عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 224

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروانه Gypsonama aceriana dup. بیشتر خزانه‌های صنوبر را مورد حمله شدید قرار می‌دهد. زیان آفت اغلب در اوایل بهار توسط لاروهای زمستان گذران در خزانه‌های صنوبر مشاهده می‌شود و تغذیه لاروهای مذکور از جوانه‌های صنوبر به ویژه جوانه‌های انتهایی آنها موجب چند شاخه شدن قسمت انتهایی نهال می‌گردد. طبق مشاهدات انجام شده در استانهای شمالی ایران اغلب گونه‌های خارجی صنوبر چنین حالتی را نشان می‌دهند. لارو نوزاد پس از خروج از تخم تغذیه اولیه خود را معمولا" از پارانشیم کناره رگبرگ اصلی شروع می ...

بمنظور ترکیب صفات مطلوب والدین (صفت مقاومت به خشکی و شوروی در پده) و صفت سیلندریک و رشد سریع کبوده) و همچنین استفاده از پدیده هتروزیس (برتری عملکرد نتاج به والدین) طرح مزبور بویژه جهت احیا بشینه‌زارهای پده در جنوب کشور به اجرا درآمد. از آنجاییکه بروز یک ناسازگاری از نوع ضعف و یا عدم تکامل اندوسپرم در تغذیه جنین، روش نجات جنین Embryo rescue جهت دستیابی به گیاه دورگ انجام شد. گیاهان دورگ حاصله جهت احیا بشیه‌زارها به تکثیرانبوه می‌رسند. ...

تحقیق حاضر در بخشی از اراضی صنوبر کاری ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء اجرا شد. این تحقیق در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار، شامل سه تیمار فواصل مختلف کاشت صنوبر 4*3 متر 4*6 ، 4*9 و دو تیمار دیگر به عنوان شاهد به ترتیب برای کشت خالص صنوبر و بادام زمینی در نظر گرفته شد. نمونه برداری از خاک از عمق 0-20 سانتی متر انجام و تغییرات کربن و نیتروژن در آن بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که درصد کربن آلی و درصد نیتروژن کل بین تیمارهای مورد مطالعه ا ...
نمایه ها:
کربن | 
صنوبر | 

جرم‌زدایی با یخ‌خشک (دی‌اکسید کربن منجمد در دمای منهای در79 درجه سانتی‌گراد) به روش آیس بلاست (ICE BLAST)، یکی از شیوه‌های نوین در جرم‌زدایی قطعات و سازه‌های مختلف صنعتی می‌باشد که با توجه به ساییدگی سطحی ناشی از آن، و گسیختگی‌های میکروسکوپی احتمالی به دلیل درجه حرارت بسیار پایین، و نیز فشار پاشش ذرات یخ خشک بر روی سطح نمونه‌های چوبی، باعث کاهش برخی مقاومت‌های مکانیکی می‌شود. در این بررسی، نمونه‌ها در فشار 3 بار به روش سلول تهی با محلول نانوسیلور با غلظت 200 PPM جهت هدایت سرم ...

در سال های اخیر با افزایش تخریب جنگل های شمال به خصوص در بخش های جلگه ای و به دنبال آن کاهش میزان تولید این جنگل ها و از طرف دیگر افزایش میزان تقاضای چوب در جامعه، توجه بسیاری به گونه های سریع الرشد به خصوص گونه های صنوبر جلب شده است. صنوبر از نظر نیاز خاکی گونه ای پر نیاز محسوب شده و تولید و کیفیت چوب آن ها بسیار تحت تأثیر خصوصیات و وضعیت عناصر غذایی خاک می باشد. بدین منظور تحقیقی با هدف بررسی تأثیر کلن‌های مختلف صنوبر بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک صورت گرفت. بر ...

با توجه به افزایش جمعیت، تقاضا برای مصرف چوب نیز درحال افزایش است. سرعت شتابان پیشرفت علم و فناوری، افزایش مصرف چوب را به‌طور مضاعف در پیش رو قرار داد. تامین این نیاز در نگاه نخست، از دیر باز معطوف به جنگل‌ها بود. جنگل‌ها به دلایل عدیده با کاهش تولید روبرو شده و تامین این نیاز فراوان به چوب، با کشت درختان تند رشد(صنوبر، اکالیپتوس، پالونیا ...) تحت عنوان زراعت چوب ممکن می‌باشد. صنایع چوب، چوب زیادی را مصرف می کنند و به منابع فراوان ماده اولیه چوبی نیاز دارند. این صنایع با روی ...

درطرح فوق ازخاصیت تولید جست در نهال‌های صنوبر،بالاخص پس‌ازقطع و کف بر شدن که این خاصیت درآنها تشدید می گردد،استفاده می گردد.تعداد 18 کلن بومی و خارجی صنوبر از 4( بخش صنوبر) ازطریق قلمه درفواصل 150x30 سانتیمتر کشت می گردند.پس‌ازپایان یک دوره رشد جهت تنظیم و تسریع درقدرت جست زنی کلیه نهال‌های حاصل کف بر می شوند. در دوره های دوساله بعدی کلیه جست های تولید شده از کلن های مختلف پس‌از آماربرداری از پارامترهائی چون تعدادجست ،تعداد جستهای طویلتر از 2 متر،تعیین قطر جستهای طویل و تعداد ...

بمنظور بررسی میزان رویش و تولید چوب در کشت مخلوط توده‌های دست کاشت صنوبر(کلن Populus 77051) (deltoides و توسکا(قشلاقی A.G ییلاقی A.s) در مناسبترین در حد اختلاط دو گونه از طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده می‌گردد. تیمارها عبارتند از: a1 صنوبر خالص (100 درصد) a2 - صنوبر (50 درصد) a3 صنوبر(30 درصد) توسکا (70 درصد)a4صنوبر(70 درصد)توسکا(30 درصد) a5 توسکای خالص (100 درصد) می‌باشند که همگی در سه تکرار در فاصله 4×4 متر در دو منطقه بدین صورت که در آستانه اشرفیه با توسکای ییلاقی و در فو ...
نمایه ها:
صنوبر | 
تولید | 
چوب | 
گونه | 
توسکا | 

صنوبر پده علیرغم فاقد ارزش صنعتی فرم رویشی درخچه‌ای و کج بودن تنه آن، بدلیل دارا بودن ژنهای مقاوم به خشکی و شوری اهمیت فراوانی دارد. در اغلب طرحهای اصلاحی به عنوان والدین بخاطر انتقال ژنهای مطلوب به گونه‌های دیگر صنوبر با صفات مطلوب صنعتی به منظور توسعه سطح زیر کشت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سالیان متمادی صنوبر پده از طریق تکثیر غیرجنسی (قلمه و ریشه جوش ) گسترش پیدا کرده است امکان ایجاد تغییرات در ساختار ژنتیکی وجود نداشته است و در نتیجه راندمان کاربرد روش اصلاحی گزینش بسیار ...