عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزش روشهای زوج درمانی هیجان مدار و راه حل محور و مقایسه‌ی اثربخششی آنها بر میزان سازگاری و صمیمیت زوجین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر طرح، شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و با یک گروه کنترل و دو گروه آزمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه‌ی زن و شوهرانی تشکیل داده‌اند که به منظور حل مشکلات زناشویی خود به مرکز مشاوره‌ی مهر و مرکز مشاوره‌ی دانشگاه سوره در شهر تهران در سال 1387 مراجعه نموده‌اند. جه ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های حل مساله و سبک های حل تعارض با صمیمیت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر بندرعباس بود. پنج سبک حل تعارض بین‎فردی(یکپارچگی، مصالحه کننده، مسلط، اجتنابی و ملزم شده) مورد بررسی قرار گرفت.182 مرد و 205 زن به روش نمونه‎گیری تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه 28 ماده‎ایی سبک‎های حل‎تعارض رحیم(1983) ، پرسش نامه صمیمیت که توسط تامپسون و واکر(1983)، پرسش نامه سازگاری توسط گراهام اسپانیر (1976) ، پرسش نامه حل مساله هپنر، برای تحلیل یافته‏های پژو ...

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش اصلاح باورهای غیرمنطقی بر اساس فرهنگ خانواده ایرانی بر صمیمیت و رضایت جنسی زنان متأهل شهر تهران انجام پذیرفت. این تحقیق از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری تحقیق را زنان متأهلی که به سرای محله خواجه نظام واقع در منطقه هفت شهر تهران مراجعه کردند تشکیل دادند. به‌منظور انتخاب آزمودنی‌ها، در شهریور و مهر ماه سال 94 از طریق فراخوان به مراجعه‌کنندگان سرای محله اطلاع داده شد، سپس از متقاضیان ثبت‌نا ...

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش عشق و دوستی بر میزان صمیمیت جسمی و اجتماعی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین انجام گرفته است.برای این منظور از بین 60 زوج مراجعه کننده از طریق آزمون ،20 زوج انتخاب شده و با روش جایگزین تصادفی دردسترس دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. قبل از اجرای آموزش دو گروه به پرسشنامه های تعارضات زناشویی(1375)، (MCQ) و صمیمیت با گاروزی (2001) پاسخ دادند و سپس گروه مداخله در ده جلسه تحت آموزش عشق و دوستی قرار گرفتند. پس آزمون روی دو گروه اجرا ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه واقعیت درمانی بر صمیمیت و رضایت جنسی زنان متاهل انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با گروههای آزمایش و کنترل با پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری، یک ‌ماه پس از پایان مداخله بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 1 تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 60 نفر از آنان به تصادف انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. در این پژوهش از د ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، صمیمیت و عملکرد خانواده در زوجین اقدام کننده برای طلاق در مقایسه با زوجین عادی صورت گرفت. برای این منظور گروه نمونه ای متشکل از 100 زوج متقاضی طلاق و 100 زوج عادی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر شهرکرد در سال 1389 انتخاب گردید. تمام شرکت کنندگان در پژوهش هرسه پرسش نامه دلبستگی بزرگسالان، صمیمیت و پرسش نامه عملکرد خانواده را تکمیل کردند.جهت تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از آمار ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در حل صدمه دلبستگی و درمان اضطراب صمیمیت زوج ها صورت گرفته است. صدمه دلبستگی زمانی روی می دهد که یکی از همسران خیانت می کند یا در رویدادی خاص باعث ایجاد بی اعتمادی در دیگری می شود و آن رویداد از نظر بالینی تبدیل به موضوعی عمود کننده می شود. اضطراب صمیمیت نیز به قابلیت بازداری شده فرد برای تبادل افکار و احساسات مهم شخصی در نتیجه اضطراب با فرد دیگری که برای شخص ارزش والایی دارد گفته می شود از بین زو ...

هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین بخشودگی ، صمیمیت و عشق با رضایت زناشویی در خانواده فرهنگیان استان سمنان و شناخت عوامل مهم و موثر بر رضایتمندی زناشویی که شناخت هریک به بهبود زندگی زوجین و نهایتاً کاهش نرخ طلاق منجر می شود، بود به همین منظور تعداد 375 نفر از فرهنگیان استان سمنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از 4 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ، سبک های عشق و صمیمت ( استنبرگ ) و بخشش (پولارد) استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری همبست ...
نمایه ها:
عشق | 

چکیده این پژوهش به اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر صمیمیت و تعارضات زناشویی زوجین می پردازد. بررسی حاضر، پژوهشی نیمه تجربی است که از گروه آزمایش و کنترل تشکیل شده است. نمونه موردنظر به روش نمونه گیری در دسترس (هدفمند) از دانش آموزان ابتدایی دختر مدرسه فرهنگیان مرودشت انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است ...