عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش مدلی برای اندازه‌گیری شایستگی مدیران شرکت صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز) ارائه شده است. در ابتدا مدل‌های شایستگی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش فراترکیب ابعاد و مولفه‌های مدل جامع شایستگی مدیران استخراج شد. سپس ابعاد و مولفه‌های مدل شایستگی مدیران صاشیراز که مشتمل بر هشت شایستگی محوری است، با استفاده از روش گروه متمرکز، نهایی شد. سپس پرسشنامه‌ای به منظورتعیین وزن اهمیت ابعاد و مولفه‌های مدل طراحی شده و در بین 80 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت تو ...

با ورود به هزاره سوم شاهد تغییرات سریع در فن‌آوری ها وافزایش شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان هاست که قابلیت ایجاد دانش کیفی را داشته باشند. به همین دلیل از مدیران انتظار می رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته باشند و عملکرد سازمان‌ها را از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. . در بازار بسیار رقابتی امروزه، تغییرات در نیازها و رفتارهای مشتریان اثر سریعی روی عملکرد سازمانها و همچنین نقش م ...

هدف اصلي این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و کار گروهی با کارآفرینی سازمانی مي باشد. تحقيق حاضر به صورت توصیفی و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان شرکت صنایع الکترونیک شیراز مي باشند، که نمونه آماري شامل 484 نفر از این کارکنان که بر اساس تناسب حجم نمونه و به شیوه طبقه ای نسبتی از جامعه فوق انتخاب گرديد. ابزارهای پژوهش شامل سه مقیاس کارآفرینی توسط هومن ، کار گروهی توسط ایوانز و جارویس و مدیریت مشارکتی توسط الوانی استفاده گردید. این مقیاس ضر ...