عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان‌نامه حاضر در صدد پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی در خصوص امکان بازنگری در رجوع به ضامن و بررسی حدود مسئولیت وی در خصوص اصل، سود و خسارات متعلقه به تسهیلات مأخوذه از بانک و سایر هزینه‌های مورد مطالبه در قرردادهای اعطای تسهیلات بانکی در حقوق ایران می باشد. مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بر مبنای اصل بطلان ضمان مالم یجب، در بادی امر به نظر می‌رسد مطالبه‌ی هرگونه مبلغی زائد بر اصل و سود تسهیلات، از ضامن، فاقد سبب و مبنای صحیح حقوقی باشد، ...
نمایه ها:
ضمان | 
بدهی | 
زیان | 
دین | 

اصل سرعت و اعتماد در عرصه تجارت، موجب گسترش نقش ضمانت در حوزه اسناد تجاری در حقوق تجارت بین‌الملل و نظام‌های حقوقی ملی شده است. از آن جایی که در متون قانونی ایران به تفصیل به نقش ضامن در اسناد تجاری پرداخته نشده، شایسته است ضمن مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی معتبر برای تعیین شرایط تحقق ضمانت از یک سو و حقوق و تکالیف ضامن از سوی دیگر، بررسی و تحلیل مناسب صورت بگیرد. ...
نمایه ها:
ضامن | 
حقوق | 

حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می‌ باشند. واژه دائمی در زبان فارسی به معنی «ابدی و جاودانه» است اما در اصطلاح علم حقوق، مراد از واژه دائمی ...

تبیین مفهوم ضمان درک در فقه مقارن و قانون مدنی معاصر، موضوع این پایان نامه راتشکیل می دهد.مفهوم ضمان درک را این گونه میتوان تبیین کرد که هرگاه عینی مورد استحقاق دیگری درآید و مالک ،معامله فضولی انجام شده را اجازه ننماید، به طورمثال در آن عقد بیع، بایع یا مشتری، ضامن درک مبیع یا ثمن هستند یعنی بایع موظف به بازگرداندن ثمن و مشتری موظف به بازگرداندن مبیع است. تفکیک بین عناوین ضمان درک و ضمان عهده و ضمان درک ما یحدث و بیان وجوه اشتراک و تمایزآنها، بررسی دقیق ادله و مبانی ضمان در ...

دراین پایان نامه به انواع معاملات اشاره شده و ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی شرکت درمناقصات بررسی شده است ...
نمایه ها:
ضامن |