عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توریسم یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و توسعه این صنعت بویژه درکشورهایی که بدنبال رشد پایدار هستند از اهمیت ویژه برخوردار است. سبد درآمد ارزی، توزیع مجدد در آمدها، ایجاد اشتغال، فروش کالا، توسعه حمل و نقل از مهمترین اثرات این صنعت است. احداث سیستم مناسب و مطلوب در اقامت توریسم برای دستیابی سریع به توسعه توریسم، نقش حیاتی و کلیدی دارد. ایران فقط %0/8از درآمد جهانی در این صنعت را داراست. این صنعت در ابعاد اجتماعی، آشنایی مردم از چگونگی زندگی، باور، اعتقادات و وحدت و وفاق ملی ...

مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه کاملا شناخته شده مدیریت وشعار کلیدی سازمانها است که برای مزیت رقابتی در بازارها کوشش می‌کند مدیریت کیفیت جامع بر بهبود فرایندهای مستمر در داخل سازمانها تمرکز می‌کند تا ارزش مشتریان ممتاز را فراهم و نیاز مشتریان را پیدا کند. رویارویایی نیازهای مشتریان شامل عملیات شرکت است که تمرکز دارد بر: درک کردن ، اشتراک وپاسخگویی به نیازهای مشتریان از طریق مفهوم بازاریابی است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق موردی و از لحاظ هدف کاربردی و براساس روش تحقیق توصیفی از نوع ز ...

مدیریت درآمد(RM) عبارتست از یک تکنیک تصمیم گیری که بر ماکزیمم کردن سودحاصل از فروش واحدهای موجودی ازدست‌رفتنی تمرکز دارد. موجودی شرکت‌های خدماتی با شرکت‌های تولیدی تفاوت دارد. در صنایع خدماتی واحدهای موجودی فروخته نشده از دست می‌روند، زیرا خدمات نمی‌توانند ذخیره شوند. این ویژگی سبب شده است تا فروش خدمات در اولویت باشد. سرویس‌های هوایی، هتل‌ها، سرویس‌های حمل‌ونقل ریلی، سینماها و کلیه صنایع خدماتی که با گذشت زمان ارزش دارایی خود را از دست می‌دهند به منظور بیشینه نمودن سودآوری خ ...

آمادگی الکترونیکی وقتی به صورت مناسبی در یک فرآیند گسترده ارزیابی شود ، اولین گام برای تبدیل اهداف بلند مدت به فعالیتهای برنامه ریزی شده است. ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف هتل ها در رابطه با دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای اثربخشی بیشتر آن ها است. ارزیابی آمادگی الکترونیکی هتل ها می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای مدیران صنایع گردشگری ایران در زمینه تخصیص منابع و تدوین و تنظیم سیاست ها و برنامه ها فراهم آورد. ...

استفاده موثر و کارا از موجودی، به ویژه در صنعت هتل داری ضروری و حیاتی است. از ویژگی های خدمات ارائه شده توسط هتل ها، موقتی و فناپذیر بودن آنها است. اگر اتاق ها در روز هدف به اجاره نروند، درآمد حاصل صفر خواهد بود. بنابراین، رزرو اتاق ها بایستی از پیش صورت گیرد؛ به ویژه، زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا است. مدیریت درآمد، هنر بیشینه سازی سود حاصل از فروش ظرفیت محدودی از منابع ثابت و فناپذیر، طی یک افق مشخص زمانی است. چالش آن فروش منابع درست، به مشتری مناسب، در زمان مناسب و با قیم ...

در این پژوهش درصدد بررسی عوامل موثر بر بکارگیری و پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران (مطالعه موردی هتل های زنجیره ای پارسیان تهران) بوده ایم. برای این منظور جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد و سرپرستان بخش های مختلف هتل های 4 و 5 ستاره هتل های زنجیره ای پارسیان در تهران و نیز کارکنان بخش پذیرش و رزرو میهمان و نیز مدیران ،کارشناسان و کارکنان واحد بازاریابی و فروش در نظرگرفته شدند. از آنجاکه تعداد افراد جامعه محدود و کم است، از روش تمام شماری استفاده گردید ...

این مطالعه به بررسی کیفیت خدمات با رویکرد سروکوال در صنعت هتل‌داری، از منظر مشتریان داخلی و خارجی استان یزد، و سپس ارتباط سنجی بین معیارهای کیفیت خدمات می‌پردازد. به طور خلاصه پژروهش حاضر در 3 فاز انجام پذیرفته است: 1) ارزیابی شکاف کیفیت خدمات هتل‌های استان یزد با استفاده از روش سروکوال . روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی و ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده است. تعداد 200 پرسشنامه بین مشتریان داخلی و 200 پرسشنامه بین مشتریان خارجی توزیع شد که در این بین 170 پرسشنامه مشتریان داخلی ...

در این پژوهش درصدد بررسی عوامل موثر بر بکارگیری و پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران (مطالعه موردی هتل های زنجیره ای پارسیان تهران) بوده ایم. برای این منظور جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد و سرپرستان بخش های مختلف هتل های 4 و 5 ستاره هتل های زنجیره ای پارسیان در تهران و نیز کارکنان بخش پذیرش و رزرو میهمان و نیز مدیران ،کارشناسان و کارکنان واحد بازاریابی و فروش در نظرگرفته شدند. از آنجاکه تعداد افراد جامعه محدود و کم است، از روش تمام شماری استفاده گردید ...

این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن مسافران هتل های 4 و 5ستاره شهر شیراز می باشد. ابزار سنجش پرسش نامه است که بهروش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 112 پرسش نامه میان مسافران توزیع وتکمیل شد و داده ها از طریق نرم افزار لیزرل و spss تحلیل شدند. طبق یافته های تحقیق میان رضایت مشتری ووفاداری او در صنعت هتل داری رابطه معنادار وجود دارد.مهم ترین عامل در ایجاد وفاداری، کیفیت(شامل اعتبار، پاسخ گویی، اطمینان، عوامل محسوس و همدلی) و کم اهمیت ترین آن ها قیمت می باشد. ...