عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ضرورت و امکان و به تبع آن تبیین نظام هستی، از مهمترین بحثهای فلسفی است که از دیرباز ذهن فلاسفه شرق و غرب را به خود مشغول داشته است. لایب نیتس و ملاصدرا نیز در این خصوص، با توجه به پیشینه تاریخی خود، نظرات بدیع و جالبی را ارائه داده اند. لایب نتیس و ملاصدرا، در بحث ضرورت و امکان از مبانی متفاوتی برخوردارند؛ به گونه ای که مناد،اساس فلسفه لایب نیتس را تشکیل می دهد و براساس نظرات منحصر به فردی که درباره جوهر فرد (مناد) دارد، آن را جوهر روحانی، بسیط و بدون جز که هیچ گونه شکل وامتد ...

«ضرورت» و «اضطرار» به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری، به دلیل آثار و احکام ویژه خود، گاه به عنوان یکی از علل موجهه وگاه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، همواره توسط حقوق‌دانان داخلی تحت یک عنوان و در مقابل مفهوم Necessity استعمال گردیده است. تنها گروه اندکی بین اضطرار و ضرورت از حیث دارا بودن منشأ داخلی یا خارجی قائل به تفکیک شده، در عین حال آن دو را از تمامی ‌جهات همانند و یکسان تلقی کرده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد بین این دو اصطلاح تفاوتی ماهوی وجود دارد؛ با بررسی د ...
نمایه ها:
ضرورت | 
ضمان | 

بعد از مقدمه، هدف، روش تحقیق و ضرورت این بحث به سیری از تاریخ بحث با چهار عنوان پرداخته شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات و مفهوم شناسی واژه ها، ضرورت، عقل و دین را از لحاظ معنای لغوی واصطلاحی بیان کردیم. سپس تعریف عقل را از دیدگاه های مختلف بررسی نموده و کاربردهای عقل را بررسی کردیم. بعد از آن تعریف دین را از نظر دانشمندان غربی و مسلمان و همچنین از نظر آیات و روایات بررسی کردیم و در نهایت تعریف مورد نظر از دین را بیان کردیم. در فصل دوم به مهم ترین ابعاد دین توجه نموده و ضر ...

توصیف و مقایسه‌ای تحلیلی، در رابطه با نوع نگاه به علیت و ضرورت علّی، در دو مکتب رئالیسم‌انتقادی و حکمت‌متعالیه و بازنمایی نتیجه این نوع نگاه، در اتخاذ رویکرد و روش مناسب، در علوم اجتماعی، موضوعی است که این تحقیق، بدنبال آن بوده است . در این تحقیق، بیان می‌شود که، بین منبع معرفتی و نوع نگاه به اشیاء و واقعیات طبیعی و اجتماعی و نوع نگاه به علیت و ضرورت علَّّی و انتخاب رویکرد و روش تحقیق در علوم اجتماعی، یک رابطه منطقی وجود دارد . در این میان، رئالیسم انتقادی، با ...

غزالی با اتکاء به دیدگاه اشعری، نبوت را امری ضروری نمیداند، هر چند برای آن فوایدی قائل است و از منظر ایشان نبی هویت فراانسانی داشته و دارای نوعی شرافت نسبت به سایر مخلوقات است. غزالی در بیان ضرورت وجود نبی بیشتر به فواید دنیوی نبوتتاکید دارد. خواجه طوسی)ره( با تفکر شیعی خویش، نبوت را به دلایل متعدد ضروری میداند و از نگاه او نبی انسانی است کهواسطه میان خداوند و سایر افراد بشر است. ایشان، ضرورت نبوت و وجود نبی را به دلیل فوائددنیوی واخروی که دارد، بر خداوندواجب و ضروری میداند و ...
نمایه ها:
نبوت | 
بعثت | 
انبیا | 
غزالی | 
ضرورت | 

آموزش پرورش ، یکی از حقوق اساسی انسانها شمرده می شود . این حقوق ،منحصر به سن خاصی نیست و در برگیرنده همه انسانها با هر سن ، جنس و طبقه اجتماعی و اقتصادی می باشد . یعنی انسان به عنوان رکن اصلی توسعه درچار چوب فعالیت های جمعی و سازمانی خویش برای همگامی با دنیای پویا و پیوسته در حال تحول ،نیازمند آموزشی است که با تحولات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی متناسب باشد . البته این امر، پدیده ای جدید نیست ،اما تصور می شود در زمان های گذشته در مقایسه با عصر حاضر ،نیاز کمتری به آن احساس می شد ...

از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی ، و سپس تهیه تهیه طرح های منطقه ای ،در کشور ما جند دهه می گذرد . در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و یازهای ملی و منطقه ای ،سطح ،نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است . در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم ، این سطح از برمانه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری ( جایگاه ...

در این مقاله پیشینه تاریخی ‏‎"‎‏ اخلاق درمهندسی ‏‎"‎‏ و ضرورت توجه به اخلاق و استفاده از آیین نامه های اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پس از تعریف پاره ای از مفاهیم اخلاق حرفه ای، الگوهای مسئولیت و مراحل تصمیم سازی در مسایل اخلاقی و چالش های آن تشریح می شود. همچنین، آیین نامه اخلاقی انجمن مهندسان برق و الکترونیک ‏‎(IEEE)‎‏ به عنوان نمونه آورده شده است. ...

مقاله حاضر به پیشینه تدوین برنامه ها و تالیف کتابهای درسی مدارس و دبیرستانهای کشور اشاره ای گذرا دارد. آنگاه در باره مفهوم نظریه های برنامه درسی، عناصر آن و طبقه بندیهایی که صاحبنظران معاصر غربی از نظریه های برنامه درسی به عمل آورده اند، به بحث می پردازد. در ضمن یادآور می شودکه این نظریه های برنامه درسی از دیدگاههای فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی متداول در غرب نشات گرفته اند و راهنمای عمل برنامه ریزان درسی این جوامع هستند. مقاله سپس بر ضرورت تدوین نظریه برنامه درسی بومی به ...