عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مؤلفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعميم خدمات تأمين اجتماعي به روستاييان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و م ...

با پیدایش و بکارگیری فناوری اطلاعات، مولفه های بنیادین اقتصادی دستخوش تغییر و تحولاتی شده و از این رهگذر، نظریه اقتصاد مبتنی بر شبکه پدید آمده است. با بهسازی و آموزش نیروی انسانی از طریق فناوری اطلاعات، می توان به ایجاد فرصت های شغلی جدید در روستاها پرداخت و به ترویج کشاورزی نوین کمک کرد. فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت کیفیت ، تأثیر مهمی بر عملکرد شرکت‌ها از جمله کیفیت خدمات دارند و هر یک به‌صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ...