عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری شانکر باکتریائی گوجه‌فرنگی برای اولین بار در کشور در سال 1367 از مزارع گوجه‌فرنگی ارومیه گزارش گردید. در این تحقیق تاثیر چند ترکیب شیمیائی از جمله اسیدها و سموم قارچکش در ضدعفونی بذر گوجه‌فرنگی با محاسبه جمعیت باکتری عامل بیماری در بذر و وضعیت بیماری در مزرعه در راستای کنترل بیماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح به روش آماری با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی در 7 تیمار + شاهد و 4 تکرار انجام خواهد شد. خلاصه فعالیتهای انجام شده در سالجاری طبق برنامه زمان‌بندی شده طرح مصوب ...

این طرح با 6 تیمار در 4 تکرار بصورت بلوکهای کامل تصادفی در خزانه اجرا شد. تیمارها عبارتند از: -1 استفاده از پوشش نایلونی به مدت 4 هفته در طول گرمترین ماههای سال، -2 استفاه از پوشش نایلونی به مدت 8 هفته در طول گرمترین ماهای سال، -3 استفاده از پوشش نایلونی تا هنگام تهیه خزانه، -4 استفاده از پوشش نایلونی روی خزانه آماده بذرپاشی (با کود ضدعفونی نشده) تا هنگام بذرپاشی، -5 بدون استفاده از پوشش نایلونی و بدون استفاده از سم واپام، -6 بدون استفاده از پوشش نایلونی و با استفاده از سم وا ...

اغلب مواد ضدعفونی‌کننده بر روی سلولهای وژتاتیف موثر بوده و تعداد کمی از آنها بر روی اسپرها اثر گذاشته و باعث مرگ آنها می‌گردند. بتدریج که بشر آشنایی بیشتری با علوم و فنون جدید پیدا نمود کشف و مصرف مواد ضدعفونی‌کننده نیز رو به فزونی تا جائیکه امروز مواد ضدعفونی‌کننده چه از نظر تنوع گونه‌ها و چه از نظر دامنه مصرف بر سایر انواع داروها تفوق یافته‌اند. با توجه به مطالب بالا و با آگاهی به این امر که امروزه هر فراورده‌ای اعم از دارویی و یا غذایی باید قبل از مصرف مورد کنترل دقیق قرار ...

بررسی روشهای ضدعفونی، بسته‌بندی و نگهداری انجیرخشک در انبار با توجه به حذف روشهای شیمیایی کنترل آفتهای انباری بخصوص استفاده از گاز سمی متیل برومید در مورد محصولات انباری به ویژه انجیر خشک به علت آثار سوء این سمها بر لایه ازن، در حال حاضر از روشهای دما که هزینه‌های ضد عفونی محصولات انباری را به میزان زیادی کاهش می‌دهد استفاده می‌شود. طی این دوره روش نمونه‌برداری تصادفی در چهار تکرار به کار برده شده است . بدین منظور پس از برداشت ، محصول در دماهای 45، 55، 18 - 20 درجه سانتی‌گراد ...

آزمایش بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار شامل 2 نوع قارچکش بنام‌های تری‌تیکونازول (در مقادیر 3 و 4/5 در هزار) و سومی ایت (در مقادیر 2 و 2/5 در هزار) برای ضدعفونی یک کیلو بذر انجام گرفت در گلخانه نیز این بررسی بصورت آزمایشات گلدانی با در نظر گرفتن 4 گلدان برای هر تیمار برای تعیین اثر سموم روی رشد و توسعه میسلیوم قارچ در گیاه انجام گرفت . نتایج بررسی نشان داد که در مازندرن سموم مورد استفاده تاثیری روی عملکرد محصول نداشته در حالیکه در مغان تیمارها از نظر آماری دارای ...

جهت اجرای طرح در ایستگاه بروجرد دورقم گندم شامل، رقم مهدوی (آبی) ورقم سرداری (دیم) در دو آزمایش جداگانه بررسی گردیدند . پس از آغشته کردن بذور گندم با اسپرسیاهک، ضدعفونی با سموم ذکر شده در پروپوزال طرح و بمیزان پیشنهادی انجام شد . این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار و هر تیمار بصورت 8 خط 2 متری کشت گردید . هنگام برداشت، 6 خط وسط ازهر تیمار بطور جداگانه برداشت و درصد خوشه های آلوده به سیاهک تعیین شد . پس از انجام محاسبات آماری مشخص گردید که درکشت آبی و دیم بی ...

اهداف پژوهش : تعیین نحوه بکارگیری روشهای ضدعفونی و استریلیزاسیون در زمینه فضای فیزیکی، شستن دستها به روش جراحی، آماده‌سازی محل عمل، وسائل فلزی، وسائل پلاستیکی و وسائل پارچه‌ای می‌باشند. واحدهای مورد پژوهش یازده اطاق عمل در بیمارستانهای شهرستان ملایر بودند که به منظور دستیابی به کلیه واحدهای مورد پژوهش ، انتخاب نمونه‌ها به صورت سرشماری انجام شد. نتایج نشان داد که درصد امتیاز از بکارگیری روشهای ضدعفونی و استریلیزاسیون در اطاقهای عمل بیمارستانهای شهرستان ملایر در زمینه فضای فیزی ...
نمایه ها:
ملایر | 
بیمار | 

تحقیق حاضر که بررسی شیوع عفونت در زخمهای تروماتیک بر حسب نوع ماده ضدعفونی‌کننده (آب ، نرمال‌سالین و بتادین) می‌باشد به صورت CLINICAL TRIAL از تاریخ 75/1/11 الی 75/6/31 صورت گرفت . جامعه مورد بررسی بیماران مراجعه کننده با زخم تروماتیک به اورژانس بیمارستانهای شهید رهنمون، افشار و شهدای کارگر بودند که از این میان برای 300 نمونه به صورت تصادفی ساده (در هر گروه از موارد فوق 100 نمونه) چک لیست تهیه و پس از شستشو و بخیه زخم آنها را در تاریخهای 1، 3 و 5 روز بعد از مراجعه ویزیت شده و ...
نمایه ها:
عفونت | 
آب | 

برای اجرای این طرح بذور دلنته پنبه ارقام ورامین و ساحل بترتیب در تاریخهای 77/3/3 و 77/2/8 در ایستگاههای تحقیقاتی ورامین و گنبد کشت گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: -1 ضدعفونی با سم ایمیداکلوپرید WS 70 درصد به نسبت 1 درصد، 2- ضدعفونی با همین سم به نسبت 2 درصد، -3 ضدعفونی بذر با سم تیودیکارب DF 80 درصد به نسبت 1 درصد، -4 محلول‌پاشی بوته‌ها با سم اکسی دیمتون متیل EC 25 درصد براساس یک لیتر در هکتار بفاصله 15 روز بعد از کاشت ، -5 محلول‌پاشی با همین سم و نسبت ذکر شده بفاصله ...
نمایه ها:
بذر | 
تریپس | 
آفت | 
پنبه | 
خسارت |