عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود، سابقه حسابرس در شرکت و تخصص حسابرس در صنعت می‌باشد. همچنین به بررسی تأثیرسودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر رابطه کیفیت سود، سابقه حسابرس در شرکت و تخصص حسابرس در صنعت می‌پردازد. بدین منظور اطلاعات 69 نمونه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1384 تا 1389، با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ بین کیفیت سود و سابقه حسابرس در شرکت یک رابطه معنی‌دار و منفی می‌باشد. ...

این پایان نامه به بررسی اثر تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، به عنوان یکی از متغیرهای عمده موثر بر میزان سرمایه گذاری در این بخش، اختصاص دارد که در این ارتباط، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی سری های زمانی، اثرات تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن بر روی سرمایه گذاری در این بخش، مورد بررسی قرار گرفت. دوره مورد مطالعه، سال های 1346تا 1383 یعنی یک دوره سی و هشت ساله را در بر می گیرد. کلیه آمارها نیز به قیمت ثابت سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفته است.دو فرضی ...

در گفتمان توسعه کشور در سالهاي اخير، واژه همکاري صنعت و دانشگاه ترجيع بند اغلب بحث ها، سمينارها، سخنراني ها و اسناد سياستي شده است. بيش از 14 سال است که کنگره ساليانه اي تحت اين عنوان برگزار مي شود. قسمتي از بودجه پژوهشي و حمايت هاي تشويقي کشور به سمت اين همکاري جهت گيري شده است. ستادها، کارگروه ها و کميته هاي مختلفي براي توسعه اين رابطه ايجاد شده است. علي رغم اين حجم از تلاش و توجه، به نظر مي رسد وضعيت فعلي اين رابطه مطلوب نيست و بر اين موضوع اجماع وجود دارد. اين پايان نام ...

امروزه یکی از نشانه های توسعه یافتگی یک کشور داشتن بازار سرمایه پویا است. این امر در گرو ورود هرچه بیشتر شرکتهای موفق صنایع مختلف به بازار سرمایه می باشد. حضور این شرکتها در بازار سرمایه از یک طرف کمک به معرفی و شناخته شدن شرکت به عموم جامعه نموده و این خود نوعی تبلیغات برای آنها به شمار می آید و از طرف دیگر باعث شفافیت اطلاعاتی و ورود سرمایه ها به بازار سرمایه کشور می شود. وورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه برای محققان نیز فرصت هایی ایجاد می نماید تا از زوایای مختلف به بررسی ...

مدل‌های تدوین استراتژی کلان به ارائه کلی‌ترین استراتژی شرکت در سطح کل سازمان پرداخته و مشخص‌کننده نحوه جهت‌گیری استراتژی‌های اصلی و حرکت سازمان هستند. هر یک از این مدل‌ها دارای دو دسته فاکتور بوده که به بررسی توان داخلی و جذابیت خارجی سازمان می‌پردازند. مفهوم منحنی دوره عمر سازمان دیدگاه نسبتاً جامعی درباره وضعیت درونی سازمان‌ها ارائه می‌کند. می‌توان با روشی مشخصی، موقعیت سازمان را در منحنی دوره عمر شناسایی نمود و براساس آن راه‌حل‌هایی جهت دستیابی به تکامل سازمان و درمان عا ...

امروزه هیچ تردیدی وجود ندارد که بخش صنعت نقش به سزایی را در توسعه کشورها به دنبال دارد. با این وجود، مطالعات نظری و تجربی در علوم اجتماعی مانند علم مدیریت و علم اقتصاد، بیشتر بر روی سطوح خرد و کلان تمرکز یافته و کمتر به سطح میانی صنعت می پردازند. پژوهش حاضر با تمرکز بر این سطح، به دنبال معرفی یک متدولوژی نظام مند و منسجم جهت تدوین استراتژیهای صنعت دست یابد. برای دستیابی به چنین مدلی، قبل از هر چیز باید مشخص شود که صنعت و عوامل اثرگذار بر آن چیست. موضوع دیگر، بررسی جایگاه و اه ...

امروزه بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی گریبانگیر اغلب کشورها ، بویژه کشورهای در حال توسعه است . برخی اقتصاد دانان معتقدند که تجارت می تواند به عنوان موتور محرک رشد و توسعه عمل کرده و به کشورها در راستای دستیابی به رشد بیشتر و به تبع آن اشتغال بالاتر کمک کند . بنابراین ، آنها کشورها را به بکارگیری سیاستهای باز تجاری در طول برنامه های اقتصادی تشویق میکنند . در این میان بخش صنعت در کشور یکی از بخشهائی است که از استعداد بالائی جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برخوردار می باشد ...

هر جامعه‌ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم میان دو نهاد علمی و فنی است که در قالب دانشگاه و صنعت شکل می‌گیرد. درواقع دانشگاهها به تولید دانش و انتقال آن به دانش پژوهان می‌پردازد و صنعت نیز در جهت به کارگیری دانش عمل می‌کند و انتظارات خود را با تیم‌های پژوهشگر دانشگاهی در میان می‌گذارد و آنها ایده‌ها، یافته‌ها و نتایج پژوهش خود را به صنعت عرضه می‌کنند.مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که انتقال دانش میان دانشگاه و صنعت با چالش‌ها و موانعی ...

در این مطالعه ارتباط بین تمرکز و تخصص حسابرس با ویژگی‌های خاص صنعت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرارگرفته است. طی بازه زمانی 9 ساله از 1382 تا 1390 تعداد 368 شرکت در قالب 22 صنعت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای هر سه معیار تمرکز حسابرس (جمع سهم بازار سه موسسه حسابرسی بزرگ هر صنعت، متوسط مشتریان هر حسابرس، توزیع تعدادی صاحبکاران بین حسابرسان مختلف) ارتباط مستقیمی بین این متغیرها و تمرکز صنعت، رشد صنعت و ارزش بازار به ارزش دفتری ح ...