عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف مطالعه بررسی برخی از پارامترهای بیولوژیکی و محیطی و تاثیر آن‌ها بر روی صید کفال طلایی Liza auratus در سال 1392-1393، در حوزه جنوب شرقی دریای خزر در تعاونی های پره شرق استان مازندران (شهرستان جویبار) انجام پذیرفت. در مجموع 600 نمونه درطول این دوره مورد بررسی قرارگرفته و تجزیه و تحلیل آماری داده با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین طول چنگالی کفال طلایی 3/1± 37/31 سانتیمتر و وزن آن 56/39± 49/338 گرم بوده و رابطه طول و وزن به ...
نمایه ها:
طول | 
وزن | 
رشد | 
صید | 

بیومتری و زیست سنجی ماهیان صید شده توسط تعاونیهای صیادی پره- ثبت پارامترهای همچون طول و وزن و نمونه فلس (جهت تعیین سن) در مورد هر نمونه ماهی به تفکیک. انتقال به آزمایشگاه - تجزیه و تحلیل آمار صید و تلاش صیادی- محاسبه ضرایب رشد و مرگ و میر طبیعی نتیجه مورد انتظار: میزان بیوماس در گونه های مهم تجاری مشخص شده و حداکثر محصول قابل برداشت در هر گونه اعلام می شود که اطلاعات حاصله در استان مازندران در جلوگیری از بهره برداری بی رویه ذخایر مفید بوده و اطلاعات مهمی در خصوص عملکرد بازساز ...

-1اهمیت اقتصادی میگو -2تعیین توده زنده میگو. -3دستیابی به نتیجه علمی و روشن در مورد جمعیتهای مختلف میگو جهت حل اختلاف گروهای مختلف صیادی. در این مورد باید گفت که در استان خوزستان دو گروه متفاوت صیادی که یکی بوسیله خوربند در انشعابات خورموسی به صید میگو میپردازند و گروه دیگر دارای لنج صیادی میگوگیر که در منطقه لیفه-بوسی‌ف صید میکنند، در این مورد با یکدیگر اختلاف دارند. صیادان خوربندی معتقدند که ذخیره میگوی خوریات از لیفه و بوسیف مستقل میباشد. ولی صیادان لنج‌دار خلاف آنرا معتقد ...

اجرای طرح در صید گاههای سه استان شمالی کشور پس از اتمام زمان مصوب صید با شرایط مشابه- اندازه گیری طول و وزن نمونه های صید شده و میزان خاویاردهی نتایج مورد انتظار: زمان صید در دوره ای که بیشترین بازدهی را از لحاظ کمیت و کیفیت خاویار استحصالی همراه با کاهش میزان صید ماهیان نارش باشد در بهره برداری مداوم از ماهیان خاویاری دارای اهمیت است- طی اجرای طرح مذکور با توجه به تفاوت شرایط اکولوژیک سه استان شمال زمان مشخص صید گونه ای تعیین می شود. ...
نمایه ها:
صید | 
وزن | 

-تخمین ترکیب‌گونه‌ای ماهیان کیلکا در هریک از مناطق صید. - تعیین طول، وزن، سن و رشد هریک از گونه‌ها. - تعیین مراحل رسیدگی جنسی هریک از گونه‌ها در ماههای مختلف سال و زمان تخمریزی. - تعیین فراوانی بچه‌ماهیان در صید تجاری. - برآورد مقدار صید در واحد تلاش در مناطق صید مختلف . ...

نظر به کاهش صید ماهیان خاویاری در دریای خزر که صید آن در اوایل دهه گذشته (در سالهای 82-1981) در اوج شکوفائی خود بوده و از میزان 29 هزار تن به چیزی کمتر از 8 هزار تن در سال 1992 رسیده است و همچنین در ایران از مقدار 2020 تن در سال 1981 به 1500 تن در سال 1990 تنزل یافته است (انتشارات فائو) که این روند کاهش همچنان ادامه داشته بطوریکه کارگاههای تکثیر و پرورش همه ساله در انتخاب مولدین با مشکل مواجه می باشند. و با توجه به صید تعداد انبوهی از تاسماهیان نارس بوسیله دامهای خاویاری که ب ...

صید کفال ماهیان در دو من اطق شرقی و غربی طی سال های 79-82 در استان گلستان به روش صید پره توسط شرکتهای تعاونی استان وبا نظارت ناظرین پره می باشد مجموع صید به ترتیب 2099و735 تن صید که بطور متوسط برای هر سال 525و184 تن را می باشد. میزان صید در واحد تلاش صیادی در منطقه میانکاله و گمیشان به ترتیب 287 و 106/1 کیلوگرم می باشد . درصد صید آن نسبت به ماهیان استخوانی 48/1% می باشد، منطقه میانکاله 49/8% و منطقه گمیشان 43/8% بوده است . نوسانات زیاد صید در منطقه گمیشان از 20/7% در سال 79 ت ...

مطالب این رساله در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا پیشینه تاریخی قوانین و مقررات شکار و صید و سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شده است . دراین تاریخچه، بنیان سازمان برشکار و صید که درابتدا "کانون شکار" نامیده می‌شد، کاملا ملحوظ و مشهود است . آن گاه به بررسی مفهوم حقوقی و غیرحقوقی شکار و صید و جایگاه آن در حقوق داخلی و بین‌المللی پرداخته شده است و در نهایت نظریات موافقان و مخالفان شکار و اهمیت شکار و صید از جنبه اقتصاد و زیست محیطی بررسی شده است . در بخش دوم، شکار و صید ...

هدف : براساس مشاهدات و اطلاعات و وجود ذخایز قابل توجهی از سرپایان که در منطقه سیستان و بلوچستان وجود دارد،ولی به دلیل عدم آشنایی با شیوه‌های صیداختصاصی آنها و همچنین مرسوم نبودن استفاده گرگور برای ماهیان کفی و همچنین استفاده از تورهای گوشگیر سطحی و عدم امکانات عمل‌آوری در شیلات استان ، بهره‌برداری اقتصادی ازاین منابع صورت نمی‌گیرد. نظر به اهمیت صادراتی این آبزیان که می‌تواند به میزان زیادی درصورت صادر نمودن آن ارزآوری داشته باشد،ضرورت بررسی شیوه‌های صید اختصاصی این آبزیان درا ...