عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش بررسی الگوهای توسعه کمی وکبفی نظام اموزش عالی کشورهای ایران ، سوئد و نروژ است در این بررسی چند سوال در زمینه ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سیر تحول نظام آموزش عالی و نوآوری های آموزشی در کشور های ایران،سوئد و نروژ چگونه بوده است؟ اهداف ورسالت های نظام آموزش عالی در کشور های ایران، سوئد و نروژ کدامند؟ روند تاریخی رشد کمی دانشجو و موسسات دانشگاهی درکشور های ایران، سوئد و نروژ بر چه اصولی استوار بوده است؟ اعتبارات و هزینه های آموز ...

در دنیای مدرن امروز، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب چشم انداز جدید، سازمان ها باید اشکال جدید رقابت را بکار بگیرند و به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم مزیت های نسبی و رقابتی، به بررسی مزیت های نسبی و رقابتی صنعت الکترونیک ایران طی دوره زمانی1384-1387 پرادخته است. همچنین به بررسی رابطه بین آموزش با تولید و صادرات طی دوره ...

جهان امروز گرایش به فناوری های جدید دارد و فناوری ها بخصوص فناوری برتر در پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و افزایش توان رقابتی آن نقش بسزایی دارد.فناوری‌های برتر، ابزارهای قدرتمند برای خلق فرصت‌های شغلی جدید،بازسازی اقتصاد منطقه‌ای و اساسی ترین عامل موثر در رقابت‌پذیری در بازارهای پیچیده امروز می‌باشد. با توجه به اهمیت استراتژیک فناوری برتر در کشورهای مختلف، مناطق مستعد در کشورها از نظر سرمایه‌گذاری بر روی صنایع فناوری برتر، باید شناسایی شوند و نظر به اینکه در اکثر مناطق کشور با مح ...

در دهه های اخیر مطالعات متعددی پیرامون مدل های توسعه نوآوری در مناطق صورت پذیرفته است. نوآوری در مناطق به ویژه برای کشورهای پهناور و در حال توسعه ای چون ایران دارای اهمیتی ویژه است. در این پژوهش هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران و بررسی آنها در حوزه هوایی کشور می باشد و بر این اساس 4 سوال و 6 فرضیه مرتبط مطرح گردید. بر اساس مطالعات پیشین انجام شده، تحلیل هم رخدادی کلمات و نتایج حاصل از روش فرا ترکیب 6 بعد و 26 عامل موثر بر توسع ...

فرایند تولید و توسعه محصولات با تکنولوژی بالا تا این زمان اینگونه دستخوش تغییر و تحول نبوده است. رشد سریع تکنولوژی و مخاطره در بازارهای جهانی، و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان، تیم‌های توسعه محصول جدید را با فشارهای روزافزونی جهت کاهش هزینه‌ها و کاهش چرخه زمان تولید، با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان بالا مواجه کرده است. در نتیجه تولید محصولات با تکنولوژی بالا که مطابق با نیازهای مشتریان باشد برای تولیدکنندگان حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر ویژگیهای محصولا ...

با ارائه تکامل سریع تکنولوژی و گسترش بدون وقفه محصولات مدرن جدید ، یک عامل کلیدی در موفقیت تجارت محصولات پیشرفته ارتقای دانش موجود در مورد رفتارهای کاربران مخصوصا در واکنش به عملکردهای چندگانه محصولات مدرن است . این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر ویژگی های محصولات تکنولوژی بالا بر عکس العمل مصرف کنندگان صورت می گیرد و موبایل به عنوان یک محصول تکنولوژی بالا مورد مطالعه قرار می گیرد. در این تحقیق، ابتدا آمارتوصیفی با استفاده از نرم افزار Spss مورد بررسی قرار گرفت. سپس از آزمون ...

نظر به نقش تحقیق و توسعه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و با توجه به نقش صنایع با فناوری بالا به عنوان موتور رشد اقتصادی در این پژوهش به بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وریی صنایع با فناوری بالا پرداخته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر تحقیق و توسعه داخلی، سرریزها ی حاصل از تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، آزاد سازی تجاری و نرخ ارز واقعی برروی بهره وری صنایع بافناوری بالا می باشد. مدل مورد نظر بر اساس داده های ترکیبی که به صورت POOLED چیده شده است و طی دوره 86-1374 ب ...