لذا زمینه ایجاد ترک و رشد آن که نهایتا منجر به فجایع عظیمی می‌شود و در آنها وجود دارد. به همین علت در این پروژه به بررسی ضریب‌شدن تنش که اصلی‌ترین پارامتر تعینی عمر قطعات ...

در روش ریخته گری توپر (Lost Foam Casting) علاوه بر انتقال حرارت (هدایت و همرفت)، انتقال جرم (خروج مواد مایع و گازی شکل حاصل از تجزیه فوم) و وجود پوشان دیرگداز بر سرعت خروج حرارت از مذاب به محیط اطراف تأثیر می گذارند. بدین علت در نرم افزارهای شبیه سازی حرارتی نمی توان تنها به هدایت حرارت از مذاب به درون ماسه و سپس محیط اطراف اکتفا نمود و برای افزایش دقت این گونه نرم افزارها لازم است تا این پدیده ها نیز در نظر گرفته شوند. در این پژوهش روشی ساده برای اندازه گیری ضریب هدایت حرارت ...