عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اطلاعات مالی توسط گروههای مختلف استفاده‌کننده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می‌شود. به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح در چارچوب اهداف موردنظر، استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، تجزیه و تحلیلهای مالی انجام می‌دهند. نحوه انجام این تحلیلها با توجه به اینکه چه گروهی و با چه اهدافی علاقمند به تجزیه و تحلیل مالی موسسات هستند متفاوت است . یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین روشهای تجزیه و تحلیل مالی، استفاده از نسبتهای مالی است . نسبتهای مالی که تاکنون مورد استفاده تحلیل‌گران قرار گرفته‌اند، نسبت ...

یکی از هدف های حسابداری تفسیر اطلاعات مالی و یا در واقع تسهیل استفاده از صورت های مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص و مراجع مختلف می باشد. در تجزیه و تحلیل مالی فرض بر آن است که گذشته زمینه ساز آینده می باشد و در واقع هدف از آن ارزیابی گذشته واحدهای تجاری به ویژه چگونگی سود آوری، کارایی، نقدینگی و امکان واریز بدهی های آن از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای طرح ریزی عملیات آینده از سوی دیگر است. ارزیابی های مالی با بیان موقعیت کنونی سازمان در بین شرکت ها و ایجاد فضای رقابتی ...

این تحقیق تلاشی جهت معرفی روشی جدید در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی‌است . این روش که براساس مفاهیم تئوری اطلاعاتی بنا شده است در سال1969 توسط "هنری ثیل" در رشته حسابداری توسعه یافته که ارزش اطلاعات ودرجه تغییر در ترکیب صورتهای مالی با مقیاس مشترک را محاسبه میکند.مزیت این روش نسبت به روشهای مرسوم تجزیه و تحلیل مثل نسبت‌های مالی‌این است که نسبت‌های مالی اقلام صورت مالی را بطور جداگانه بررسی میکندو پیش‌بینی وضعیت آینده شرکت از دقت کمتری برخوردار است در صورتیکه‌روش جدید معرفی شده، ...

در ارتباط با مزایای صورت ارزش افزوده مواردی مانند آگاهی کارکنان از سهم خود از ثروت ایجادشده، تهیه جدول پاداش بهره‌وری تولید، آگاه نمودن سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه از میزان توانائی عملکرد شرکت ، تهیه نسبتهای مالی براساس ارزش افزوده به منظور تشخیص نارسائی و پیشگیری از بروز مشکلات و نقش ارزش افزوده در محاسبه درآمد مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . دیدگاههای موافقین و مخالفین نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پس از بررسی نسبتهای مالی ایجاد شده براساس ارزش افزوده، استف ...

تعریف موضوع: مساله اصلی تحقیق این است که آیا تجربه در فرآیند حسابرسی باعث کشف اشتباهات مندرج در صورت‌های مالی می‌گردد؟ و آیا ارتباط معنی‌داری بین تجربه و کشف خطاهای صورت‌های مالی وجود دارد؟هدف و علت انتخاب مساله، نگریستن به حرفه حسابرسی از دیدگاه روانشناختی و فرایند شناخت است و بعلت اینکه تحقیقی پیرامون این موضوع در ایران صورت نگرفته است لذا مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است . ...

حاصل و چکیده سیستم اطلاعاتی حسابداری صورتهای مالی اساسی می‌باشد و به همین دلیل بخش عمده‌ای از تئوریها، تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورتهای مالی اساسی اختصاص دارد. در کشور ما نیز که هم اینک در آستانه تدوین استانداردهای حسابداری قرارداد تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است . در این تحقیق سعی شده به بحث سودمندی صورتهای مالی و عناصر موجود در آن برای تصمیمات سرمایه‌گذاری از دیدگاه سرمایه‌گذاران خصوصی حرفه‌ای و تحلیلگران مالی پرداخته شده و سودمندتری ...

در این تحقیق به بررسی میزان تحلیل‌پذیری اطلاعات مندرج در صورت جریانهای نقدی به اطلاعات مورد نیاز تصمیم‌گیران، جهت ارزیابی و شناخت شرکت مورد علاقه آنها پرداخته می‌شود. با توجه به بیانیه شماره 95 هیئت بررسی استانداردهای حسابداری مالی و اجرای این بیانیه از سال 1987 در آمریکا و با توجه به تاکید سازمان حسابرسی که تیه صورت جریانهای نقدی را از سال 1575 در ایران الزامی نمود، لذا این رویداد و جدید بودن این صوتر مالی برای برای اکثر شرکتها، سبب شد که به بررسی تاثیر این صورت مالی و میزان ...

دو روش در تهیه صورت گردش وجوه نقد وجود دارد یکی روش مستقیم و دیگری روش غیرمستقیم (تفاوت این دو روش تنها در قسمت گردش وجوه نقد ناشی از عملیات این صورت مالی می‌باشد) 7ASB در بیانیه شماره 95 خود تاکید به کاربرد روش مستقیم نموده است . نکته این است که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1375 و 1376 خود از روش دیگر (غیرمستقیم) استفاده نموده‌اند. هدف یافتن علل استفاده از روش غیرمستقیم و ارتباط آن با نیازهای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی است و اهمیت آن برداشت ...

هدف نهائی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری می‌باشد. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی به افرادی اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند. اطلاعات مالی توسط گروههای مختلف استفاده‌کننده و برای مقاصد گوناگون به کار گرفته می‌شود. گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات نیز می‌باشند. به طور کلی استفاده ...